Betänkande - A8-0064/2016Betänkande
A8-0064/2016

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 avseende undantag för råvaruhandlare

21.3.2016 - (COM(2015)0648 – C8‑0403/2015 – 2015/0295(COD)) - ***I

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Sander Loones
(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)


Förfarande : 2015/0295(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0064/2016
Ingivna texter :
A8-0064/2016
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 avseende undantag för råvaruhandlare

(COM(2015)0648 – C8-0403/2015 – 2015/0295(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen).

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0648,

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0403/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 3 mars 2016,[1]

–  efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 50.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0064/2016).

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

MOTIVERING

De krav som anges i förordning (EU) nr 575/2013 (kapitalkravsförordningen) och i direktiv 2013/36/EU (kapitalkravsdirektivet) gäller både kreditinstitut och värdepappersföretag. Den tillsynsordning som är tillämplig på värdepappersföretag härrör från den som ålagts kreditinstitut och är anpassad efter de investeringstjänster som dessa tillhandahåller.

I enlighet med artiklarna 493.1 och 498.1 i kapitalkravsförordningen undantas råvaruhandlare (”värdepappersföretag vilkas huvudverksamhet uteslutande består i att erbjuda investeringstjänster eller investeringsverksamhet avseende finansiella instrument enligt punkterna 5–7 samt 9 och 10 i avsnitt C i bilaga I till direktiv 2004/39/EG, vilka den 31 december 2006 inte omfattades av rådets direktiv 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster inom värdepappersområdet”) från kraven rörande stora exponeringar respektive från kapitalbaskraven.

Båda undantagen upphör att gälla den 31 december 2017. Denna tidsklausul infördes ursprungligen i kapitalkravsförordningen för att ge lagstiftarna tid att fastställa en tillsynsreglering som är anpassad till råvaruhandlarnas riskprofil. Begreppet råvaruhandlare omfattar ett brett spektrum av aktörer på energi- och råvarumarknaderna: vissa handlar utselutande råvaruderivatkontrakt och liknar värdepappersföretag vad gäller funktion och risk, medan andra handlar råvaruderivat enbart som biverksamhet till råvaruproduktion.

Kommissionen beslutade att göra en enda översyn om en lämplig ordning för råvaruhandlare och för tillsyn av värdepappersföretag i allmänhet (nedan kallad översyn av värdepappersföretag) och utarbeta en enda rapport om ovannämnda frågor. Detta ansågs nödvändigt för att säkerställa utvecklingen av ett enhetligt tillsynsregelverk för alla typer av värdepappersföretag. Arbetet med översynen av värdepappersföretagen pågår: kommissionen bad Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) att lämna tekniska rekommendationer på området (EBA/Op/2015/20). Översynen av värdepappersföretag är dock ett komplext projekt som inte kommer att vara fullbordat före utgången av året. Det är därför högst osannolikt att någon lagstiftning till följd av denna översyn kan utarbetas, antas och tillämpas innan nuvarande undantag upphör att gälla (dvs. före utgången av 2017). Detta inverkar på råvaruhandlarna: om inget särskilt tillsynsregelverk till följd av översynen av värdepappersföretag finns vid den tidpunkten, kommer råvaruhandlarna att från och med den 1 januari 2018 omfattas av de fullständiga kraven i kapitalkravsförordningen och kapitalkravsdirektivet.

Det finns två problem relaterade till detta scenario. För det första skulle råvaruhandlarna omfattas av de fullständiga kraven i kapitalkravsförordningen och kapitalkravsdirektivet utan ett medvetet (och väl underbyggt) beslut om att en sådan behandling vore lämpligast för dem. För det andra, om man antar att översynen av värdepappersföretagen skulle resultera i ett anpassat tillsynsregelverk för råvaruhandlare, skulle de fråntas ett stabilt regelverk. De skulle övergå från nuvarande behandling där de undantas från krav för stora exponeringar och kapitalbaskraven till en tillfällig behandling som omfattar de fullständiga kraven i kapitalkravsförordningen och kapitalkravsdirektivet och slutligen till tidigare nämnda anpassade regelverk inom en mycket kort tidsperiod (ett till två år). För att förhindra att denna situation uppstår vore det lämpligt att förlänga de befintliga undantagen i kapitalkravsförordningen. Vid förlängningen bör man ta hänsyn till den tid som kommer att behövas för att avsluta översynen av värdepappersföretagen och utarbeta, anta och tillämpa all lagstiftning som denna översyn kan ge upphov till.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Undantag för råvaruhandlare

Referensnummer

COM(2015)0648 – C8-0403/2015 – 2015/0295(COD)

Framläggande för parlamentet

16.12.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

Tillkännagivande i kammaren

ECON

18.1.2016

 

 

 

Föredragande

Utnämning

Sander Loones

21.1.2016

 

 

 

Förenklat förfarande – beslut

21.1.2016

Behandling i utskott

22.2.2016

 

 

 

Antagande

8.3.2016

 

 

 

Ingivande

21.3.2016

  • [1]    Ännu inte offentliggjort i EUT.