Διαδικασία : 2015/0308(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0068/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0068/2016

Συζήτηση :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0307

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 655kWORD 91k
29.3.2016
PE 575.272v04-00 A8-0068/2016

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας

(COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))

Επιτροπή Αλιείας

Εισηγητής: Alain Cadec

(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας

(COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0669),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0406/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 50, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0068/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι εθνικές αρχές οι οποίες εκτελούν λειτουργίες ακτοφυλακής είναι αρμόδιες για σημαντικό αριθμό καθηκόντων σε πολλούς διαφορετικούς τομείς όπως η προστασία, η ασφάλεια, η διάσωση στη θάλασσα, ο έλεγχος των συνόρων ο τελωνειακός έλεγχος, η προστασία του περιβάλλοντος και η γενική εφαρμογή του νόμου. Αυτές οι εθνικές αρχές ανέρχονται σήμερα στις 316 σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολλές αυτές αρχές συνεργάζονται μέσω 70 διαφορετικών δομών. Λόγω αυτού, το ισχύον σύστημα συνεργασίας σημειώνει καθυστερήσεις και ανεπάρκειες, κυρίως λόγω της έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και τις ικανότητες των άλλων αρχών, του περιορισμένου αριθμού λειτουργικών πόρων, της απουσίας διαλειτουργικότητας των συστημάτων και των πόρων, και των περιορισμών όσον αφορά τον προγραμματισμό και τις κοινές επιχειρήσεις.

Με την πρόταση αυτή, οι επιχειρήσεις επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου στην θάλασσα θα συντονίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να βελτιωθεί η γνώση της κατάστασης στην θάλασσα και να στηριχθούν συνεκτικές και αποτελεσματικές δράσεις από άποψη κόστους - αποδοτικότητας.

Στα πλαίσια του στόχου αυτού, η Επιτροπή προτείνει την προσθήκη ενός άρθρου σχετικά με την συνεργασία στις λειτουργίες ακτοφυλακής στην εντολή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας. Ένα παρόμοιο κείμενο συμπεριελήφθη στις εντολές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, (Πρόταση κανονισμού (2015/0313 (COD)) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Άρθρο 52 της πρότασης κανονισμού (2015/0310(COD)). Αυτή η προσαρμογή των εντολών των τριών οργανισμών είναι το αναγκαίο νομικό εργαλείο για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ τους και για τη συνεργασία με τις εθνικές αρχές που εκτελούν καθήκοντα ακτοφυλακής.

Περιεχόμενο της πρότασης

Στόχος της πρότασης αυτής είναι να επιτραπεί στους τρεις ευρωπαϊκούς οργανισμούς που αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, καταστροφές στην θάλασσα να συντονίζουν τις επιχειρήσεις τους στην θάλασσα και να ανταλλάσσουν τις χρήσιμες για τις δράσεις τους πληροφορίες. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής πρέπει να μπορούν να συνεργάζονται, συνενώνοντας τις ικανότητες δράσης τους και ανταλλάσσοντας πληροφορίες επιτήρησης για την ενίσχυση της προστασίας και της ασφάλειας στην θάλασσα.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας συμβάλλει στον έλεγχο των επιχειρήσεων που συνδέονται με την αλιεία αλλά δεν μπορεί επί του παρόντος να ενεργήσει στο πλαίσιο άλλων θαλάσσιων τομέων. Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να ενισχυθεί η ικανότητα απάντησης στις απειλές και κινδύνους στη θάλασσα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση βελτιώνοντας κυρίως τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισμών αλλά και όλων των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών φορέων. Η συνεργασία θα επιτρέψει να αποφευχθεί η επανάληψη των προσπαθειών εξασφαλίζοντας στους ενδιαφερόμενους φορείς, κυρίως τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, να ενεργήσουν με συνεκτικό και αποτελεσματικό τρόπο για την ανάπτυξη συνεργειών.

Η πρόταση επισημοποιεί σαφώς τα καθήκοντα που αναλογούν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας:

•  την ανταλλαγή πληροφοριών και την εφαρμογή συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ οργανισμών·

•  την παροχή υπηρεσιών επιτήρησης και επικοινωνίας που βασίζονται στην πλέον προηγμένη τεχνολογία·

•  ενίσχυση των ικανοτήτων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την ευαισθητοποίηση σε θέματα κυρίως ασφάλειας και προστασίας στην θάλασσα, διάσωση στη θάλασσα, έλεγχο της αλιείας και των συνόρων·

•  κοινή αξιοποίηση των ικανοτήτων, κυρίως δε των πόρων, μεταξύ των τομέων και των συνόρων προκειμένου να επιτραπεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιχειρήσεων πολλαπλών σκοπών·

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η πρόταση είναι συναφής με το πιλοτικό έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το συντονισμό των ευρωπαϊκών λειτουργιών ακτοφυλακής που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2016. Αυτό το πιλοτικό έργο επιτρέπει να δοκιμασθούν συγκεκριμένες δράσεις κοινών επιχειρήσεων των τριών οργανισμών που προαναφέρθηκαν.

Η θέση του εισηγητή

Με την πρόταση αυτή, οι τρεις οργανισμοί θα στηρίξουν τις εθνικές αρχές και θα μπορούν να ενεργήσουν από κοινού και αποτελεσματικά για να αναλάβουν κυρίως τις επιχειρήσεις ελέγχου, ασφάλειας και επιτήρησης παρέχοντας πληροφορίες, εξοπλισμό, κατάρτιση και εξασφαλίζοντας τον αναγκαίο συντονισμό επιχειρήσεων πολλαπλών σκοπών. Αυτή η συνεργασία είναι απαραίτητη στο σημερινό πλαίσιο μεταναστευτικών ροών. Οι μεγάλες μεταναστευτικές ροές απαιτούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξημένη αλληλεγγύη σε υλικό και ανθρώπινο επίπεδο.

Ο εισηγητής σας επιδοκιμάζει την πρόταση αυτή που θα επιτρέψει να ευθυγραμμιστούν τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας με εκείνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής όσον αφορά τη συνεργασία των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών ακτοφυλακών.

Ο εισηγητής σας θεωρεί ότι εάν τα μέσα δράσης είναι εθνικά, οι δραστηριότητες των ευρωπαϊκών ακτοφυλακών πρέπει να συντονίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλοι οι λόγοι που προαναφέρθηκαν οδήγησαν τον εισηγητή να προτείνει την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής με απλοποιημένη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 50 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

15.12.2015

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

21.1.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

3.2.2016

LIBE

11.4.2016

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Alain Cadec

14.1.2016

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

14.1.2016

Εξέταση στην επιτροπή

17.2.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.3.2016

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

29.3.2016

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου