Procedūra : 2015/0295(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0064/2016

Pateikti tekstai :

A8-0064/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/05/2016 - 7.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0214

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 568kWORD 82k
21.3.2016
PE 576.876v02-00 A8-0064/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 575/2013 nuostatos dėl išimčių prekiautojams biržos prekėmis

(COM(2015)0648 – C8-0403/2015 – 2015/0295(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Sander Loones

  (Supaprastinta procedūra: Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 575/2013 nuostatos dėl išimčių prekiautojams biržos prekėmis

(COM(2015)0648 – C8-0403/2015 – 2015/0295(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015) 0648),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0403/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdami į 2016 m. kovo 3 d. Europos Centrinio Banko nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį ir 50 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0064/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

AIŠKINAMOJI DALIS

Reglamente (ES) Nr. 575/2013 (toliau – Kapitalo reikalavimų reglamentas, KRR) ir Direktyvoje 2013/36/ES (toliau – Kapitalo reikalavimų direktyva, KRD) nustatyti reikalavimai taikomi tiek kredito įstaigoms, tiek investicinėms įmonėms. Investicinėms įmonėms taikoma rizikos ribojimo tvarka grindžiama kredito įstaigoms taikoma tvarka, pritaikyta kaip investicinių paslaugų, kurias jos teikia, funkcija.

Pagal KRR 493 straipsnio 1 dalį ir 498 straipsnio 1 dalį prekiautojams biržos prekėmis („investicinėms įmonėms, kurių pagrindinę veiklą sudaro vien tik investavimo paslaugų teikimas arba veikla, susijusi su finansinėmis priemonėmis, kaip nurodyta Direktyvos 2004/39/EB I priedo C skirsnio 5, 6, 7, 9 ir 10 punktuose, ir kurioms 2006 m. gruodžio 31 d. nebuvo taikoma 1993 m. gegužės 10 d. Tarybos direktyva 93/22/EEB dėl investicinių paslaugų vertybinių popierių srityje“) atitinkamai netaikomi reikalavimai dėl didelių pozicijų ir dėl nuosavų lėšų poreikio.

Abi išimtys baigia galioti 2017 m. gruodžio 31 d. Ši laikino galiojimo sąlyga iš pradžių buvo įtraukta į KRR siekiant reguliavimo institucijoms suteikti laiko nustatyti rizikos ribojimo reguliavimą, pritaikytą prie prekiautojų biržos prekėmis rizikos pobūdžio. Terminas „prekiautojas biržos prekėmis“ apima platų subjektų spektrą energijos ir biržos prekių rinkose: kai kurie prekiautojai prekiauja tik biržos prekių išvestinių finansinių priemonių sutartimis ir savo funkcijomis bei rizika yra panašūs į investicines įmones, tačiau kiti užsiima biržos prekių išvestinių finansinių priemonių prekyba, kaip prekių gamybą papildančia veikla.

Komisija nusprendė atlikti bendrą peržiūrą tinkamos prekiautojų biržos prekėmis tvarkos klausimu, taip pat rizikos ribojimu pagrįstos investicinių įmonių priežiūros bendros tvarkos klausimu (toliau – investicinių įmonių peržiūrą) ir minėtomis temomis parengti bendrą ataskaitą. Manoma, kad tai būtina siekiant užtikrinti visų rūšių investicinių įmonių darnios rizikos ribojimo sistemos plėtrą. Investicinių įmonių peržiūra jau prasidėjo: Komisija paprašė Europos bankininkystės institucijos (EBI) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) šiuo klausimu pateikti techninių patarimų (EBA/Op/2015/20). Tačiau investicinių įmonių peržiūra yra sudėtingas projektas, kuris nebus baigtas iki šių metų pabaigos. Todėl mažai tikėtina, kad pasibaigus šiai peržiūrai iki dabartinių išimčių galiojimo pabaigos (t. y. iki 2017 m. pabaigos) bus parengti, priimti ir pradėti taikyti kokie nors teisės aktai. Tai reikštų, kad prekiautojams biržos prekėmis būtų daromas toks poveikis: jei pasibaigus investicinių įmonių peržiūrai iki to laiko nebūtų nustatyta jokia konkreti riziką ribojanti sistema, nuo 2018 m. sausio 1 d. jiems būtų taikomi visi KRR ir KRD reikalavimai.

Su šiuo scenarijumi susijusios dvi problemos. Pirma, prekiautojai biržos prekėmis turėtų laikytis visų KRR ir KRD reikalavimų, nesant sąmoningo (ir pagrįsto) sprendimo, kad tokia tvarka iš tikrųjų jiems tinkamiausia. Antra, darant prielaidą, kad, pasibaigus investicinių įmonių peržiūrai, būtų parengta prekiautojams biržos prekėmis pritaikyta rizikos ribojimo sistema, jie negalėtų remtis stabilia reguliavimo sistema. Taigi, vietoj dabartinės tvarkos, pagal kurią jiems netaikomi reikalavimai dėl didelių pozicijų ir dėl nuosavų lėšų poreikio, per labai trumpą laiką (vienus ar dvejus metus) jiems būtų taikomi visi KRR ir KRD reikalavimai, ir galiausiai minėta pritaikyta rizikos ribojimo sistema. Kad taip neatsitiktų, reikėtų pratęsti KRR nustatytų išimčių galiojimą. Pratęsiant galiojimą reikėtų atsižvelgti į tai, kiek laiko prireiks investicinių įmonių peržiūrai užbaigti ir bet kokiems po jos priimtiniems teisės aktams parengti, priimti ir pradėti juos taikyti.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Išimtys, taikomos prekiautojams biržos prekėmis

Nuorodos

COM(2015)0648 – C8-0403/2015 – 2015/0295(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

16.12.2015

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

18.1.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Sander Loones

21.1.2016

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

21.1.2016

Svarstymas komitete

22.2.2016

 

 

 

Priėmimo data

8.3.2016

 

 

 

Pateikimo data

21.3.2016

(1)

  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

Teisinė informacija - Privatumo politika