Postup : 2015/0152(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0067/2016

Předložené texty :

A8-0067/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/04/2016 - 5.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0095

DOPORUČENÍ     ***
PDF 708kWORD 140k
23.3.2016
PE 573.150v02-00 A8-0067/2016

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé, jménem Evropské unie

(11634/2015– C8-0377/2015 – 2015/0152(NLE))

Výbor pro rybolov

Zpravodaj: Marco Affronte

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé, jménem Evropské unie

(11634/2015 – C8-0377/2015 – 2015/0152(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (11634/2015),

–  s ohledem na návrh Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu (11633/2015),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 43 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0377/2015),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov a stanoviska Výboru pro rozvoj a Rozpočtového výboru (A8-0067/2016),

1.  uděluje souhlas s uzavřením protokolu;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Grónska.

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Úvod

Evropská unie (EU) v posledních letech podepsala řadu dohod o partnerství v odvětví rybolovu a protokolů se „třetími zeměmi“. Prostřednictvím těchto dohod poskytuje EU finanční a technickou podporu výměnou za rybolovná práva na širokou škálu rybích populací ve výlučné ekonomické zóně partnerské země.

S vládou Dánska a místní vládou Grónska byla uzavřena jedna konkrétní dohoda o partnerství v odvětví rybolovu (dále jen dohoda o partnerství v odvětví rybolovu EU–Grónsko)(1).

Grónsko(2) se k Evropským společenstvím (ES) původně připojilo jako součást Dánska v roce 1973, po referendu v roce 1985 však z ES vystoupilo. Dnes je Grónsko jednou ze zámořských zemí a území Unie ve smyslu čl. 355 odst. 2 SFEU. Jeho vztahy s EU jsou primárně upraveny články 198 až 204 SFEU, protokolem č. 34 o zvláštní úpravě vztahující se na Grónsko (příloha SFEU) a partnerstvím EU–Grónsko, jak stanoví rozhodnutí Rady 2006/526/ES.

V roce 1979 udělilo Dánsko Grónsku autonomii a od roku 2008, kdy proběhlo referendum, plní všechny vládní funkce místní vláda Grónska, s výjimkou funkcí souvisejících s obranou, kontrolou rybolovu mimo výsostné vody, ústavními záležitostmi a měnou a monetární politikou, jež zůstávají v pravomoci Dánska.

Odvětví rybolovu v Grónsku

Celkovou odpovědnost za politiku v oblasti rybolovu a řízení rybolovných zdrojů v Grónsku nese Ministerstvo pro rybolov, lov a zemědělství, přičemž biologické údaje, které slouží jako podklad pro poradenství v oblasti řízení rybolovu pro toto ministerstvo, poskytuje Institut pro přírodní zdroje.

Nejvýznamnějšími oblastmi grónského rybolovu jsou lov krevety severní, platýse černého, tresky a okouníka rodu Sebastes pomocí vlečných sítí. V roce 2012 byly úlovky z rybolovu na volném moři oceněny na přibližně 200 milionů EUR a hodnota úlovků z pobřežního rybolovu činila 110 milionů EUR, přičemž okouník rodu Sebastes i krevety jednotlivě představovaly více než 40 % celkové hodnoty. Lov makrel, který v roce 2012 představoval 5 000 tun a pro nějž byla v roce 2014 jednostranně vyhlášena kvóta ve výši 100 000 tun, je novou oblastí rybolovu. V roce 2011 zaměstnávalo grónské odvětví rybolovu 1 238 rybářů (vyjádřeno ekvivalentem plného pracovního úvazku).(3)

Ryby představují téměř 90 % vyváženého zboží. Prakticky veškerý vývoz rybích výrobků z Grónska směřuje do EU, přičemž více než 90 % dovozů do EU putuje do Dánska. Nejdůležitějším vývozním zbožím jsou mražené krevety/garnáti, okouník rodu Sebastes a treska.

Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu EU–Grónsko

Původní dohoda mezi Evropskou unií na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé v odvětví rybolovu byla uzavřena v roce 1985. Tato dohoda zůstala v platnosti po dobu deseti let a poté byla prodloužena o dalších šest let, načež byla konečně nahrazena stávající dohodou o partnerství v oblasti rybolovu.

Stávající dohoda stran byla parafována v červnu 2006 a vstoupila prozatímně v platnost dne 1. ledna 2007 na dobu šesti let (do 31. prosince 2012). Lze ji prodlužovat o šestiletá období (byla automaticky prodloužena do 31. prosince 2018). Dohoda byla přijata do práva EU nařízením Rady (ES) č. 753/2007 ze dne 28. června 2007.

Jedná se o smíšenou dohodu, která plavidlům EU umožňuje přístup k široké škále rybolovných zdrojů ve výlučné ekonomické zóně Grónska.

Původní Protokol k Dohodě o partnerství v odvětví rybolovu byl v platnosti po dobu šesti let, od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2012. Stávající protokol je platný od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015, tedy po dobu tří let(4). Doba platnosti stávajícího protokolu byla zkrácena, aby bylo možno sladit jednání o novém protokolu s obnovením nebo přepracováním dalších příslušných nástrojů politiky EU, tj. společné rybářské politiky, rozhodnutí o přidružení zámoří a iniciativy pro partnerství EU–Grónsko.

Stávající protokol stanoví finanční příspěvek EU ve výši 17,85 milionu EUR ročně, který se skládá z:

a) roční částky ve výši 15,1 milionu EUR za přístup do grónské výlučné ekonomické zóny (vypočteno na základě referenčních cen za jednotlivé druhy), včetně finanční rezervy ve výši 1,5 milionu EUR na dodatečná množství rybích druhů, které Grónsko poskytne;

b) konkrétní částky 2,74 milionu EUR poskytnuté na podporu grónské politiky v odvětví rybolovu. Podpora odvětvové politiky se dělí na tři hlavní oblasti: správa (např. rozvoj kapacity), kontrola a vymáhání a vědecký výzkum a poradenství.

EU hradí pevně stanovenou roční finanční kompenzaci za přístup bez ohledu na rybolovná práva, která byla dohodnuta v protokolu. V případě, že jsou dohodnutá rybolovná práva nižší než orientační rybolovná práva uvedená v protokolu, protokol stanoví, že Grónsko EU poskytne buď rovnocenná jiná rybolovná práva v daném roce, nebo kompenzaci v následujícím roce.

Hodnocení stávajícího protokolu

Dohoda s Grónskem je z hlediska hospodářské hodnoty pro EU třetí nejvýznamnější dohodou.

Hodnocení stávajícího protokolu ex post a ex ante(5), které bylo provedeno jménem Evropské komise v první polovině roku 2014 a zveřejněno v červenci 2014, přináší některá klíčová zjištění týkající se účinnosti stávajícího protokolu, ačkoli se podle Evropské komise(6) zaměřilo jen na první rok ze tří let provádění stávajícího protokolu.

Hlavním závěrem zprávy je, že „obnovení protokolu by bylo v zájmu EU i Grónska, neboť protokol poskytuje oběma stranám významný hospodářský přínos a pomáhá zajistit soulad s rybolovnými činnostmi EU v jiných oblastech tohoto regionu“.

Celkově vzato byly cíle dohody o partnerství v oblasti rybolovu splněny. Hlavními výjimkami byly dohodnuté kvóty na lov tresky na volném moři, které nejsou v souladu s doporučeními ICES, ačkoli údaje shromážděné z tohoto rybolovu budou použity ke zlepšení řízení populace, omezené dodávky rybích úlovků do Grónska a vytváření omezených pracovních příležitostí v Grónsku.

Protokol dosud přinesl EU značné výhody. Rybářská plavidla EU získala prostřednictvím severských dohod významná rybolovná práva v Grónsku, ale i v Norsku a na Faerských ostrovech. Rybářská plavidla EU ve vysoké míře využívají dohodnutá rybolovná práva v Grónsku, s výjimkou kraba rodu Chionoecetes, huňáčka severního, platýse obecného a v menším rozsahu krevety severní.

