Menettely : 2015/0308(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0068/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0068/2016

Keskustelut :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Äänestykset :

PV 06/07/2016 - 6.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0307

MIETINTÖ     ***I
PDF 360kWORD 79k
29.3.2016
PE 575.272v04-00 A8-0068/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 768/2005 muuttamisesta

(COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))

Kalatalousvaliokunta

Esittelijä: Alain Cadec

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 768/2005 muuttamisesta

(COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0669),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0406/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan ja 50 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A8-0068/2016),

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

PERUSTELUT

Rannikkovartiotoimintoja suorittavat kansalliset viranomaiset ovat vastuussa monenlaisista tehtävistä niinkin erilaisilla aloilla kuin meriturvallisuus, merenkulun turvatoimet, meripelastustoimet, rajavalvonta, tullivalvonta, ympäristönsuojelu ja yleinen lainvalvonta. Näiden kansallisten viranomaisten lukumäärä unionissa on tällä hetkellä 316. Nämä monet eri viranomaiset tekevät yhteistyötä 70 erilaisen rakenteen kautta. Näin ollen nykyinen yhteistyö kärsii hitaudesta ja heikkouksista, muun muassa toisten viranomaisten tehtäviä, toimivaltaa ja valmiuksia koskevien tietojen puutteesta, operatiivisten voimavarojen rajallisesta määrästä, järjestelmien ja voimavarojen yhteentoimivuuden puutteesta sekä yhteisen suunnittelun ja yhteisten toimien vähyydestä.

Tämän ehdotuksen ansiosta valvonta-, torjunta- ja merivalvontatoimia koordinoidaan unionin tasolla ja parannetaan siten meritilannetietoisuutta ja tuetaan kustannuksiltaan ja kannattavuudeltaan johdonmukaisia ja tehokkaita toimia.

Komissio ehdottaa tämän tavoitteen yhteydessä lisäämään Euroopan kalastuksenvalvontaviraston toimeksiantoon artiklan, joka koskee yhteistyötä rannikkovartioston alalla. Vastaava teksti on lisätty Euroopan meriturvallisuusviraston (ehdotus asetukseksi (2015/0313(COD)) ja Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston (ehdotuksen asetukseksi (2015/0310(COD)) 52 artikla) toimeksiantoihin. Tämä näiden kolmen viraston valtuuksien mukauttaminen on oikeudellinen väline, jota virastojen välisen yhteistyön vahvistaminen ja yhteistyö muiden rannikkovartiotehtäviä hoitavien kansallisten viranomaisten kanssa edellyttää.

Ehdotuksen sisältö

Ehdotuksen tavoitteena on mahdollistaa näiden kolmen unionin viraston välisten toimien koordinointi merellä ja toimiin liittyvien hyödyllisten tietojen vaihto muun muassa merellä tapahtuneiden katastrofien yhteydessä. Euroopan kalastuksenvalvontaviraston, Euroopan meriturvallisuusviraston ja Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston on pystyttävä tekemään yhteistyötä niin, että ne yhdistävät toimintavalmiutensa ja jakavat valvontatietoja meriturvallisuuden ja merenkulun turvatoimien varmistamiseksi.

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto tukee kalastukseen liittyviä valvontatoimia, mutta se ei voi tällä hetkellä toimia muilla mereen liittyvillä aloilla. Ehdotuksen tavoitteena on vahvistaa unionin valmiuksia vastata mereen liittyviin uhkiin ja riskeihin parantamalla yhteistyötä erityisesti unionin virastojen välillä mutta myös kaikkien siviili- ja sotilaspuolen toimijoiden välillä. Yhteistyö mahdollistaa päällekkäisten toimien estämisen ja varmistaa, että toimijat ja varsinkin unionin virastot toimivat johdonmukaisesti ja tehokkaasti synergioiden kehittämiseksi.

Ehdotuksella virallistetaan selvästi Euroopan kalastuksenvalvontavirastolle kuuluvat tehtävät:

•  tietojenvaihto ja virastojen välisen tietojenvaihtojärjestelmän perustaminen

•  uusimpaan teknologiaan perustuvien valvonta- ja viestintäpalvelujen tarjoaminen

•  unionin ja kansallisen tason valmiuksien vahvistaminen varsinkin meriturvallisuutta, merenkulun turvatoimia, meripelastustoimia sekä kalastuksenvalvontaa ja rajavalvontaa koskevista asioista tiedottamiseksi

•  valmiuksien yhteiskäyttö ja etenkin voimavarojen yhteiskäyttö alojen välillä ja rajojen yli, jotta mahdollistetaan monialaisten operaatioiden suunnittelu ja toteuttaminen.

On tärkeää panna merkille, että tämä ehdotus on yhdenmukainen Euroopan unionin vuoden 2016 talousarvion yhteydessä hyväksytyn Euroopan rannikkovartiostojen toiminnan koordinoimista koskevan parlamentin pilottihankkeen kanssa. Tämä pilottihanke mahdollistaa edellä mainittujen kolmen viraston yhteisten operaatioiden testaamisen käytännössä.

Esittelijän kanta

Ehdotuksen ansiosta virastot tukevat kansallisia viranomaisia ja voivat toimia yhdessä ja tehokkaasti varsinkin valvonta- ja turvallisuusoperaatioissa ja tarjota niille tietoa, laitteistoa ja koulutusta. Ne myös varmistavat monialaisten operaatioiden tarvittavan koordinoinnin. Tämä yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää nykyisessä muuttoliiketilanteessa. Merkittävät muuttovirrat edellyttävät unionilta enemmän materiaalista ja inhimillistä solidaarisuutta.

Esittelijä suhtautuu myönteisesti tähän ehdotukseen, jonka on mahdollistettava Euroopan kalastuksenvalvontaviraston toimivallan yhdenmukaistaminen Euroopan meriturvallisuusviraston ja Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston toimivallan kanssa rannikkovartiotoimintojen yhteistyön alalla.

Esittelijä katsoo, että jos toimintakeinot ovat kansallisia, rannikkovartiotoimintojen koordinoinnista voi vastata vain unioni. Kaikista näistä syistä esittelijä esittää komission ehdotuksen hyväksymistä Euroopan parlamentin työjärjestyksen 50 artiklassa tarkoitetun yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto

Viiteasiakirjat

COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

15.12.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

21.1.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

3.2.2016

LIBE

11.4.2016

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Alain Cadec

14.1.2016

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

14.1.2016

Valiokuntakäsittely

17.2.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.3.2016

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

29.3.2016

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö