Postup : 2015/0152(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0067/2016

Predkladané texty :

A8-0067/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/04/2016 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0095

ODPORÚČANIE     ***
PDF 719kWORD 149k
23.3.2016
PE 573.150v02-00 A8-0067/2016

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu v mene Európskej únie, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej

(11634/2015– C8-0377/2015 – 2015/0152(NLE))

Výbor pre rybárstvo

Spravodajca: Marco Affronte

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu v mene Európskej únie, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej

(11634/2015– C8-0377/2015 – 2015/0152(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11634/2015),

–  so zreteľom na návrh Protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej (11633/2015),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0003/2015),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo a na stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre rozpočet (A8-0067/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Grónska.

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Úvod

V uplynulých rokoch Európska únia podpísala niekoľko dohôd o partnerstve v sektore rybolovu a protokolov s tretími krajinami. EÚ prostredníctvom dohôd o partnerstve v sektore rybolovu poskytuje finančnú a technickú podporu výmenou za rybolovné práva na širokú škálu populácií rýb vo výhradnej hospodárskej zóne partnerskej krajiny.

S vládou Dánska a miestnou vládou Grónska bola uzatvorená jedna konkrétna dohoda o partnerstve v sektore rybolovu, ďalej len Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Grónskom(1).

Grónsko(2) pôvodne pristúpilo k Európskym spoločenstvám (ES) ako súčasť Dánska v roku 1973, ale na základe referenda v roku 1985 z ES vystúpilo. Grónsko je dnes jednou zo zámorských krajín a území (ZKÚ) Únie v zmysle článku 355 ods. 2 ZFEÚ. Jeho vzťah s EÚ sa upravuje najmä článkami 198 až 204 ZFEÚ, Protokolom č. 34 o osobitnej úprave pre Grónsko (pripojený k ZFEÚ), a partnerstvom medzi EÚ a Grónskom, ako sa stanovuje v rozhodnutí Rady 2006/526/ES.

V roku 1979 Dánsko udelilo Grónsku samosprávu a od referenda v roku 2008 všetky funkcie vlády patria vláde Grónska s výnimkou funkcií, ktoré súvisia s obranou, kontrolou rybolovu mimo teritoriálnych vôd, ústavnými otázkami, menou a menovou politikou, ktoré si ponechalo Dánsko.

Rybárstvo v Grónsku

Ministerstvo rybolovu, lovu a poľnohospodárstva (MRLP) má celkovú zodpovednosť za rybársku politiku a riadenie rybolovných zdrojov v Grónsku s Inštitútom prírodných zdrojov zodpovedným za poskytovanie biologického základu pre poskytovanie poradenstva v oblasti riadenia rybárstva.

Najdôležitejším rybolovom v Grónsku je lov krevety boreálnej, halibuta tmavého, tresky škvrnitej a sebastesa vlečnými sieťami. V roku 2012 mali úlovky rybárskej flotily mimo pobrežných vôd hodnotu približne 200 miliónov EUR, pobrežný rybolov dosiahol hodnotu 110 miliónov EUR, pričom halibuty tmavé a krevety predstavovali viac ako 40 % celkových hodnôt. Lov makrely je rýchlo sa rozvíjajúcim odvetvím rybolovu, v ktorom úlovky v roku 2012 predstavovali 5 000 ton a pre ktoré boli v roku 2014 jednostranne vyhlásené kvóty vo výške 100 000 ton. V roku 2011 grónske odvetvie rybolovu zamestnávalo 1 238 rybárov na plný pracovný úväzok.(3)

Ryby predstavujú takmer 90 % vyvážaného tovaru. Prakticky celý vývoz grónskych rybacích výrobkov je určený pre EÚ, pričom Dánsko predstavuje viac ako 90 % dovozu do EÚ. Najdôležitejším vývozom je vývoz mrazenej krevety, halibuta tmavého a tresky škvrnitej.

Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Grónskom

Počiatočná dohoda o rybolove medzi EÚ na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej je z roku 1985. Táto dohoda bola v účinnosti desať rokov a potom sa jej účinnosť predĺžila na ďalších šesť rokov, kým ju nakoniec nahradila dohoda o partnerstve v sektore rybolovu, ktorá je v účinnosti teraz.

Táto dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi stranami bola parafovaná v júni 2006 a predbežne nadobudla účinnosť 1. januára 2007 na obdobie šiestich rokov (do 31. decembra 2012) s možnosťou predĺženia o šesť rokov (automaticky predĺžená do 31. decembra 2018). Do práva EÚ bola začlenená prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č. 753/2007 z 28. júna 2007.

Ide o zmiešanú dohodu, ktorá poskytuje lodiam EÚ prístup k rozsiahlym populáciám rýb v grónskej výhradnej hospodárskej zóne.

Počiatočný protokol k dohode o partnerstve v sektore rybolovu bol účinný šesť rokov od 1. januára 2007 do 31. decembra 2012. Súčasný protokol platí tri roky od 1. januára 2013 do 31. decembra 2015(4). Trvanie súčasného protokolu sa skrátilo s cieľom zladiť opätovné prerokovanie protokolu s obnovou alebo revíziou ostatných príslušných nástrojov politiky EÚ, t. j. spoločnej rybárskej politiky (SRP), rozhodnutia o pridružení zámoria a iniciatívy partnerstva medzi Grónskom a EÚ.

Súčasným protokolom sa stanovuje finančný príspevok EÚ vo výške 17,85 milióna EUR na jeden rok, ktorý sa skladá z

a) ročnej sumy za prístup do výhradnej hospodárskej zóny Grónska vo výške 15,1 milióna EUR (vypočítané na základe referenčnej ceny za každý druh) vrátane finančnej rezervy vo výške 1,5 milióna EUR pre dodatočné množstvá druhov, ktoré Grónsko poskytlo k dispozícii,

b) osobitnej sumy 2,74 milióna EUR poskytovanej na podporu politiky v oblasti rybolovu Grónska. Podpora odvetvovej politiky je rozdelená do troch hlavných oblastí: správa (napr. rozvoj kapacít); kontrola a presadzovanie uplatňovania pravidiel; a vedecký výskum a poradenstvo.

EÚ platí pevnú ročnú finančnú náhradu za prístup bez ohľadu na rybolovné možnosti dohodnuté prostredníctvom protokolu. V prípade, že dohodnuté rybolovné možnosti sú nižšie ako orientačné rybolovné možnosti uvedené v protokole, protokolom sa ukladá Grónsku, aby EÚ poskytlo buď rovnocenné alternatívne rybolovné možnosti EÚ za daný rok, alebo kompenzáciu v nasledujúcom roku.

Hodnotenie súčasného protokolu

Dohoda s Grónskom je pre EÚ treťou najdôležitejšou dohodou z hľadiska jej hospodárskej hodnoty.

V hodnotení ex postex ante(5) súčasného protokolu, ktoré sa vypracovalo v mene Európskej komisie v prvej polovici roka 2014 a zverejnilo v júli 2014, sa uvádzajú niektoré kľúčové zistenia o účinnosti súčasného protokolu, aj keď sa podľa vyjadrenia Európskej komisie(6) zameralo iba na prvý z troch rokov uplatňovania platného protokolu.

Hlavným záverom tejto správy je, že „bolo by v záujme EÚ aj Grónska obnoviť protokol; protokol poskytuje dôležité hospodárske výhody pre obe strany a pomáha zabezpečiť súlad s rybolovnými činnosťami EÚ v celom regióne“.

Vo všeobecnosti sa naplnili ciele dohody o partnerstve v sektore rybolovu. Dôležité výnimky zahŕňajú: dohodnuté kvóty pre lov tresky škvrnitej mimo pobrežných vôd, ktoré nie sú v súlade s odporúčaním Medzinárodnej rady pre výskum mora, hoci s poznámkou, že údaje získané z rybolovu sa použijú na zlepšenie riadenia populácií; obmedzené dodávky úlovkov rýb do Grónska; a vytváranie obmedzenej zamestnanosti v Grónsku.

Protokol doteraz predstavuje značný prínos pre EÚ. Rybárske plavidlá EÚ zabezpečili prístup k dôležitým rybolovným možnostiam vo vodách Grónska, ako aj Nórska a Faerských ostrovov prostredníctvom dohôd Európskej únie so severskými krajinami. Využitie dohodnutých grónskych rybolovných možností plavidlami EÚ bolo vysoké s výnimkou kraba rodu Chionoecetes, korušky polárnej, halibuta svetlého a v menšej miere krevety boreálnej.

