Procedure : 2015/0308(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0068/2016

Indgivne tekster :

A8-0068/2016

Forhandlinger :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Afstemninger :

PV 06/07/2016 - 6.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0307

BETÆNKNING     ***I
PDF 366kWORD 79k
29.3.2016
PE 575.272v04-00 A8-0068/2016

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 af 26. april 2005 om oprettelse af et

EF-fiskerikontrolagentur

(COM(2015)0669 – C8–0406/2015 – 2015/0308(COD))

Fiskeriudvalget

Ordfører: Alain Cadec

(Forenklet procedure - forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 af 26. april 2005 om oprettelse af et

EF-fiskerikontrolagentur

(COM(2015)0669 – C8–0406/2015 – 2015/0308(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0669),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0406/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og artikel 50, stk. 1,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A8-0068/2016),

1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

BEGRUNDELSE

De nationale myndigheder, som varetager kystvagtfunktioner, er ansvarlige for en lang række vidt forskellige opgaver som f.eks. sikring, sikkerhed, redningsaktioner, grænsekontrol, toldkontrol, miljøbeskyttelse og generel retshåndhævelse. I EU er der i øjeblikket 316 nationale myndigheder, der har ansvar for dette arbejde. Disse mange myndigheder samarbejder via 70 forskellige strukturer. Af denne grund lider det eksisterende samarbejde under langsommelighed og mangler, navnlig manglende oplysninger om andre myndigheders ansvarsområder, beføjelser og kompetencer, det begrænsede antal driftsaktiver, manglen på interoperabilitet mellem systemer og aktiver og den begrænsede grad af fælles planlægning og fælles aktioner.

Takket være dette forslag bliver overvågnings-, forebyggelses- og kontroloperationer til søs koordineret på europæisk plan for at forbedre det maritime situationskendskab og støtte sammenhængende og omkostningseffektive foranstaltninger.

For at tilgodese denne målsætning foreslår Kommissionen, at der tilføjes en artikel om samarbejdet mellem kystvagttjenesterne til EU-Fiskerikontrolagenturets mandat. Der er blevet tilføjet en identisk tekst i mandaterne for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (forslag til forordning (2015/0313(COD)) og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (artikel 52 i forslaget til forordning (2015/0310(COD)). Denne justering af mandatet for de tre agenturer er det nødvendige juridiske instrument til at styrke samarbejdet mellem agenturerne og samarbejdet med de nationale myndigheder, som varetager kystvagtfunktioner.

Forslagets indhold

Formålet med dette forslag er at sætte de tre EU-agenturer, som bl.a. bliver konfronteret med katastrofer til søs, i stand til at koordinere deres operationer til søs og dele oplysninger af relevans for deres aktioner. EU-Fiskerikontrolagenturet, Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bør kunne samarbejde ved at dele deres aktionskapacitet og dele overvågningsoplysninger til gavn for sikring og sikkerhed til søs.

EU-Fiskerikontrolagenturet bidrager til kontroloperationer i forbindelse med fiskeri, men er i øjeblikket ikke i stand til at handle på andre områder til søs. Forslaget tager sigte på at styrke EU's kapacitet til at reagere på trusler og risici på det maritime område, bl.a. ved at forbedre samarbejdet mellem EU-agenturerne, men også mellem alle relevante civile og militære aktører. Samarbejdet skal gøre det muligt at undgå dobbeltarbejde og samtidig sikre, at hovedaktørerne, navnlig EU-agenturerne, handler ensartet og effektivt og sammen udvikler synergier.

Forslaget formaliserer præcist de opgaver, der påhviler EU-Fiskerikontrolagenturet:

•  at dele oplysninger og indføre systemer til informationsudveksling mellem agenturerne

•  at yde overvågnings- og kommunikationstjenester baseret på den nyeste teknologi

•  at opbygge kapacitet på EU-plan og på nationalt plan navnlig for at skabe større bevidsthed omkring spørgsmål vedrørende sikkerhed og sikring på det maritime område, redningsaktioner til søs, fiskeri- og grænsekontrol

•  at dele kapacitet og navnlig stille aktiver til rådighed på tværs af sektorer og grænser for at muliggøre planlægning og gennemførelse af operationer, der tjener flere forskellige formål.

Det er vigtigt at bemærke, at dette forslag knytter sig til Europa-Parlamentets pilotprojekt om koordinering af europæiske kystvagtfunktioner, som blev vedtaget inden for rammerne af EU-budgettet for 2016. Dette pilotprojekt gør det muligt at afprøve konkrete tiltag med fælles operationer mellem de tre nævnte agenturer.

Ordførerens holdning

Takket være dette forslag kommer de tre agenturer til at støtte de nationale myndigheder, og de kan handle i fællesskab og effektivt for at varetage navnlig kontrol-, sikkerheds- og overvågningsoperationer ved at give myndighederne oplysninger, udstyr, uddannelse og sikre den nødvendige koordinering af flerdimensionale operationer. Dette samarbejde er af afgørende betydning i den nuværende migrationskontekst. De store migrationsstrømme kræver, at EU udviser større materiel og humanitær solidaritet.

Ordføreren giver udtryk for sin tilfredshed med dette forslag, som har til formål at tilpasse EU-Fiskerikontrolagenturets opgaver til de opgaver, der påhviler Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, hvad angår samarbejdet om kystvagtfunktionerne.

Ordføreren mener, at selv om virkemidlerne er nationale, må koordineringen af kystvagtfunktioner foregå på EU-plan. Af alle de nævnte årsager foreslår ordføreren, at Kommissionens forslag vedtages efter en forenklet procedure, jf. artikel 50 i Europa-Parlamentets forretningsorden.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

EU-Fiskerikontrolagenturet

Referencer

COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)

Dato for høring af EP

15.12.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

21.1.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

BUDG

3.2.2016

LIBE

11.4.2016

 

 

Ordførere

Dato for valg

Alain Cadec

14.1.2016

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

14.1.2016

Behandling i udvalg

17.2.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

22.3.2016

 

 

 

Dato for indgivelse

29.3.2016

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik