ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 768/2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu

29.3.2016 - (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)) - ***I

Výbor pro rybolov
Zpravodaj: Alain Cadec
(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)


Postup : 2015/0308(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0068/2016
Předložené texty :
A8-0068/2016
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 768/2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu

(COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2015)0669),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0406/2015),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 59 a čl. 50 odst. 1 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A8-0068/2016),

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

VYSVĚLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Vnitrostátní orgány vykonávající funkce pobřežní stráže jsou zodpovědné za řadu různých úkolů, které zahrnují mimo jiné bezpečnost, ochranu, pátrání a záchranu na moři, ochranu hranic, celní kontrolu, ochranu životního prostředí a uplatňování práva obecně. Aktuálně je těchto orgánů, které působí na úrovni Evropské unie, 316. Tyto početné orgány spolupracují v rámci 70 různých struktur. To je příčinou toho, proč se stávající systém spolupráce potýká s průtahy a trpí nedostatky, zejména pokud jde o nedostatečnou informovanost o příslušnosti, pravomoci a působnosti ostatních orgánů, nízký počet operativních prostředků, nedostatečnou interoperabilitu systémů a pracovníků a nízkou úroveň společného plánování a společných operací.

Tento návrh umožní, aby byly námořní činnosti v oblasti dohledu, prevence a kontroly koordinovány na evropské úrovni, což má zvýšit informovanost o situaci na moři a podpořit soudržné a účinné operace z hlediska jejich nákladovosti.

V zájmu dosažení tohoto cíle Komise navrhuje, aby byl do mandátu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu doplněn článek o spolupráci při činnosti pobřežní stráže. Stejné znění bylo vloženo do mandátu Evropské agentury pro námořní bezpečnost (návrh nařízení (2015/0313(COD)) a Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (článek 52 návrhu nařízení (2015/0310(COD)). Tato úprava mandátu uvedených tří agentur je právním nástrojem, který je nezbytný k posílení spolupráce mezi agenturami a spolupráce s vnitrostátními orgány, které vykonávají funkce pobřežní stráže.

Obsah návrhu

Tyto návrhy mají umožnit třem evropským agenturám, které musí řešit mimo jiné námořní neštěstí, aby koordinovaly své činnosti na moři a sdílely informace, které jsou zapotřebí pro jejich činnost. Evropská agentura pro kontrolu rybolovu, Evropská agentura pro námořní bezpečnost a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž musí mít možnost spolupracovat a společně využívat své akční kapacity a sdílet informace z oblasti dohledu ve prospěch námořní bezpečnosti a ochrany.

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu přispívá ke kontrole činností souvisejících s rybolovem, avšak v současnosti nemůže působit v rámci jiných námořních operací. Cílem tohoto návrhu je posílit schopnosti reakce na hrozby a rizika v námořní oblasti Evropské unie, a zejména zlepšit spolupráci mezi evropskými agenturami, ale i spolupráci se všemi ostatními civilními a vojenskými aktéry. Spolupráce zamezí zdvojování úsilí, neboť zajistí soudržné a účinné jednání aktérů, zejména evropských agentur, a vytváření synergií.

Návrh jasně vymezuje úkoly v působnosti Evropské agentury pro kontrolu rybolovu:

•  sdílení informací a zavedení systému pro výměnu informací mezi agenturami;

•  zajišťování služeb v oblasti dohledu a komunikace díky nejmodernějším technologiím;

•  posílení unijních a vnitrostátních kapacit, zejména v oblasti námořní bezpečnosti a ochrany, záchrany, kontroly rybolovu a hranic;

•  sdílení kapacit, zejména aktiv, bez omezení sektory a hranicemi za účelem plánování a provádění víceúčelových operací;

Je třeba uvést, že tento návrh je odezvou na pilotní projekt Evropského parlamentu, jenž se týká koordinace činností evropské pobřežní stráže a byl schválen v rámci rozpočtu Evropské unie na rok 2016. Tento pilotní projekt umožní testovat konkrétní společné operační činnosti výše uvedených agentur.

Stanovisko zpravodaje

Tento návrh umožní, aby tyto tři agentury podpořily vnitrostátní orgány a aby při výkonu činností souvisejících s kontrolou, bezpečností a dohledem na moři reagovaly společně a účinně, navzájem si vyměňovaly informace, sdílely vybavení, zapojily se do společné odborné přípravy a zajistily koordinaci, která je zapotřebí při provádění víceúčelových operací. Vzhledem k aktuální situaci v oblasti migrace má tato spolupráce prvořadý význam. Značné migrační toky vyžadují velkou materiální a lidskou solidaritu na straně Evropské unie.

Zpravodaj vítá tento návrh, který umožní v oblasti spolupráce při činnostech pobřežní stráže sladit příspěvky Evropské agentury pro kontrolu rybolovu, Evropské agentury pro námořní bezpečnost a Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž.

Zpravodaj má za to, že ačkoli jsou k opatřením využívány vnitrostátní prostředky, lze účinnou koordinaci činností pobřežních stráží vykonávat pouze na evropské úrovni. Z výše uvedených důvodů zpravodaj navrhuje, aby byl návrh Komise přijat zjednodušeným postupem podle článku 50 jednacího řádu Evropského parlamentu.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu

Referenční údaje

COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)

Datum předložení EP

15.12.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

21.1.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

3.2.2016

LIBE

11.4.2016

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Alain Cadec

14.1.2016

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

14.1.2016

Projednání ve výboru

17.2.2016

 

 

 

Datum přijetí

22.3.2016

 

 

 

Datum předložení

29.3.2016