Procedură : 2015/0296(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0063/2016

Texte depuse :

A8-0063/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/04/2016 - 5.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0097

RAPORT     *
PDF 511kWORD 255k
18.3.2016
PE 575.288v01-00 A8-0063/2016

referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește durata obligației de respectare a cotei standard minime

(COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Peter Simon

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește durata obligației de respectare a cotei standard minime

(COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2015)0646),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0009/2016),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0063/2016),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  regretă că Comisia a publicat atât de târziu propunerea sa, ceea ce presupune aplicarea retroactivă a cotei standard minime de TVA;

3.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

5.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1

Directiva 2006/112/CE

Articolul 97

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De la 1 ianuarie 2016 până la 31 decembrie 2017, cota standard nu poate fi mai mică de 15 %.

De la 1 ianuarie 2016 până la 31 decembrie 2018, cota standard nu poate fi mai mică de 15%.

EXPUNERE DE MOTIVE

Directiva privind taxa pe valoarea adăugată prevede ca, de la 1 ianuarie 2011 până la 31 decembrie 2015, cota standard să nu fie mai mică de 15 %. Această dispoziție, care are la bază articolul 113 din TFUE, stipulează că Consiliul va adopta dispozițiile referitoare la armonizarea legislației privind impozitul pe cifra de afaceri, în măsura în care această armonizare este necesară pentru a asigura instituirea și funcționarea pieței interne și pentru a evita denaturarea concurenței.

În vederea înființării pieței interne la 1 ianuarie 1993, Comisia a prezentat propuneri vizând crearea unui sistem definitiv de armonizare a taxelor.

Cu toate acestea, când a devenit evident că va fi imposibilă adoptarea propunerii Comisiei înainte de 1 ianuarie 1993, Consiliul a decis adoptarea unui sistem tranzitoriu. În ceea ce privește cota TVA, a adoptat Directiva 92/77/CEE.

Respectiva directivă a introdus un sistem de cote minime. Acesta prevedea că, de la 1 ianuarie 1993 până la 31 decembrie 1996, cota standard nu putea fi mai mică de 15 % în niciun stat membru. Valabilitatea dispoziției a fost prelungită de cinci ori, aplicându-se până la 31 decembrie 2015.

În domeniul taxei pe valoarea adăugată, cotele minime sunt justificate de faptul că TVA-ul aplicat la locul de origine, mai degrabă decât la locul de destinație, se aplică încă pentru comerțul transfrontalier și pentru vânzările la distanță sub un anumit prag. Prin urmare, o cotă standard minimă aplicată în toate statele membre — cum este cazul în prezent — asigură o protecție utilă pentru buna funcționare a pieței interne.

Având în vedere că, în prezent, toate statele membre aplică o cotă standard mai mare de 15 %, dispozițiile actuale care prevăd o cotă standard minimă de 15 % asigură, de asemenea, o marjă de manevră pentru statele membre, oferindu-le posibilitatea să efectueze reforme în materie de TVA vizând reducerea cotei standard prin lărgirea bazei TVA și prin limitarea utilizării cotelor reduse.

La 6 decembrie 2011, Comisia a adoptat o comunicare privind viitorul taxei pe valoarea adăugată, în care se propune ca principiul locului de origine să fie abandonat și sunt descrise mai multe modalități de a realiza impozitarea la destinație. În 2016, Comisia va publica un plan de acțiune pentru realizarea unui sistem definitiv al taxei pe valoarea adăugată, care să fie simplu, eficient, invulnerabil la fraude și adaptat pieței unice.

Planul de acțiune va stabili orientări pentru viitoarele activități, ținând cont de realizările obținute după comunicarea din 2011. În special, acesta va stabili principalele caracteristici ale regimului definitiv de TVA pentru tranzacțiile intra-UE pe care Comisia dorește să le propună, precum și reformele pe care aceasta le are în vedere pentru a adapta normele existente privind cotele de TVA la un regim definitiv caracterizat de principiul locului de destinație.

În aceste condiții și în așteptarea deciziilor privind forma finală a regimului definitiv, raportorul susține propunerea Comisiei de a menține retroactiv principiul unei valori minime de 15 % pentru cota standard de TVA și de a propune prelungirea dispozițiilor actuale cu trei ani (până la 31 decembrie 2018).

Raportorul este de acord cu ideea că acest termen ar garanta că părțile interesate se bucură de securitatea juridică necesară și permite o dezbatere mai cuprinzătoare privind cotele de TVA în contextul viitorului plan de acțiune privind TVA.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește durata obligației de respectare a cotei standard minime

Referințe

COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)

Data consultării PE

15.1.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ECON

21.1.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

JURI

21.1.2016

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

JURI

28.1.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Peter Simon

21.1.2016

 

 

 

Examinare în comisie

22.2.2016

16.3.2016

 

 

Data adoptării

16.3.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

5

4

Membri titulari prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Diane James, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Membri supleanți prezenți la votul final

Matt Carthy, Mady Delvaux, Ashley Fox, Eva Paunova, Michel Reimon, Siôn Simon, Antonio Tajani, Romana Tomc

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Vladimir Urutchev

Data depunerii

18.3.2016

Aviz juridic - Politica de confidențialitate