Postopek : 2015/0296(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0063/2016

Predložena besedila :

A8-0063/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/04/2016 - 5.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0097

POROČILO     *
PDF 606kWORD 93k
18.3.2016
PE 575.288v03-00 A8-0063/2016

o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi s trajanjem obveznosti spoštovanja najnižje splošne stopnje

(COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Peter Simon

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi s trajanjem obveznosti spoštovanja najnižje splošne stopnje

(COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2015)0646),

–  ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0009/2016),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0063/2016),

1.  odobri predlog Komisije;

2.  obžaluje, da je Komisija svoj predlog objavila tako pozno, tako da se bo najnižja splošna stopnja DDV začela uporabljati retroaktivno;

3.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog v skladu s členom 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

5.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 97

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2017 splošna stopnja ne sme biti nižja od 15 %.“

Od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2018 splošna stopnja ne sme biti nižja od 15%.“

OBRAZLOŽITEV

Direktiva o davku na dodano vrednost določa, da splošna stopnja od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2015 ne sme biti nižja od 15 %. Ta zahteva se opira na člen 113 PDEU in določa, da Svet sprejme določbe za uskladitev zakonodaje o prometnih davkih, če je to potrebno za vzpostavitev in delovanje notranjega trga in preprečitev izkrivljanja konkurence.

Zaradi vzpostavitve notranjega trga 1. januarja 1993 je Komisija vložila predloge za uvedbo dokončne ureditve za harmonizacijo davkov.

Ker predlogov Komisije ni bilo mogoče sprejeti pred 1. januarjem 1993, je Svet odločil, da bo sprejel prehodni sistem. Za stopnje DDV je sprejel Direktivo 92/77/EGS.

Z navedeno direktivo je bil uveden sistem najnižjih stopenj, ki določa, da od 1. januarja 1993 do 31. decembra 1996 splošna stopnja v nobeni državi članici ne sme biti nižja od 15 %. Ta določba je bila podaljšana petkrat in se je uporabljala do 31. decembra 2015.

Najnižje stopnje so upravičene zaradi tega, ker se DDV pri čezmejnem nakupovanju in prodaji na daljavo pod določenim pragom še vedno obračuna v kraju porekla, ne pa v namembnem kraju. Zato je uporaba najnižje splošne stopnje v vseh državah članicah, kot je to praksa sedaj, koristen ukrep za zagotovitev pravilnega delovanja notranjega trga.

Ker je trenutno splošna stopnja v vseh državah članicah višja od 15 %, sedanja ureditev z najnižjo splošno stopnjo v višini 15 % državam članicam daje tudi manevrski prostor, saj omogoča reforme DDV, da bi znižali splošno stopnjo z razširitvijo osnove za DDV in omejitvijo uporabe nižjih stopenj.

Komisija je 6. decembra 2011 sprejela sporočilo o prihodnosti DDV, v katerem je predlagala opustitev načela porekla in opisala več načinov za doseganje obdavčitve v namembnem kraju. V letu 2016 bo Komisija objavila akcijski načrt za dokončni sistem davka na dodano vrednost, ki bo enostaven, učinkovit in varen pred goljufijami ter prilagojen enotnemu trgu.

Akcijski načrt bo določil smernice za nadaljnje delo ob upoštevanju napredka, doseženega od objave sporočila leta 2011. V načrtu bodo predstavljene zlasti glavne značilnosti dokončne ureditve DDV za trgovino znotraj EU, ki jih želi predlagati Komisija, in reforme, ki so predvidene za prilagoditev obstoječih pravil o stopnjah DDV dokončni ureditvi, za katero bo značilna uporaba načela namembnega kraja.

Glede na vse navedeno in ker odločitve o končni različici dokončne ureditve še niso sprejete, se poročevalec strinja s predlogom Komisije, da bi retroaktivno ohranili načelo 15-odstotne najnižje splošne stopnje DDV in predlagali podaljšanje sedanje ureditve za tri leta (do 31. decembra 2017).

Poročevalec soglaša, da ta časovni okvir deležnikom zagotavlja potrebno pravno varnost ter omogoča bolj poglobljeno razpravo o stopnjah DDV glede na prihodnji akcijski načrt za DDV.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Skupni sistem davka na dodano vrednost v zvezi s trajanjem obveznosti spoštovanja najnižje splošne stopnje

Referenčni dokumenti

COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)

Datum posvetovanja z EP

15.1.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ECON

21.1.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

JURI

21.1.2016

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

JURI

28.1.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Peter Simon

21.1.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

22.2.2016

16.3.2016

 

 

Datum sprejetja

16.3.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

5

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gerolf Annemans, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Diane James, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Matt Carthy, Mady Delvaux, Ashley Fox, Eva Paunova, Michel Reimon, Siôn Simon, Antonio Tajani, Romana Tomc

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev)

Datum predložitve

18.3.2016

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov