SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej

18.3.2016 - (COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)) - *

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawca: Peter Simon


Procedura : 2015/0296(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0063/2016
Teksty złożone :
A8-0063/2016
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej

(COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2015)0646),

–  uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8–0009/2016),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8–0063/2016),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  ubolewa, że Komisja opublikowała swój wniosek tak późno, co oznacza, że minimalna stawka podstawowa VAT będzie obowiązywać z mocą wsteczną;

3.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

5.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 1

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 97

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. stawka podstawowa nie może być niższa niż 15 %.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. stawka podstawowa nie może być niższa niż 15%.

UZASADNIENIE

Dyrektywa VAT przewiduje, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. stawka podstawowa nie może być niższa niż 15 %. Przepis ten opiera się na art. 113 TFUE, który stanowi, że Rada uchwala przepisy dotyczące harmonizacji ustawodawstw odnoszących się do podatków obrotowych w zakresie, w jakim harmonizacja ta jest niezbędna do zapewnienia ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięcia zakłóceń konkurencji.

W celu ustanowienia rynku wewnętrznego w dniu 1 stycznia 1993 r. Komisja przedstawiła wnioski zmierzające do wdrożenia ostatecznego systemu harmonizacji podatków.

W związku z niemożnością przyjęcia wniosków Komisji przed dniem 1 stycznia 1993 r., Rada zadecydowała jednak o przyjęciu systemu przejściowego. W odniesieniu do stawek VAT Rada przyjęła dyrektywę 92/77/EWG.

Dyrektywa ta wprowadziła system stawek minimalnych. Stanowi ona, że od dnia 1 stycznia 1993 r. do dnia 31 grudnia 1996 r. stawka podstawowa nie może być niższa niż 15 % w każdym państwie członkowskim. Obowiązywanie tego przepisu było pięciokrotnie przedłużane; obowiązywał on do dnia 31 grudnia 2015 r.

Minimalne stawki podatku VAT uzasadnia się faktem, że do zakupów transgranicznych i sprzedaży na odległość poniżej ustalonego progu zastosowanie ma nadal podatek VAT w miejscu pochodzenia, a nie przeznaczenia. W związku z tym minimalna stawka podstawowa stosowana we wszystkich państwach członkowskich – jak ma to miejsce obecnie – stanowi użyteczne zabezpieczenie mające na celu właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Zważywszy, że wszystkie państwa członkowskie pobierają obecnie podstawową stawkę wynoszącą powyżej 15 %, obecne ustalenie dotyczące minimalnej stawki podstawowej w wysokości 15 % zapewnia również państwom członkowskim pole manewru, umożliwiając reformy VAT zmierzające do obniżenia stawki podstawowej poprzez rozszerzenie podstawy opodatkowania VAT oraz ograniczenie stosowania stawek obniżonych.

W dniu 6 grudnia 2011 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie przyszłości podatku VAT, w którym zaproponowała odejście od stosowania zasady miejsca pochodzenia i przedstawiła kilka sposobów wprowadzenia opodatkowania w miejscu przeznaczenia. W 2016 r. Komisja opublikuje plan działania dotyczący ostatecznego, prostego, skutecznego i odpornego na oszustwa systemu podatku VAT dostosowanego do jednolitego rynku.

W planie tym określone zostaną wskazówki dotyczące przyszłych prac w następstwie wyników osiągniętych od czasu przyjęcia komunikatu z 2011 r. W planie określone zostaną w szczególności główne cechy ostatecznego systemu VAT w odniesieniu do handlu wewnątrz UE, który Komisja zamierza przedstawić, oraz reformy, które mają na celu dostosowanie istniejących przepisów dotyczących stawek VAT do ostatecznego systemu charakteryzującego się stosowaniem zasady miejsca przeznaczenia.

W tych okolicznościach i w oczekiwaniu na decyzje co do finalnego kształtu ostatecznego systemu, sprawozdawca zgadza się z propozycją Komisji, aby utrzymać zasadę stosowania minimalnej stawki podstawowej VAT w wysokości 15 % i zaproponować przedłużenie obowiązywania obecnych przepisów o trzy lata (do dnia 31 grudnia 2018 r.).

Sprawozdawca zgadza się, że okres ten zapewni zainteresowanym podmiotom niezbędną pewność prawną i umożliwia bardziej wszechstronną dyskusję w sprawie stawek VAT w związku z oczekiwanym planem działania w sprawie VAT.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej

Odsyłacze

COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)

Data konsultacji z PE

15.1.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

21.1.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

21.1.2016

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

JURI

28.1.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Peter Simon

21.1.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

22.2.2016

16.3.2016

 

 

Data przyjęcia

16.3.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

5

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Diane James, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Matt Carthy, Mady Delvaux, Ashley Fox, Eva Paunova, Michel Reimon, Siôn Simon, Antonio Tajani, Romana Tomc

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Vladimir Urutchev

Data złożenia

18.3.2016