V roce 2013 přinesl protokol 10 milionů EUR ve formě přímé přidané hodnoty pro odvětví rybolovu v EU díky rybolovným právům v Grónsku a dalších 12 milionů EUR ve formě nepřímé přidané hodnoty pro odvětví předcházející lovu i na lov navazující. Další přidanou hodnotu přinesla rybolovná práva zajištěná v Norsku. Nepřímá přidaná hodnota v Grónsku byla omezená, jelikož většina rybářských plavidel EU nepoužívala grónské přístavy. Protokol však Grónsku přinesl další výhody ve formě finančních příspěvků EU a poplatky od rybářských plavidel EU za oprávnění k rybolovu, takže celková platba za jednu tunu odpovídala jedné třetině rybolovných příjmů EU z rybolovných práv v Grónsku. Produkty rybolovu z rybářských plavidel EU nebyly v Grónsku zpracovány ani uvedeny na domácí trh, mimo jiné z důvodu komparativně nízkých cen po vykládce. Navíc využití grónských přístavů pro údržbu a další služby předcházející lovu je velmi omezené. Z hlediska zaměstnanosti vytvořil protokol zaměstnanost odpovídající 106 pracovním místům na plný úvazek v odvětví rybolovu EU, z čehož 75 % byli státní příslušníci EU a 10 % grónští státní příslušníci. Protokol nicméně přinesl značné přínosy oběma stranám.

Fondy EU pro odvětvovou podporu poskytly značnou podporu řadě činností, které jsou životně důležité pro snahy Grónska o řízení a kontrolu vlastního rybolovu. Mezi tyto činnosti patří podpora shromažďování a analýzy údajů z nezávislých šetření týkajících se rybolovu, účast grónských pracovníků na vědeckých a odborných schůzích Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) a Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) a kontrola pobřežního rybolovu a rybolovu na volném moři. Využívání těchto fondů je však v některých oblastech silně zaměřeno na platy. Finanční kompenzace EU za přístup plně neodpovídá úlovkům z důvodu nízké míry využití u některých druhů. Poplatky majitelů plavidel z EU za oprávnění k rybolovu navíc byly vysoké ve srovnání se zisky, které odvětví rybolovu tento protokol přinesl. Celkově však protokol přinesl 1,6 EUR ve formě přímé a nepřímé přidané hodnoty na každé 1 EUR plateb ze strany EU a provozovatelů plavidel z EU.

Většina hlavních závazků a povinností protokolu byla zcela splněna. Hlavními výjimkami byly nezavedení elektronického systému hlášení úlovků a dohodnutá rybolovná práva, která plně nezohledňovala vědecká doporučení a přístup předběžné opatrnosti.

Posouzení nového protokolu

Evropská komise, které Rada dne 25. září 2014 svěřila mandát(7), vedla tři kola jednání(8) s vládou Grónska včetně zástupců dánské vlády s cílem obnovit protokol s ohledem na to, že platnost stávajícího protokolu vyprší k 31. prosinci 2015. Výsledkem těchto jednání bylo parafování nového protokolu dne 20. března 2015. Protokol bude platit pět let od prvního dne prozatímního provádění (tedy od data jeho podpisu, nejdříve však od 1. ledna 2016).

Dne 16. července 2015 přijala Evropská komise návrhy pro obnovení protokolu k Dohodě mezi Evropskou unií na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu.

Nový protokol stanoví finanční příspěvek EU ve výši 17,8 milionu EUR ročně, který se skládá z

a) roční částky ve výši 13,17 milionu EUR za přístup do grónské výlučné ekonomické zóny (vypočteno na základě referenčních cen za jednotlivé druhy), včetně finanční rezervy ve výši 1,7 milionu EUR na další množství druhů ryb, které Grónsko poskytlo;

b) konkrétní částky 2,931 milionu EUR poskytnuté na podporu grónské politiky v odvětví rybolovu. Podpora odvětvové politiky se dělí na tři hlavní oblasti: správa (např. rozvoj kapacity), kontrola a vymáhání a vědecký výzkum a poradenství.