V roku 2013 protokol vytvoril pre sektor rybolovu EÚ 10 miliónov EUR priamej pridanej hodnoty vyplývajúcej z rybolovných možností v Grónsku s ďalšími 12 miliónmi EUR v nepriamej pridanej hodnote do dodávateľských a odberateľských odvetví EÚ. Ďalšia pridaná hodnota bude vytvorená z rybolovných možností zabezpečených v Nórsku. Nepriama pridaná hodnota vytváraná v Grónsku bola obmedzená, pretože väčšina rybárskych plavidiel EÚ nevyužila grónske prístavy. Protokol však priniesol Grónsku ďalšie výhody vo forme finančných príspevkov z EÚ, poplatkov za schvaľovanie rybárskych plavidiel EÚ a získania celkovej platby za tonu, ktorá zodpovedá jednej tretine príjmov odvetví rybolovu EÚ z grónskych rybolovných možností. Produkty rybolovu z rybárskych plavidiel EÚ neboli spracované v Grónsku alebo sa dostali na domáci trh s uvedením dôvodov obsahujúcich pomerne nízke ceny vykládky. Okrem toho sa veľmi obmedzene využívajú grónske prístavy na údržbu a iné služby v počiatočných článkoch reťazca. Z hľadiska zamestnanosti sa protokolom vytvorila zamestnanosť, ktorá zodpovedá 106 pracovným miestam na plný pracovný úväzok v odvetví rybolovu EÚ, z čoho 75 % boli občania EÚ a 10 % občania Grónska. Protokol však znamená značný prínos pre obe strany.

Finančné prostriedky na podporu jednotlivých odvetví v rámci EÚ zabezpečili značnú podporu mnohých činností, ktoré majú dôležitý význam pre úsilie Grónska riadiť a kontrolovať svoj rybolov. Medzi tieto činnosti patrí: podpora zberu a analýzy údajov z nezávislého prieskumu rybolovu; účasť grónskych pracovníkov na vedeckých a technických zasadnutiach Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku a Medzinárodnej rady pre výskum mora; a kontrola pobrežného rybolovu a rybolovu mimo pobrežných vôd. Tieto finančné prostriedky sa však v niektorých oblastiach používajú najmä na platy. Finančné vyrovnanie EÚ za prístup nebolo plne v súlade s úlovkami v dôsledku nízkej miery využitia pre niektoré druhy. Okrem toho boli poplatky majiteľov plavidiel EÚ za povolenie vysoké v porovnaní so ziskom, ktorý priniesol protokol sektoru rybolovu. Celkovo však protokol vytvoril 1,6 EUR v priamej a nepriamej pridanej hodnote na 1 EUR platieb Európskej únie a prevádzkovateľov plavidiel EÚ.

Dosiahol sa úplný súlad s väčšinou kľúčových zmluvných záväzkov protokolu. Význačné výnimky zahŕňajú: nezavedenie elektronického systému nahlasovania úlovkov a dohodnuté rybolovné možnosti, ktoré plne nezohľadnili vedecké odporúčania a prístup predbežnej opatrnosti.

Analýza nového protokolu

Európska komisia na základe poverenia Rady z 25. septembra 2014(7) viedla tri kolá rokovaní(8) s vládou Grónska a za účasti zástupcov vlády Dánska s cieľom obnoviť protokol z dôvodu uplynutia účinnosti súčasného protokolu k 31. decembru 2012. Na záver týchto rokovaní sa 20. marca 2015 parafoval nový protokol. Nový protokol sa vzťahuje na obdobie piatich rokov odo dňa predbežnej platnosti protokolu (t. j. odo dňa jeho podpisu a najskôr od 1. januára 2016).

Európska komisia 16. júla 2015 prijala návrhy na obnovu protokolu k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej.

Novým protokolom sa stanovuje finančný príspevok EÚ vo výške 17,8 milióna EUR na jeden rok, ktorý sa skladá z

a) ročnej sumy za prístup do výhradnej hospodárskej zóny Grónska vo výške 13,17 milióna EUR (vypočítané na základe referenčnej ceny za každý druh) vrátane finančnej rezervy vo výške 1,7 milióna EUR pre dodatočné množstvá druhov, ktoré Grónsko poskytlo k dispozícii;

b) osobitnej sumy 2,931 milióna EUR poskytovanej na podporu politiky v oblasti rybolovu Grónska. Podpora odvetvovej politiky je rozdelená do troch hlavných oblastí: správa (napr. rozvoj kapacít); kontrola a presadzovania uplatňovania pravidiel; a vedecký výskum a poradenstvo.

