Betänkande - A8-0063/2016Betänkande
A8-0063/2016

  BETÄNKANDE om förslaget rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller varaktigheten för skyldigheten att efterleva den lägsta normalskattesatsen

  18.3.2016 - (COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)) - *

  Utskottet för ekonomi och valutafrågor
  Föredragande: Peter Simon


  Förfarande : 2015/0296(CNS)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0063/2016
  Ingivna texter :
  A8-0063/2016
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller varaktigheten för skyldigheten att efterleva den lägsta normalskattesatsen

  (COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

  (Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2015)0646),

  –  med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0009/2016),

  –  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0063/2016).

  1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

  2.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen lade fram sitt förslag så sent, vilket innebär att tillämpningen av en lägsta normalskattesats för mervärdesskatt kommer att gälla retroaktivt.

  3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

  4.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

  5.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

  6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  Ändringsförslag    1

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 1

  Direktiv 2006/112/EG

  Artikel 97

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2017 får normalskattesatsen inte vara lägre än 15 %.

  Från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2018 får normalskattesatsen inte vara lägre än 15%.

  MOTIVERING

  I mervärdesskattedirektivet föreskrivs att normalskattesatsen under perioden 1 januari 2011–31 december 2015 inte får vara lägre än 15 %. Enligt denna bestämmelse som baseras på artikel 113 i EUF-fördraget ska rådet anta bestämmelser om harmonisering av lagstiftningen om omsättningsskatter, i den mån en sådan harmonisering är nödvändig för att säkerställa att den inre marknaden upprättas och fungerar och för att undvika snedvridning av konkurrensen.

  För att skapa en inre marknad den 1 januari 1993 lade kommissionen fram förslag om inrättande av ett slutligt system för skatteharmonisering.

  När det stod klart att kommissionens förslag inte skulle kunna antas före den 1 januari 1993 beslutade emellertid rådet att införa en övergångsordning. När det gäller mervärdesskattesatser antog rådet direktiv 92/77/EEG.

  Genom det direktivet infördes ett system med minimiskattesatser. Det föreskrevs att normalskattesatsen under perioden 1 januari 1993–31 december 1996 inte fick vara lägre än 15 % i någon medlemsstat. Denna bestämmelse har förlängts fem gånger och gäller till och med den 31 december 2015.

  Lägsta skattesatser för mervärdesskatt fastställs främst på grund av att mervärdesskatt på ursprungsorten snarare än på bestämmelseorten fortfarande tillämpas på gränsöverskridande handel och distansförsäljning under ett tröskelvärde. Om en lägsta normalskattesats tillämpas i alla medlemsstater, vilket för närvarande är fallet, är det därför en lämplig skyddsåtgärd för en väl fungerande inre marknad.

  Med tanke på att samtliga medlemsstater för närvarande tar ut en normalskattesats på över 15 %, säkerställer den nuvarande ordningen med en lägsta normalskattesats på 15 % också handlingsutrymme för medlemsstaterna, och möjliggör mervärdesskattereformer som avser att sänka normalskattesatsen genom en breddning av mervärdesskattebasen och begränsning av användningen av reducerade skattesatser.

  Den 6 december 2011 antog kommissionen ett meddelande om mervärdesskattens framtid som innehöll förslag på att principen om beskattning i ursprungslandet skulle överges och en beskrivning av flera sätt att uppnå destinationsbaserad beskattning. Under 2016 kommer kommissionen att offentliggöra en handlingsplan för ett enkelt, effektivt och bedrägerisäkert slutgiltigt system för mervärdesskatt som utformats särskilt för den inre marknaden.

  Handlingsplanen kommer att fastställa inriktningen för det framtida arbetet efter de framsteg som uppnåtts sedan 2011 års meddelande. Den kommer särskilt att ange huvuddragen i det slutgiltiga mervärdesskattesystemet för EU-intern handel som kommissionen vill föreslå, och reformer för att anpassa de befintliga reglerna om mervärdesskattesatser till ett permanent system som kännetecknas av destinationsprincipen.

  Under dessa omständigheter och i avvaktan på beslut om den slutliga utformningen av ett slutgiltigt system, stöder föredraganden kommissionens förslag att retroaktivt behålla principen om en lägsta normalskattesats på 15 % och föreslå att de nuvarande arrangemangen förlängs med två år (fram till och med den 31 december 2018).

  Föredraganden håller med om att denna tidsram skulle säkerställa att berörda parter får nödvändig rättssäkerhet, och möjliggör en mer övergripande diskussion om mervärdesskattesatser i samband med den kommande handlingsplanen om mervärdesskatt.

  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller varaktigheten för skyldigheten att efterleva den lägsta normalskattesatsen

  Referensnummer

  COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)

  Begäran om samråd med parlamentet

  15.1.2016

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ECON

  21.1.2016

   

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  JURI

  21.1.2016

   

   

   

  Inget yttrande avges

         Beslut

  JURI

  28.1.2016

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Peter Simon

  21.1.2016

   

   

   

  Behandling i utskott

  22.2.2016

  16.3.2016

   

   

  Antagande

  16.3.2016

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  41

  5

  4

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Gerolf Annemans, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Diane James, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Matt Carthy, Mady Delvaux, Ashley Fox, Eva Paunova, Michel Reimon, Siôn Simon, Antonio Tajani, Romana Tomc

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Vladimir Urutchev

  Ingivande

  18.3.2016