SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 768/2005 ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa

29.3.2016 - (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)) - ***I

Komisja Rybołówstwa
Sprawozdawca: Alain Cadec
(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)


Procedura : 2015/0308(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0068/2016
Teksty złożone :
A8-0068/2016
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 768/2005 ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa

(COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0669),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0406/2015),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 oraz art. 50 ust. 1 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A8-0068/2016),

1.  zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

UZASADNIENIE

Organy krajowe, które pełnią funkcję straży przybrzeżnej, odpowiadają za liczne zadania w tak różnorodnych dziedzinach jak ochrona i bezpieczeństwo na morzu, ratownictwo morskie, kontrola granic, kontrola celna, ochrona środowiska i ogólne stosowanie prawa. Liczba tych organów krajowych w całej Unii Europejskiej wynosi obecnie 316. Te liczne organy współpracują za pośrednictwem 70 różnych struktur. Z tego względu obecny system współpracy charakteryzuje się powolnym działaniem oraz niedociągnięciami, w szczególności takimi jak wzajemny brak informacji o kompetencjach, uprawnieniach i potencjale pozostałych organów, ograniczona liczba aktywów operacyjnych, brak interoperacyjności systemów i aktywów oraz ograniczenia w zakresie planowania i wspólnych operacji.

Dzięki omawianemu wnioskowi operacje w zakresie nadzoru, prewencji i kontroli na morzu będą koordynowane na szczeblu europejskim z myślą o lepszym rozpoznawaniu sytuacji na morzu oraz o wspieraniu działań charakteryzujących się spójnością i efektywnością pod względem stosunku kosztów do zysków.

W ramach tego celu Komisja proponuje uzupełnienie mandatu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa o artykuł dotyczący współpracy w zakresie funkcji straży przybrzeżnej. Identyczny tekst wprowadzono w mandatach Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (wniosek dotyczący rozporządzenia (2015/0313(COD)) oraz Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (art. 52 wniosku dotyczącego rozporządzenia (2015/0310(COD)). Ta harmonizacja mandatów wszystkich trzech agencji stanowi instrument prawny niezbędny do zacieśnienia współpracy między agencjami, a także do współpracy z organami krajowymi, które pełnią funkcję straży przybrzeżnej.

Treść wniosku

Omawiany wniosek ma umożliwiać trzem agencjom europejskim – m.in. w sytuacji katastrofy na morzu – koordynację operacji morskich oraz wymianę informacji potrzebnych do prowadzenia działań. Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego oraz Europejska Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej muszą zyskać możliwość współpracy poprzez połączenie ich potencjału operacyjnego oraz wymianę informacji z myślą o zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa na morzu.

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa przyczynia się do kontroli operacji związanych z rybołówstwem, jednak nie może obecnie działać w innych dziedzinach związanych z morzem. Omawiany wniosek ma zwiększyć potencjał Unii Europejskiej w zakresie reagowania na zagrożenia i ryzyko związane z morzem poprzez poprawę współpracy, w szczególności między agencjami europejskimi, lecz także między wszystkimi podmiotami cywilnymi i wojskowymi. Współpraca pozwoli uniknąć powielania zadań, zapewniając jednocześnie spójne i skuteczne działanie podmiotów, w szczególności agencji europejskich, w celu wypracowania synergii.

We wniosku wyraźnie sformalizowano zadania, które zostaną powierzone Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa:

•  wymiana informacji i tworzenie systemów wymiany informacji między agencjami;

•  świadczenie usług w zakresie nadzoru i łączności dzięki najnowszej technologii;

•  wzmocnienie potencjału na poziomie europejskim i krajowym, w szczególności w celu uwrażliwiania na kwestie takie jak bezpieczeństwo i ochrona na morzu, ratownictwo morskie, kontrola rybołówstwa oraz kontrola granic;

•  dzielenie się potencjałem, w szczególności potencjałem w zakresie aktywów, między sektorami i ponad granicami, aby umożliwić planowanie i prowadzenie operacji wielowymiarowych.

Należy zauważyć, że wniosek ten stanowi reakcję na projekt pilotażowy Parlamentu Europejskiego dotyczący koordynacji funkcji straży przybrzeżnej w ramach budżetu Unii Europejskiej na rok 2016. Ten projekt pilotażowy pozwala na przetestowanie konkretnych wspólnych operacji trzech wyżej wymienionych agencji.

Stanowisko sprawozdawcy

Dzięki omawianemu wnioskowi trzy agencje będą udzielać wsparcia organom krajowym i będą mogły działać wspólnie i skutecznie, w szczególności w celu prowadzenia operacji w zakresie kontroli, bezpieczeństwa i nadzoru, zapewniając im informacje, wyposażenie i szkolenia, a także gwarantując niezbędną koordynację operacji wielowymiarowych. Współpraca ta ma pierwszorzędne znaczenie w obecnym kontekście migracji. Znaczne przepływy migracyjne wymagają, by Unia Europejska okazała solidarność pod względem materialnym i humanitarnym.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje omawiany wniosek, który ma pozwolić na dostosowanie uprawnień Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego oraz Europejskiej Agencji Straży Granicznej, jeśli chodzi o współpracę w zakresie funkcji straży przybrzeżnej.

Sprawozdawca uważa, że wprawdzie środki działania są krajowe, jednak koordynacja funkcji straży przybrzeżnej może odbywać się tylko na szczeblu europejskim. Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wspomniane względy, sprawozdawca proponuje przyjęcie wniosku Komisji w drodze procedury uproszczonej zgodnie z art. 50 Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa

Odsyłacze

COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)

Data przedstawienia w PE

15.12.2015

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

21.1.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

3.2.2016

LIBE

11.4.2016

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Alain Cadec

14.1.2016

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

14.1.2016

Rozpatrzenie w komisji

17.2.2016

 

 

 

Data przyjęcia

22.3.2016

 

 

 

Data złożenia

29.3.2016