Ak budú rybolovné možnosti menšie, ako je uvedené v tabuľke č.1, Grónsko bude musieť tento deficit vyrovnať. Všetky vedľajšie úlovky plavidlami EÚ by sa mali obmedziť na 10 % vyloveného druhu s výnimkou krevety boreálnej (vedľajšie úlovky obmedzené na 5 %).

Tabuľka 1: Úroveň rybolovných možností v súčasnom a novom protokole (ton/rok):

Zloženie zásob

Súčasný protokol

Nový protokol

 

2013 – 2015

2016 – 2020

Treska škvrnitá (v podoblastiach ICES V, XVII, XIV a v divízii NAFO 1F'

2200(9)

1800

Pelagický sebastes (podoblasť ICES XIV a V, podoblasť NAFO 1F)

3000

2200

Sebastes žijúci pri dne (podoblasť ICES XIV a V, podoblasť NAFO 1F)

2000

2000

Halibut tmavý – (podoblasť NAFO 1 – južne od 68° s. š.)

2500

2500

Halibut tmavý (podoblasť ICES XIV a V)

4315

5200

Kreveta boreálna (podoblasť NAFO 1)

3400

2600

Kreveta boreálna (podoblasť ICES XIV a V)

7500

5100

Halibut svetlý (podoblasť NAFO 1)

200

-

Halibut svetlý (podoblasť ICES XIV a V)

200

-

Krab rodu Chinoecetes (podoblasť NAFO 1)

250

-

Koruška polárna (podoblasť ICES XIV a V)

60000

20000

Dlhochvost spp. (podoblasť ICES XIV a V)

100

100

Dlhochvost spp. (podoblasť NAFO 1)

100

100

Vedľajšie úlovky

2300

1126

Zníženie niektorých kvót, predovšetkým korušky polárnej zo 60 000 na 20 000, nie je v dôsledku zníženia biomasy alebo problémov udržateľnosti, ale týka sa vysokého podielu kvót platených v minulosti len s čiastočnou návratnosťou v skutočných úlovkoch.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca sa domnieva, že nový protokol je v súlade s cieľmi dohody o partnerstve v sektore rybolovu, pretože posilňuje spoluprácu medzi Úniou a Grónskom. Podporuje partnerský rámec, v ktorom sa má rozvíjať politika udržateľného rybolovu a zodpovedné využívanie rybolovných zdrojov v rybolovnej oblasti Grónska. To je v záujme oboch strán v súlade s relevantnými ochrannými a riadiacimi opatreniami a v rámci obmedzení dostupného nadbytku.

Zo všetkých uvedených dôvodov spravodajca odporúča súhlas EP.

Treba si však uvedomiť aj to, že kým celkové ciele môžu byť koherentné, rybolov EÚ v dohode o partnerstve v sektore rybolovu je zameraný na populácie, ktoré sú nadmerne využívané alebo prispeli k úlovkom, ktoré presahujú odporúčanie predbežnej opatrnosti. Existujú prípady, keď skutočné vplyvy dohody o partnerstve v sektore rybolovu nesplnili úplne ciele spoločnej rybárskej politiky, vedeckej rady NAFO, Medzinárodnej rady pre výskum mora ani ciele dohody o partnerstve v sektore rybolovu.

Spravodajca upozorňuje na skutočnosť, že niektoré aspekty treba zlepšiť na základe analýzy predchádzajúceho protokolu, a to vrátane týchto bodov:

– obnova protokolu by mala slúžiť na zvýšenie prínosov z hľadiska udržateľného využívania populácií rýb a vyriešenie niektorých bežných prevádzkových problémov;

– navrhuje sa, aby sa lepšie dodržiavali vedecké odporúčania a zásada dostupného nadbytku pri súčasnom zohľadnení využitia členskými štátmi a záujmu Európskej únie o dohody o rybolove so severskými partnermi;

– mala by sa zlepšiť kontrola a upraviť finančná náhrada EÚ na základe posúdenia protokolu ex post.

