Procedūra : 2015/0308(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0068/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0068/2016

Debates :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Balsojumi :

PV 06/07/2016 - 6.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0307

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 582kWORD 88k
29.3.2016
PE 575.272v04-00 A8-0068/2016

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 768/2005, ar ko izveido Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru

(COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))

Zivsaimniecības komiteja

Referents: Alain Cadec

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 768/2005, ar ko izveido Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru

(COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0669),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0406/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu un 50. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A8-0068/2016),

1.  pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Valstu varas iestādes, kas īsteno krasta apsardzes funkcijas, atbild par virkni svarīgu uzdevumu tādās tik atšķirīgās jomās kā drošība, drošums, glābšana jūrā, robežkontrole, muitas pārbaudes, vides aizsardzība un likuma vispārēja piemērošana. Šo varas iestāžu skaits Eiropas Savienības līmenī patlaban ir 316. Šīs daudzās iestādes sadarbojas, izmantojot 70 dažādas struktūras. Tādēļ pašreiz īstenotajai sadarbības sistēmai ir raksturīgs lēnums un trūkumi, jo īpaši informācijas trūkums par citu iestāžu kompetenci, pilnvarām un spējām, operacionālās darbības līdzekļu trūkums, sistēmu un līdzekļu sadarbspējas trūkums un plānošanas un kopējo operāciju ierobežojumi.

Eiropas līmenī jūras uzraudzības, profilakses un kontroles pasākumi tiks koordinēti, pamatojoties uz šo priekšlikumu, lai uzlabotu jūras situācijas izpratni un atbalstītu no izmaksu lietderības viedokļa saskanīgas un efektīvas darbības.

Ņemot vērā šo mērķi, Komisija ierosina Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras pilnvaru klāstam pievienot pantu par sadarbību, īstenojot krasta apsardzi. Tāds pats teksts ir iesniegts attiecībā uz Eiropas Jūras drošības aģentūras (Regulas priekšlikums (2015/0313(COD)) un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Regulas 52. panta priekšlikums (2015/0310(COD)) pilnvarām. Šādi trīs aģentūru pilnvaru grozījumi ir juridisks līdzeklis, kas nepieciešams, lai pastiprinātu aģentūru savstarpējo sadarbību un sadarbību ar dalībvalstu iestādēm, kas veic krasta apsardzi.

Priekšlikuma saturs

Šo priekšlikumu izstrādāja, lai trīs Eiropas aģentūras varētu koordinēt savu darbību jūrā un apmainīties ar informāciju, kas ir svarīga no to rīcības viedokļa, situācijās, kad tām cita starpā ir jāpārvar ārkārtas situācijas uz jūras. Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūrai, Eiropas Jūras drošības aģentūrai un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai ir jāvar sadarboties, apvienojot savas rīcības jaudas un apmainoties ar apsardzes informāciju nolūkā nodrošināt drošību un drošumu uz jūras.

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra sekmē tādu darbību kontroli, kas ir saistītas ar zveju, taču tā patlaban nevar rīkoties citās jūrniecības jomās. Šā priekšlikuma mērķis ir pastiprināt reaģēšanas spēju uz Eiropas Savienības apdraudējumiem un riskiem, kas ir saistīti ar jūru, un tajā jo īpaši ir paredzēta ne tikai Eiropas aģentūru sadarbības, bet arī civilo un militāro struktūru sadarbības uzlabošana. Pateicoties šai sadarbībai, varēs novērst darba pārklāšanos, jo tiks nodrošināts tas, ka iesaistītās puses, piemēram, Eiropas aģentūras, rīkojas saskanīgi un efektīvi nolūkā panākt sinerģiju.

Priekšlikumā ir nepārprotami reglamentēti uzdevumi, kas būs jāveic Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūrai:

•   dalīties ar informāciju un izveidot aģentūru savstarpējās informācijas apmaiņas sistēmas;

•   sniegt apsardzes un sakaru pakalpojumus, izmantojot vismodernākās tehnoloģijas;

•  Eiropas un dalībvalstu līmenī pastiprināt spēju, lai jo īpaši pievērstu uzmanību drošības un drošuma uz jūras, glābšanas jūrā, zvejas un robežu kontroles jautājumiem;

•  apvienot jaudas, jo īpaši operatīvo līdzekļu jaudas, kādas pastāv dažādās nozarēs un pie dažādām robežām, lai varētu plānot un īstenot daudzdimensionālas operācijas.

Jāatzīmē, ka šajā priekšlikumā ir atspoguļots Eiropas Parlamenta izmēģinājuma projekts par Eiropas krasta apsardzes funkciju koordināciju, ko pieņēma kopā ar Eiropas Savienības 2016. gada budžetu. Pamatojoties uz šo pilotprojektu, var pārbaudīt iepriekš minēto trīs aģentūru kopīgi veikto operāciju konkrētas darbības.

Referenta nostāja

Balstoties uz šo priekšlikumu, trīs aģentūras atbalstīs valstu varas iestādes un varēs rīkoties kopīgi un efektīvi, lai jo īpaši veiktu kontroles, drošības un uzraudzības operācijas, tām sniedzot informāciju un aprīkojumu un nodrošinot nepieciešamo daudzdimensionālo operāciju koordināciju. Šāda sadarbība ir īpaši svarīga, ņemot vērā šā brīža migrācijas kopsakaru. Lielās migrācijas plūsmas nozīmē to, ka Eiropas Savienībai ir jābūt pastiprināti solidārai gan materiālā, gan cilvēkresursu ziņā.

Referents šo priekšlikumu vērtē atzinīgi, jo ar tā palīdzību ir jāvar Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras krasta apsardzes sadarbības kompetenci saskaņot ar Eiropas Jūras drošības aģentūras un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras kompetenci krasta apsardzes sadarbības jomā.

Referents uzskata, ka, ja, no vienas puses, rīcības līdzekļi ir dalībvalstu rokās, tad krasta apsardze ir jāīsteno vienīgi Eiropas līmenī. Visi iepriekšminētie iemesli liek viņam ierosināt šā Komisijas priekšlikuma pieņemšanu vienkāršotā procedūrā saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamenta 50. pantu.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra

Atsauces

COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

15.12.2015

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PECH

21.1.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

3.2.2016

LIBE

11.4.2016

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Alain Cadec

14.1.2016

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

14.1.2016

Izskatīšana komitejā

17.2.2016

 

 

 

Pieņemšanas datums

22.3.2016

 

 

 

Iesniegšanas datums

29.3.2016

Juridisks paziņojums - Privātuma politika