Pokud budou rybolovná práva nižší než ta, která jsou stanovena v tabulce č. 1, mělo by Grónsko takovýto deficit kompenzovat. Jakékoli vedlejší úlovky plavidel EU by se měly omezit na 10 % cílené rybí populace, kromě krevety severní (míra vedlejších úlovků omezena na 5 %).

Tabulka 1: Úroveň rybolovných práv ve stávajícím a novém protokolu (tun/rok)

Skladba populace

Stávající protokol

Nový protokol

 

2013–2015

2016–2020

Treska obecná (v podoblastech ICES V, XII, XIV a podoblasti NAFO 1F)

2 200(9)

1 800

Pelagický okouník (podoblasti ICES XIV&V, podoblast NAFO 1F)

3 000

2 200

Druhy okouníka žijící při dně (podoblasti ICES XIV&V a podoblast NAFO 1F)

2 000

2 000

Platýs černý (podoblast NAFO 1 – jižně od 68º severní šířky)

2 500

2 500

Platýs černý (podoblasti ICES XIV&V)

4 315

5 200

Kreveta severní (podoblast NAFO 1)

3 400

2 600

Kreveta severní (podoblasti ICES XIV&V)

7 500

5 100

Platýs obecný (podoblast NAFO 1)

200

Platýs obecný (podoblasti ICES XIV&V)

200

Krab sněžný (podoblast NAFO 1)

250

Huňáček severní (podoblasti ICES XIV&V)

60 000

20 000

Hlavoun spp. (podoblasti ICES XIV&V)

100

100

Hlavoun spp. (podoblast NAFO 1)

100

100

Vedlejší úlovky

2 300

1 126

Snížení některých kvót, především huňáčka severního z 60 000 na 20 000, není způsobeno snížením biomasy nebo problémy s udržitelností, nýbrž souvisí s vysokou kvótou zaplacenou v minulosti, která měla jen částečnou návratnost v podobě skutečných úlovků.

Stanovisko zpravodaje

Zpravodaj se domnívá, že tento nový protokol je v souladu s cíli dohody o partnerství v odvětví rybolovu, neboť posiluje spolupráci mezi Unií a Grónskem. Podporuje partnerský rámec pro rozvoj udržitelné politiky rybolovu a odpovědného využívání rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti Grónska. To je v zájmu obou stran, v souladu s příslušnými opatřeními na zachování a řízení zdrojů a v mezích dostupného přebytku.

Ze všech těchto důvodů doporučuje zpravodaj, aby EP udělil svůj souhlas.

Je však také třeba vzít na vědomí, že ačkoliv jsou celkové cíle koherentní, rybolov EU se v rámci dohody o partnerství zaměřuje na rybí populace, které trpí nadměrným odlovem, nebo přispívá k úlovkům, které překračují doporučení vycházející z předběžné opatrnosti. V některých případech skutečné dopady dohody o partnerství v odvětví rybolovu zcela nesplňují cíle společné rybářské politiky, vědecká doporučení NAFO a ICES ani cíle dohody o partnerství.

Zpravodaj upozorňuje na určité aspekty, které je třeba na základě posouzení předchozího protokolu zlepšit, jako například:

– obnovení protokolu by mělo sloužit ke zvýšení přínosů z hlediska udržitelného využívání rybích populací a mělo by vyřešit některé přetrvávající provozní problémy;

– měla by být více zohledněna vědecká doporučení a zásada dostupného přebytku i s ohledem na využívání ze strany členských států a na zájmy EU v ujednáních o rybolovu se severními partnery;

– finanční kompenzace EU by měla být více kontrolována a upravována v souladu s hodnocením protokolu ex post .

