RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 768/2005, millega luuakse Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur

29.3.2016 - (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)) - ***I

Kalanduskomisjon
Raportöör: Alain Cadec
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)


Menetlus : 2015/0308(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0068/2016
Esitatud tekstid :
A8-0068/2016
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 768/2005, millega luuakse Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur

(COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0669),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0406/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59 ja artikli 50 lõiget 1,

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A8-0068/2016),

1.  võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

SELETUSKIRI

Rannikuvalve ülesandeid täitvad riiklikud asutused vastutavad märkimisväärse hulga oluliste ülesannete eest väga erinevates valdkondades, nagu meresõiduohutus ja -turvalisus, päästetööd merel, piirikontroll, tollikontroll, keskkonnakaitse ja üldine õiguskaitse. Hetkel on Euroopa Liidus 316 sellist asutust. Need arvukad asutused teevad koostööd 70 erineva struktuuri kaudu. Sellest tulenevalt esineb praeguses koostöösüsteemis viivitusi ja puudusi, eelkõige puudub teave teiste asutuste pädevuse, võimete ja volituste kohta, käibevahendite maht on piiratud, süsteemide ja vahendite koostalitlusvõime on puudulik ning ühist kavandamist ja ühisoperatsioone ei toimu.

Käesoleva ettepaneku tulemusel koordineeritaks mereseiret ning ennetus- ja kontrollioperatsioone merel Euroopa tasandil, et suurendada teadmisi olukorrast merel ning toetada kulutõhususe mõttes sidusaid ja tõhusaid tegevusi.

Seda eesmärki silmas pidades teeb komisjon ettepaneku lisada Euroopa Kalanduskontrolli Ameti mandaati artikli rannikuvalve ülesannete kohta. Samasugune tekst on lisatud Euroopa Meresõiduohutuse Ameti mandaati (määruse ettepanek (2015/0313(COD)) ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti mandaati (määruse ettepaneku ((2015/0310(COD)) artikkel 52). Kolme ameti mandaatide kohandamine on juriidiline instrument, mis on vajalik ametitevahelise koostöö tugevdamiseks ning koostöö tegemiseks rannikuvalve funktsioone täitvate riigiasutustega.

Ettepaneku sisu

Nimetatud ettepaneku eesmärk on võimaldada kolmel Euroopa ametil, kes tegelevad muu hulgas merekatastroofidega, koordineerida oma mereoperatsioone ning jagada oma tegevuse kohta asjakohast teavet. Euroopa Kalanduskontrolli Amet, Euroopa Meresõiduohutuse Amet ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet peavad saama teha koostööd, ühendades oma tegutsemissuutlikkuse ning jagades seirealast teavet meresõiduohutuse ja -turvalisuse tagamiseks.

Euroopa Kalanduskontrolli Amet aitab kaasa kalandusega seotud tegevuse kontrollimisele, kuid hetkel ei saa amet võtta meetmeid muudes merendusvaldkondades. Käesoleva ettepaneku eesmärk on tugevdada Euroopa Liidu võimet reageerida merendusvaldkonna ohtudele ja riskidele, eelkõige parandades koostööd Euroopa ametite vahel, samuti kõikide tsiviil- ja militaarvaldkonna osalejate vahel. Koostöö võimaldab vältida topelttööd, tagades, et osalejad, eelkõige Euroopa ametid, tegutsevad järjepidevalt ja tõhusalt, et luua sünergiat.

Ettepanekus pannakse selgelt paika Euroopa Kalanduskontrolli Ameti ülesanded:

•  jagada teavet ja luua ametitevaheline teabevahetuse süsteem;

•  pakkuda järelevalve- ja kommunikatsiooniteenuseid tänu kõrgtehnoloogiale;

•  suurendada suutlikkust Euroopa ja riiklikul tasandil, et tõsta teadlikkust meresõiduohutuse ja -turvalisuse, merepäästetööde, kalanduskontrolli ja piirikontrolli küsimustes;

•  jagada suutlikkust, eelkõige vahendeid sektorite ja piiride vahel, et võimaldada mitmemõõtmeliste operatsioonide kavandamist ja läbiviimist.

Oluline on märkida, et ettepanekuga reageeritakse Euroopa Parlamendi pilootprojektile Euroopa rannikuvalve funktsioonide koordineerimise kohta, mis võeti vastu Euroopa Liidu 2016. aasta eelarve raames. Pilootprojekt võimaldab katsetada kolme nimetatud ameti ühisoperatsioonide raames võetavaid konkreetseid meetmeid.

Raportööri seisukoht

Ettepaneku tulemusel toetaksid kolm ametit riiklikke asutusi ning saaksid tegutseda ühiselt ja tõhusalt, et viia läbi eelkõige kontrolli-, ohutus- ja seireoperatsioone, andes riiklikele asutustele teavet, varustust ja väljaõpet ning tagades mitmemõõtmeliste operatsioonide vajaliku koordineerimise. Selline koostöö on käesolevas rändekontekstis hädavajalik. Suured rändevood nõuavad Euroopa Liidult suuremat solidaarsust materiaalsete ja inimressursside valdkonnas.

Raportöör pooldab käesolevat ettepanekut, mis peab võimaldama viia Euroopa Kalanduskontrolli Ameti ülesanded kooskõlla Euroopa Meresõiduohutuse Ameti ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ülesannetega rannikuvalve funktsioonide täitmise alase koostöö valdkonnas.

Raportöör on seisukohal, et ehkki meetmeid võetakse riikide tasandil, saab rannikuvalve funktsioonide koordineerimine toimuda ainult Euroopa tasandil. Kõiki eespool nimetatud põhjuseid arvestades teeb raportöör ettepaneku võtta komisjoni ettepanek vastu lihtsustatud menetlusega kooskõlas Euroopa Parlamendi kodukorra artikliga 50.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Kalanduskontrolli Amet

Viited

COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)

EP-le esitamise kuupäev

15.12.2015

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

PECH

21.1.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

3.2.2016

LIBE

11.4.2016

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Alain Cadec

14.1.2016

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

14.1.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

17.2.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.3.2016

 

 

 

Esitamise kuupäev

29.3.2016