V nadväznosti na nedávnu analýzu Dvora audítorov týkajúcu sa dohôd o partnerstve v sektore rybolovu(10), hoci Dvor audítorov skúmal len štyri z dvanástich platných dohôd, medzi ktorými nebola dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Grónskom, by spravodajca chcel upozorniť na pripomienky Dvora audítorov a zdôrazniť význam spoľahlivých informácií o populáciách rýb a údajov o úlovkoch s cieľom dodržať zásady a ciele týkajúce sa spoločnej rybárskej politiky a dohôd o partnerstve v sektore rybolovu, ako aj vyvodiť rozhodné závery týkajúce sa vyhodnotenia dohôd o partnerstve v sektore rybolovu.

Spravodajca vyjadruje všeobecne poľutovanie nad tým, že Európsky parlament má obmedzenú úlohu v prijímaní dohôd o partnerstve v sektore rybolovu len cez postup súhlasu; je presvedčený, že Európsky parlament by mal mať aktívnejšiu úlohu a mal by byť bezodkladne a v plnej miere informovaný vo všetkých etapách postupov týkajúcich sa dohôd o partnerstve v sektore rybolovu alebo ich obnovenia s cieľom zvýšiť transparentnosť a demokratickú zodpovednosť protokolov.

18.2.2016

STANOVISKO Výboru pre rozvoj

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej, v mene Európskej únie

(11634/2015 – C8-0377/2015 – 2015/0152(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Stelios Kouloglou

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Grónsko je jednou z 26 zámorských krajín a území, na ktoré sa vzťahuje časť IV Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Jeho hospodárstvo je vo veľkej miere závislé od rybolovu, ktorý je v Grónsku druhým najväčším hospodárskym odvetvím.

Treba zohľadniť vplyv spoločenského rozvoja na klímu, životné prostredie a prírodu, lebo flóra a fauna arktických oblastí je veľmi zraniteľná a jedinečná. Rybolovné možnosti preto musia byť v súlade s príslušnými opatreniami v oblasti ochrany a riadenia.

Okrem toho musí byť tento protokol v súlade s deklaráciou o rybolove v Severnom ľadovom oceáne podpísanou v Osle 16. júla 2015, ktorou sa obmedzuje komerčný rybolov v centrálnej časti Severného ľadového oceánu, aby sa zaručilo zachovanie krehkého arktického ekosystému.

Tento nový protokol platí na obdobie piatich rokov odo dňa jeho podpísania a poskytuje finančný príspevok vo výške 17 799 978 EUR ročne. Protokolom by sa mala posilniť spolupráca medzi Európskou úniou a Grónskom a podporovať rozvoj udržateľnej rybárskej politiky a zodpovedné využívanie rybolovných zdrojov v grónskej rybolovnej zóne. Je to dohoda o výlove viacerých druhov rýb, v ktorej sa stanovujú rybolovné možnosti pre tresku škvrnitú, sebastesy žijúce v pelagických vodách, sebastesy žijúce pri morskom dne, halibuta, krevetu boreálnu, korušku polárnu a dlhochvosty.

Spravodajca zastáva názor, že treba podporovať udržateľné rybolovné postupy, ktoré zabezpečia miestnemu grónskemu rybolovu dlhodobú produktivitu a podporia grónsku rybársku politiku. Oprávnenia na rybolov preto musia byť prísnejšie podmienené využívaním miestnej pracovnej sily a miestnych firiem. Toto by prinieslo grónskej spoločnosti maximálny úžitok.

Finančným príspevkom podľa dohody o partnerstve v sektore rybolovu sa musí podporovať udržateľnosť grónskeho sektora rybolovu a podporovať Grónsko vytváraním miestnych pracovných príležitostí v sektore rybolovu a zvyšovaním ich počtu.

******

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil Európskemu parlamentu udeliť súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej, v mene Európskej únie.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

17.2.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, Joachim Zeller

16.2.2016

STANOVISKO Výboru pre rozpočet

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej v mene Európskej únie

(11634/2015 – C8-0377/2015 – 2015/0152(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Tomáš Zdechovský

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska komisia na základe mandátu, ktorý jej udelila Rada, v mene Únie rokovala s vládou Dánska a vládou Grónska s cieľom obnoviť protokol k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a týmito dvoma územnými subjektmi. Platnosť súčasného protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve, sa skončí 31. decembra 2015. V nadväznosti na tieto rokovania bol 20. marca 2015 parafovaný nový protokol.