V návaznosti na nedávnou analýzu dohod o partnerství v odvětví rybolovu vypracovanou Účetním dvorem(10) – ačkoliv Účetní dvůr zkoumal pouze čtyři z celkových dvanácti platných dohod a dohoda o partnerství mezi EU a Grónskem mezi nimi nebyla – by zpravodaj rád zdůraznil připomínky Účetního dvora a podtrhl význam spolehlivých informací o rybích populacích a údajů o úlovcích, aby byly dodrženy zásady a cíle společné rybářské politiky a dohod o partnerství v odvětví rybolovu a aby byly vyvozeny rozhodné závěry ohledně hodnocení těchto dohod o partnerství.

Obecně vyjadřuje zpravodaj politování nad tím, že Evropský parlament sehrává při přijímání dohod o partnerství v odvětví rybolovu pouze omezenou roli prostřednictvím postupu souhlasu; domnívá se, že Evropský parlament by měl hrát aktivnější roli a měl by být okamžitě a plně informován ve všech fázích postupu týkajícího se těchto dohod nebo jejich obnovování, aby se zvýšila transparentnost a demokratická odpovědnost v souvislosti s těmito protokoly.

18.2.2016

STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj

pro Výbor pro rybolov

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu jménem Evropské unie, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu

(11634/2015 – C8-0377/2015 – 2015/0152(NLE))

Navrhovatel: Stelios Kouloglou

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Grónsko jednou z 26 zámořských zemí a území, na něž se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o fungování Evropské unie. Jeho hospodářství je ve velké míře závislé na rybolovu, který je v Grónsku druhým největším odvětvím.

Je třeba zohlednit dopady společenského rozvoje na klima, životní prostředí a přírodu, jelikož flora a fauna arktické oblasti je unikátní a velmi zranitelná. Rybolovná práva proto musí být v souladu s příslušnými opatřeními na zachování a řízení zdrojů.

Tento protokol musí být rovněž v souladu s prohlášením o rybolovu v arktické oblasti, které bylo podepsáno v Oslu dne 16. července 2015 a které omezuje komerční rybolov ve střední části Severního ledového oceánu, aby se zaručilo zachování křehkého arktického ekosystému.

Tento nový protokol, který bude platný po dobu pěti let ode dne podepsání, poskytuje finanční příspěvek ve výši 17 799 978 EUR ročně. Protokol by měl posílit spolupráci mezi Evropskou unií a Grónskem a podporovat rozvoj udržitelné politiky rybolovu a odpovědného využívání rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti Grónska. Jedná se o dohodu, která se týká více druhů a předpokládá rybolovná práva pro tresku obecnou, pelagické okouníky, druhy okouníka žijící při dně, platýse, krevetu severní, huňáčka severního a hlavouna.

Navrhovatel zastává názor, že je třeba podporovat udržitelné rybolovné postupy s cílem zabezpečit místnímu grónskému rybolovu dlouhodobou produktivitu a podpořit rybářskou politiku Grónska. V tomto ohledu musí být oprávnění k rybolovu přísněji podmíněno využíváním místní pracovní síly a místních podniků. Tento přístup by maximalizoval přínosy pro grónskou společnost.

Finanční příspěvek poskytovaný ve spojitosti s Dohodou o partnerství v odvětví rybolovu musí prosazovat udržitelnost grónského rybolovu a vytvářením a zvyšováním místních pracovních příležitostí v odvětví rybolovu podporovat Grónsko.

******

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby doporučil Parlamentu udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu jménem Evropské unie, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

17.2.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

26

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, Joachim Zeller

16.2.2016

STANOVISKO Rozpočtového výboru

pro Výbor pro rybolov

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé, jménem Evropské unie

(11634/2015 – C8-0377/2015 – 2015/0152(NLE))

Navrhovatel: Tomáš Zdechovský

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Na základě mandátu, který jí udělila Rada, jednala Evropská komise jménem Evropské unie s vládou Dánska a vládou Grónska za účelem obnovení protokolu k dohodě o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a těmito dvěma územními jednotkami. Stávající protokol, kterým se stanovují rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody o partnerství, pozbývá platnosti dne 31. prosince 2015. V návaznosti na tato jednání byl dne 20. března 2015 parafován nový protokol.

