VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 768/2005 van de Raad tot oprichting van een Communautair Bureau voor visserijcontrole

29.3.2016 - (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)) - ***I

Commissie visserij
Rapporteur: Alain Cadec
(Vereenvoudigde procedure – artikel 50, lid 1, van het Reglement)


Procedure : 2015/0308(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0068/2016
Ingediende teksten :
A8-0068/2016
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 768/2005 van de Raad tot oprichting van een Communautair Bureau voor visserijcontrole

(COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0669),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0406/2015),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 en artikel 50, lid 1, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie visserij (A8-0068/2016),

1.  stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

TOELICHTING

Nationale autoriteiten die kustwachtfuncties uitvoeren, zijn belast met een groot aantal taken op diverse gebieden, zoals veiligheid, beveiliging, redding op zee, grenscontrole, douanecontrole, milieubescherming en algemene rechtshandhaving. In de hele EU zijn er momenteel 316 dergelijke nationale autoriteiten. Deze talrijke autoriteiten werken samen via 70 verschillende structuren. Het huidige samenwerkingssysteem is dan ook traag en vertoont heel wat tekortkomingen, waaronder een gebrek aan informatie over de bevoegdheden, competenties en capaciteiten van andere autoriteiten, een beperkt aantal operationele middelen, een tekortschietende interoperabiliteit van systemen en materieel, een beperkte gezamenlijke planning en een beperkt aantal gezamenlijke acties.

Met dit voorstel zullen de bewakings-, preventie- en controleactiviteiten op zee op Europees niveau worden gecoördineerd om het maritieme situationele bewustzijn te verbeteren en een samenhangend en kostenefficiënt optreden te ondersteunen.

Met dit doel voor ogen stelt de Commissie voor om aan het mandaat van het Europees Bureau voor visserijcontrole een artikel over samenwerking inzake kustwachtfuncties toe te voegen. Een identieke tekst is opgenomen in de mandaten van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (voorstel voor een verordening (2015/0313(COD)) en het Europees grens- en kustwachtagentschap (artikel 52 van het voorstel voor een verordening (2015/0310(COD)). Deze aanpassing van de mandaten van het bureau en beide agentschappen is het vereiste rechtsinstrument voor een nauwere onderlinge samenwerking en samenwerking met de nationale autoriteiten die kustwachtfuncties uitoefenen.

Inhoud van het voorstel

Dit voorstel heeft tot doel het Bureau voor visserijcontrole en beide Europese agentschappen, die onder meer met rampen op zee te maken krijgen, in staat te stellen hun operaties op zee te coördineren en nuttige informatie voor hun acties uit te wisselen. Het Europees Bureau voor visserijcontrole, het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid en het Europees grens‑ en kustwachtagentschap moeten kunnen samenwerken door hun handelingsvermogen te bundelen en bewakingsinformatie uit te wisselen ten behoeve van maritieme veiligheid en beveiliging.

Het Europees Bureau voor visserijcontrole draagt bij tot het toezicht op activiteiten in samenhang met de visserij maar kan momenteel niet optreden op andere maritieme terreinen. Met dit voorstel wordt beoogd de EU beter te wapenen om een antwoord te bieden op bedreigingen en risico's op maritiem gebied, onder meer door een betere samenwerking tussen de Europese agentschappen en tussen alle civiele en militaire actoren. Dankzij die samenwerking wordt dubbel werk voorkomen door ervoor te zorgen dat de actoren, met name de Europese agentschappen, samenhangend en doeltreffend optreden om synergieën te bewerkstelligen.

In het voorstel wordt duidelijk omschreven welke taken toekomen aan het Europees Bureau voor visserijcontrole:

•  informatie uitwisselen en systemen voor informatie-uitwisseling tussen de agentschappen opzetten;

•  bewakings- en communicatiediensten op basis van geavanceerde technologie aanbieden;

•  capaciteit opbouwen op nationaal en EU-niveau, met name met het oog op bewustmaking inzake maritieme veiligheid en beveiliging, redding op zee en grens- en visserijcontrole;

•  capaciteit en middelen verdelen tussen sectoren en over grenzen heen met het oog op de planning en uitvoering van multifunctionele acties.

Er zij op gewezen dat dit voorstel samenhangt met het proefproject van het Europees Parlement inzake de coördinatie van de Europese kustwachtfuncties dat werd goedgekeurd als deel van de EU-begroting voor 2016. Dit proefproject biedt de mogelijkheid concrete gevallen van gezamenlijke operaties van het Bureau voor visserijcontrole en de voormelde twee agentschappen te testen.

Standpunt van de rapporteur

Dankzij dit voorstel zullen het Bureau voor visserijcontrole en de twee agentschappen ondersteuning bieden aan nationale autoriteiten en gezamenlijk en doeltreffend kunnen optreden, met name bij het uitvoeren van controles, veiligheidsoperaties en bewakingsactiviteiten, door de autoriteiten informatie, uitrusting en opleiding te verstrekken en te zorgen voor de nodige coördinatie van multifunctionele acties. Deze samenwerking is in het licht van het huidige migratievraagstuk van essentieel belang. De grote migratiestromen vereisen van de EU meer materiële en menselijke solidariteit.

De rapporteur is ingenomen met dit voorstel, dat het mogelijk moet maken de opdracht van het Europees Bureau voor visserijcontrole af te stemmen op die van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid en het Europees grens- en kustwachtagentschap wat samenwerking inzake kustwachtfuncties betreft.

De actiemiddelen mogen dan wel nationaal zijn, de coördinatie van de kustwachtfuncties kan volgens de rapporteur alleen maar op Europees niveau gebeuren. Alle voormelde redenen hebben hem ertoe gebracht voor te stellen het voorstel van de Commissie goed te keuren volgens de vereenvoudigde procedure van artikel 50 van het Reglement van het Parlement.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Europees Bureau voor visserijcontrole

Document- en procedurenummers

COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)

Datum indiening bij EP

15.12.2015

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

PECH

21.1.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

 

 

Geen advies

       Datum besluit

BUDG

3.2.2016

LIBE

11.4.2016

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Alain Cadec

14.1.2016

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

14.1.2016

Behandeling in de commissie

17.2.2016

 

 

 

Datum goedkeuring

22.3.2016

 

 

 

Datum indiening

29.3.2016