Nový protokol je v súlade s cieľmi dohody o partnerstve v sektore rybolovu, posilňuje spoluprácu medzi Úniou a Grónskom a podporuje taký rámec partnerstva, v ktorom sa má v záujme oboch strán rozvíjať udržateľná rybárska politika a zodpovedné využívanie rybolovných zdrojov v rybolovnej zóne Grónska.

Protokol o rybolove by sa vzťahoval na obdobie piatich rokov odo dňa jeho predbežného vykonávania – t. j. odo dňa jeho podpisu a najskôr od 1. januára 2016. Protokolom sa plavidlám Únie poskytujú rybolovné možnosti v rybolovnej zóne Grónska v súlade s relevantnými ochrannými a riadiacimi opatreniami a v rámci obmedzení dostupného nadbytku. Na tento účel sa v protokole stanovuje orientačná ročná úroveň rybolovných možností, ktoré plavidlám Únie poskytuje Grónsko (v tonách).

Protokolom sa na celé obdobie platnosti stanovuje celkový ročný finančný príspevok vo výške 17 799 978 EUR. Táto suma sa skladá z troch položiek:

• 13 168 978 EUR ročne za prístup do grónskej rybolovnej zóny;

• 2 931 000 EUR ročne ako dodatočná suma, ktorú EÚ uhradí na podporu grónskej rybárskej politiky, a

• 1 700 000 EUR ako ročná rezerva na dodatočné a nové rybolovné možnosti, ktoré by EÚ mohla využívať, pokiaľ táto možnosť vyplynie z vedeckých odporúčaní a nadbytku zdrojov.

Obe zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať na vykonávaní grónskej sektorovej rybárskej politiky, a preto budú aj naďalej viesť politický dialóg o súvisiacom plánovaní. Prijali sa osobitné ustanovenia týkajúce sa stanovenia zásad zodpovedného riadenia rybárstva. Ustanovuje sa tiež program pre experimentálny rybolov týkajúci sa druhov, ktoré nie sú zahrnuté v protokole, ako aj vedecká spolupráca pre udržateľné využívanie rybolovných zdrojov.

******

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu udeliť súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

15.2.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Stanisław Ożóg, Andrej Plenković, Pavel Poc, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Jarosław Wałęsa

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

22.3.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Diane Dodds, João Ferreira, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

(1)

V prípade ďalšieho odkazu na Grónsko v súvislosti s dohodou o partnerstve v sektore rybolovu/protokolu alebo prípadného nového protokolu sa Grónskom rozumie dánska vláda a miestna vláda Grónska.

(2)

Grónsko je najväčší ostrov na svete a má výhradnú hospodársku zónu s rozlohou takmer 2,2 milióna km2.

(3)

„Hodnotenie ex post a ex ante protokolu k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska“ - Ref. Ares(2014)2354482 – 15/07/2014: V mene Komisie sa uskutočnilo hodnotenie ex post Dohody o partnerstve v sektore rybolovu s Grónskom na obdobie rokov 2013 – 2015.

(4)

Protokol EÚ o rozhodnutí Rady 2012/653/EÚ

(5)

Ex post a ex ante hodnotenie protokolu k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska – záverečná správa“ (11. júl 2014), Ref. Ares(2014)2354482 – 15/07/2014.

(6)

Pracovný dokument Európskej komisie týkajúci sa hodnotenia Dohody o partnerstve v sektore rybolovu s Grónskom

(7)

Prijaté na 3333. zasadnutí Rady (pre konkurencieschopnosť) 25. septembra 2014

(8)

Október 2014 (Nuuk); november 2014 (Brusel); 17. až 20. marca 2015 (Kodaň).

(9)

Treska škvrnitá v podoblasti ICES XIV a v podoblasti NAFO 1

(10)

Osobitná správa Európskeho dvora audítorov: Riadi Komisia dobre dohody o partnerstve v sektore rybolovu?, Úrad pre publikácie Luxemburg (október 2015)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia