Ziņojums - A8-0063/2016Ziņojums
A8-0063/2016

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz minimālās pamatlikmes ievērošanas pienākuma ilgumu groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

18.3.2016 - (COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)) - *

Ekonomikas un monetārā komiteja
Referents: Peter Simon


Procedūra : 2015/0296(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0063/2016
Iesniegtie teksti :
A8-0063/2016
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz minimālās pamatlikmes ievērošanas pienākuma ilgumu groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

(COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2015)0646),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0009/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0063/2016),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  pauž nožēlu par to, ka Komisija publicēja savu priekšlikumu tik vēlu, kas nozīmē, ka PVN minimālā pamatlikme tiks piemērota ar atpakaļejošu spēku;

3.  tādēļ aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

4.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

5.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

6.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Direktīva 2006/112/EK

97. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

No 2016. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim pamatlikme nevar būt mazāka par 15 %.

No 2016. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim pamatlikme nevar būt mazāka par 15%.

PASKAIDROJUMS

PVN direktīvā paredzēts, ka no 2011. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim pamatlikme nevar būt mazāka par 15 %. Šajā noteikumā, kas pamatojas uz LESD 113. pantu, ir paredzēts, ka Padome saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru pieņem noteikumus par tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem tiktāl, ciktāl tāda saskaņošana ir vajadzīga, lai nodrošinātu iekšējā tirgus izveidi un darbību un novērstu konkurences izkropļojumus.

Lai 1993. gada 1. janvārī izveidotu iekšējo tirgu, Komisija nāca klajā ar priekšlikumiem par nodokļu saskaņošanas galīgās sistēmas izveidi.

Tomēr, kad kļuva skaidrs, ka pirms 1993. gada 1. janvāra nebūs iespējams pieņemt šos Komisijas priekšlikumus, Padome nolēma izveidot pārejas sistēmu. Attiecībā uz PVN likmēm Padome pieņēma Direktīvu 92/77/EEK.

Ar minēto direktīvu ieviesa minimālo likmju sistēmu. Tajā bija paredzēts, ka no 1993. gada 1. janvāra līdz 1996. gada 31. decembrim pamatlikmi visās dalībvalstīs nedrīkst noteikt mazāku par 15 %. Šis noteikums ir pagarināts piecreiz, un to piemēro līdz 2015. gada 31. decembrim.

Minimālās likmes PVN jomā tiek pamatotas ar to, ka pārrobežu tirdzniecībai un tālpārdošanai zem konkrētās robežvērtības PVN joprojām tiek piemērots nevis galamērķa vietā, bet izcelsmes vietā. Tādējādi visās dalībvalstīs piemērotā minimālā pamatlikme, kā tas ir pašlaik, ir lietderīgs drošības pasākums, lai nodrošinātu iekšējā tirgus pareizu darbību.

Tā kā visās dalībvalstīs pašlaik iekasētā pamatlikme pārsniedz 15 %, pašreizējais regulējums par minimālo 15 % pamatlikmi dalībvalstīm nodrošina arī iespējas manevrēt un veikt reformas, kas vērstas uz PVN pamatlikmes samazināšanu, paplašinot PVN bāzi un ierobežojot samazinātu likmju izmantošanu.

Komisija 2011. gada 6. decembrī pieņēma paziņojumu par PVN nākotni, kurā ierosināts atteikties no izcelsmes vietas principa un aprakstītas vairākas iespējas, kā panākt nodokļa uzlikšanu galamērķa vietā. Komisija 2016. gadā publicēs rīcības plānu vienkāršai, efektīvai un pret krāpšanu aizsargātai pievienotās vērtības nodokļa galīgai sistēmai, kas pielāgota vienotajam tirgum.

Ņemot vērā panākumus, kas gūti kopš 2011. gada paziņojuma, rīcības plānā noteiks virzienus turpmākajam darbam. Tajā jo īpaši tiks izklāstīti tādi galvenie elementi attiecībā uz PVN galīgo režīmu, kas attiecas uz ES iekšējo tirdzniecību, kurus vēlas ierosināt Komisija, un plānotās reformas, lai spēkā esošos noteikumus par PVN likmēm pielāgotu galīgajam režīmam, ko raksturo galamērķa princips.

Šajos apstākļos un līdz lēmumu pieņemšanai par galīgā režīma galīgajām aprisēm referents piekrīt Komisijas priekšlikumam ar atpakaļejošu datumu saglabāt minimālo 15 % PVN pamatlikmi un ierosināt par trijiem gadiem līdz 2018. gada 31. decembrim pagarināt pašreizējo regulējumu.

Referents piekrīt, ka minētais termiņš nodrošinātu ieinteresētajām personām nepieciešamo juridisko noteiktību un ļauj organizēt plašākas diskusijas par PVN likmēm saistībā ar gaidāmo rīcības plānu attiecībā uz PVN.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz minimālās pamatlikmes ievērošanas pienākuma ilgumu

Atsauces

COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

15.1.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

21.1.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

21.1.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Lēmuma datums

JURI

28.1.2016

 

 

 

Referenti

Iecelšanas datums

Peter Simon

21.1.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

22.2.2016

16.3.2016

 

 

Pieņemšanas datums

16.3.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

41

5

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gerolf Annemans, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Diane James, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Matt Carthy, Mady Delvaux, Ashley Fox, Eva Paunova, Michel Reimon, Siôn Simon, Antonio Tajani, Romana Tomc

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Vladimir Urutchev

Iesniegšanas datums

18.3.2016