Nový protokol je v souladu s cíli dohody o partnerství v odvětví rybolovu, posiluje spolupráci mezi Unií a Grónskem a podporuje partnerský rámec pro rozvoj udržitelné politiky rybolovu a odpovědného využívání rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti Grónska v zájmu obou stran.

Protokol by měl platit pět let od prvního dne prozatímního provádění (tedy od data jeho podpisu, nejdříve však od 1. ledna 2016). Protokol uděluje plavidlům Unie rybolovná práva v rybolovné oblasti Grónska v souladu s příslušnými opatřeními na zachování a řízení zdrojů a v mezích dostupného přebytku. Za tímto účelem stanovuje protokol orientační roční úroveň rybolovných práv, které Grónsko udělilo (v tunách) plavidlům Unie.

Protokol stanovuje celkový roční finanční příspěvek ve výši 17 799 978 EUR na jeden rok po dobu jeho platnosti. Tato částka je tvořena:

• roční částkou 13 168 978 EUR za přístup do rybolovné oblasti Grónska;

• roční částkou 2 931 000 EUR odpovídající dodatečným finančním prostředkům, které EU vyplácí na podporu rybářské politiky Grónska;

• částkou 1 700 000 EUR jako roční rezervou pro dodatečná a nová rybolovná práva, která může EU přijmout na základě vědeckého doporučení a nadbytečných zdrojů.

Obě strany se dohodly na spolupráci při provádění politiky Grónska v odvětví rybolovu a budou za tímto účelem pokračovat v politickém dialogu o příslušných programech. Byla přijata zvláštní opatření pro stanovení zásad zodpovědného řízení rybolovu. Rovněž bylo přijato opatření pro experimentální program rybolovu druhů, které nejsou zahrnuty do protokolu, stejně jako opatření pro vědeckou spolupráci v oblasti udržitelného využívání rybolovných zdrojů.

******

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby doporučil Parlamentu udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

15.2.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

1

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Stanisław Ożóg, Andrej Plenković, Pavel Poc, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jarosław Wałęsa

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

22.3.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Diane Dodds, João Ferreira, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

(1)

V kontextu dohody o partnerství v odvětví rybolovu a jejího protokolu či případně nového protokolu se pod pojmem „Grónsko“ rozumí vláda Dánska a místní vláda Grónska.

(2)

Grónsko je největším ostrovem na světě a má výlučnou ekonomickou zónu o velikosti téměř 2,2 milionu km2.

(3)

„Hodnocení ex post a ex ante Protokolu k dohodě o partnerství v odvětví rybolovu mezi EU a vládou Dánska a místní vládou Grónska“- Ref. Ares(2014)2354482 – 15. 7. 2014: Hodnocení ex post dohody o partnerství v odvětví rybolovu s Grónskem bylo provedeno jménem Komise za období 2013–2015.

(4)

Protokol EU k rozhodnutí Rady 2012/653/EU

(5)

„Hodnocení ex post a ex ante Protokolu k dohodě o partnerství v odvětví rybolovu mezi EU a vládou Dánska a místní vládou Grónska – závěrečná zpráva“ (11. července 2014), Ref. Ares(2014)2354482 – 15. 7. 2014:

(6)

Pracovní dokument Evropské komise týkající se hodnocení dohody o partnerství v odvětví rybolovu s Grónskem

(7)

Přijato na 3333. zasedání Rady ve složení pro konkurenceschopnost dne 25.9.2014.

(8)

Říjen 2014 (Nuuk), listopad 2014 (Brusel), 17.–20. března 2015 (Kodaň).

(9)

Treska obecná v podoblasti ICES XIV a v podoblasti NAFO 1

(10)

Zvláštní zpráva Účetního dvora EU: „Řídí Komise dohody o partnerství v oblasti rybolovu řádně?“, Úřad pro publikace, Lucemburk (říjen 2015).

Právní upozornění - Ochrana soukromí