ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 768/2005 на Съвета за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството

29.3.2016 - (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)) - ***I

Комисия по рибно стопанство
Докладчик: Ален Кадек
(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)


Процедура : 2015/0308(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0068/2016
Внесени текстове :
A8-0068/2016
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 768/2005 на Съвета за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството

(COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0669),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0406/2015),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 и член 50, параграф 1 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0068/2016);

1.  приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Националните органи, които изпълняват функции по брегова охрана са отговорни за голям брой задачи в области като безопасност, сигурност, морски спасителни операции, граничен контрол, митнически контрол, опазване на околната среда и общо прилагане на законодателството. Броят на посочените национални органи в целия Европейски съюз понастоящем е 316. Тези многобройни органи си сътрудничат чрез 70 различни структури. В резултат на това системата на настоящето сътрудничество страда от забавяне и несъвършенства, по-специално от липса на информация относно уменията, правомощията и капацитета на другите органи, ограничения на оперативни активи, липса на оперативна съвместимост на системите и на активи и ограничаване на планирането и на съвместни операции.

Благодарение на настоящето предложение, операциите за надзор, превенция и контрол в морето ще бъдат координирани на европейско равнище с оглед подобряване на осведомеността относно положението в морето и подкрепа за съгласувани и ефективни действия в областта на съотношението разходи-рентабилност.

В рамките на посочената цел, Комисията предлага да се добави в мандата на Европейската агенция за контрол на рибарството член относно сътрудничеството в областта на функциите на бреговата охрана . Същият текст беше включен в мандатите на Европейската агенция за морска безопасност, (Предложение за регламент (2015/0313 (COD)) и на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (член 52 от предложението за регламент (2015/0310 (COD)). Посочената корекция на мандата на трите агенции е необходимият правен инструмент за засилване на сътрудничеството между агенциите и на сътрудничеството с националните органи, които осъществяват дейности по брегова охрана.

Съдържание на предложението

Целта на настоящето предложение е да се позволи на трите европейски агенции, които наред с другото, следва да се справят с морски бедствия, да координират своите морски операции и да обменят информация, свързана с техните дейности. Европейската агенция за контрол на рибарството, Европейската агенция по морска безопасност и Европейската агенция за гранична и брегова охрана трябва да могат да работят заедно, като обединят своя капацитет за действие и като обменят информация в областта на надзора на гарантирането на сигурност и морска безопасност.

Европейската агенция за контрол на рибарството допринася за контрола на операциите, свързани с рибарството, но към момента тя не може да действа в рамките на други морски области. Целта на настоящето предложение е да засили способността за предоставяне на отговор на заплахите и рисковете за морската среда на Европейския съюз, по-конкретно чрез подобряване на сътрудничеството между европейските агенции, но и между всички цивилни и военни представители. Сътрудничеството ще позволи да се избегне дублирането на усилията, като гарантира, че всички заинтересовани страни, по-конкретно европейските агенции, действат по съгласуван и ефективен начин за развиване на взаимодействие.

Предложението придава ясен официален характер на задачите, които се възлагат на Европейската агенция за контрол на рибарството:

•  обмен на информация и създаване на системи за обмен на информация между агенциите;

•  предоставяне на услуги по надзор и комуникация с помощта на модерни технологии;

•  укрепване на капацитета на европейско и национално равнище с цел по-конкретно повишаване на осведомеността по въпросите на морската сигурност и безопасност, спасителните операции по море, контрола на рибарството и на границите;

•  споделяне на капацитет, по-конкретно капацитета на активи между секторите и през границите, за да се позволи планирането и изпълнението на многоизмерни операции.

Важно е да се отбележи, че настоящето предложението е в отговор на пилотния проект на Европейския парламент относно координирането на европейските служби за брегова охрана, приет в рамките на бюджета на ЕС за 2016 г. Посоченият пилотен проект позволява да се тестват конкретни действия в рамките на съвместни операции на горецитираните три агенции.

Позиция на докладчика

Благодарение на настоящето предложение, трите агенции ще подпомагат националните органи и ще могат да действат съвместно и ефикасно при изпълнението по-конкретно на операциите по контрол, сигурност и надзор, като им предоставят информация, оборудване, обучение и като осигуряват необходимата координация на многоизмерни операции. Посоченото сътрудничество е от първостепенно значение в настоящия контекст на миграцията. Значителните миграционни потоци изискват от Европейския съюз повишена материална и човешка солидарност.

Докладчикът приветства настоящето предложение, което трябва да даде възможност за съгласуване на правомощията на Европейската агенция за контрол на рибарството с тези на Европейската агенция по морска безопасност и Европейската агенция за гранична охрана и брегова охрана по отношение на сътрудничеството във функциите на бреговата охрана.

Докладчикът счита, че ако средствата на действие са национални, координацията на функциите на бреговата охрана може да се постигне единствено на европейско равнище. Във основа на всички гореизложени съображения, докладчикът предлага предложението на Комисията да бъде прието чрез опростената процедура в съответствие с член 50 от Правилника за дейността на Европейския парламент.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Агенция на Общността за контрол на рибарството

Позовавания

COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)

Дата на представяне на ЕП

15.12.2015

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

21.1.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

3.2.2016

LIBE

11.4.2016

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Alain Cadec

14.1.2016

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

14.1.2016

Разглеждане в комисия

17.2.2016

 

 

 

Дата на приемане

22.3.2016

 

 

 

Дата на внасяне

29.3.2016