Procedură : 2015/0308(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0068/2016

Texte depuse :

A8-0068/2016

Dezbateri :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Voturi :

PV 06/07/2016 - 6.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0307

RAPORT     ***I
PDF 515kWORD 94k
05.4.2016
PE 575.272v01-00 A8-0068/2016

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 768/2005 de instituire a unei Agenții Comunitare pentru Controlul Pescuitului

(COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))

Comisia pentru pescuit

Raportor: Alain Cadec

(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 768/2005 de instituire a unei Agenții Comunitare pentru Controlul Pescuitului

(COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0669),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie Parlamentului (C8-0406/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 și articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A8-0068/2016),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

EXPUNERE DE MOTIVE

Autoritățile naționale care îndeplinesc funcții de pază de coastă sunt responsabile cu o gamă largă de sarcini în domenii diverse, precum siguranța, securitatea, salvarea pe mare, controlul frontierelor, controlul vamal, protecția mediului și aplicarea legii în general. La nivel european există, în prezent, 316 astfel de autorități naționale. Aceste numeroase autorități colaborează prin intermediul a 70 de structuri diferite. Din acest motiv, sistemul actual de cooperare prezintă întârzieri și lacune, în special ca urmare a lipsei de informații cu privire la competențele, puterea și capacitățile celorlalte autorități, a numărului limitat de active operaționale, a lipsei de interoperabilitate a sistemelor și activelor și a caracterului limitat al planificării și al operațiunilor comune.

Datorită acestei propuneri, operațiunile de supraveghere, de prevenire și de control maritim vor fi coordonate la nivel european, pentru a îmbunătăți cunoașterea situației maritime și pentru a susține acțiuni coerente și eficiente în ceea ce privește raportul cost/rentabilitate.

În cadrul acestui obiectiv, Comisia propune adăugarea unui articol referitor la cooperarea în materie de funcții de pază de coastă în mandatul Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului. Un text identic a fost introdus în mandatele Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă [propunere de regulament (2015/0313(COD)] și Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă [articolul 52 din propunerea de regulament (2015/0310(COD)]. Aceste modificări ale mandatelor celor trei agenții reprezintă instrumentul juridic necesar pentru consolidarea cooperării între agenții și a cooperării cu autoritățile naționale care îndeplinesc funcții de pază de coastă.

Conținutul propunerii

Această propunere urmărește să permită celor trei agenții europene care se confruntă, printre altele, cu catastrofe în mare, să își coordoneze operațiunile pe mare și să facă schimb de informații utile pentru acțiunile pe care le desfășoară. Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului, Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă și Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă trebuie să poată coopera, punându-și în comun capacitățile de acțiune și făcând schimb de informații de supraveghere în beneficiul siguranței și securității maritime.

Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului contribuie la controlul operațiunilor legate de pescuit, dar ea nu poate acționa, în prezent, în cadrul altor domenii maritime. Scopul acestei propuneri este de a consolida capacitatea de reacție la amenințările și riscurile maritime cu care se confruntă Uniunea Europeană, în special prin îmbunătățirea cooperării între agențiile europene, dar și cu toți actorii civili și militari. Cooperarea va permite evitarea suprapunerii eforturilor, asigurându-se că actorii, în special agențiile europene, vor acționa în mod coerent și eficient pentru a dezvolta sinergii.

Propunerea oficializează în mod clar sarcinile care îi vor reveni Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului:

•  partajarea de informații și instituirea de sisteme de schimb de informații între agenții;

•  furnizarea de servicii de supraveghere și comunicare pe baza unei tehnologii de ultimă generație;

•  consolidarea capacității la nivel european și național, în special pentru conștientizarea problemelor legate de securitatea și siguranța maritimă, salvarea pe mare, controlul pescuitului și al frontierelor;

•  partajarea capacității, inclusiv partajarea activelor între sectoare și frontiere, pentru a permite planificarea și punerea în aplicare de operațiuni pluridimensionale.

Trebuie remarcat faptul că această propunere se alătură proiectului pilot al Parlamentului European referitor la coordonarea funcțiilor de pază de coastă europene, adoptat în cadrul bugetului Uniunii Europene pentru anul 2016. Acest proiect pilot permite testarea unor acțiuni concrete de operațiuni comune ale celor trei agenții menționate.

Poziția raportorului

În urma acestei propuneri, cele trei agenții vor sprijini autoritățile naționale și vor putea reacționa în comun de manieră eficientă pentru a organiza, în special, operațiuni de control, de securitate și de supraveghere, furnizând informații, echipamente și formare și asigurând coordonarea necesară a operațiunilor pluridimensionale. Această cooperare este esențială în contextul migrator actual. Fluxurile migratorii importante impun Uniunii Europene o solidaritate materială și umană sporită.

Raportorul salută această propunere, care trebuie să permită alinierea atribuțiilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului la cele ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă și Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă în ceea ce privește cooperarea în materie de funcții de pază de coastă.

Raportorul consideră că, deși mijloacele de acțiune sunt naționale, coordonarea în materie de funcții de pază de coastă nu poate fi decât europeană. Pentru toate aceste motive, raportorul recomandă adoptarea propunerii Comisiei prin procedura simplificată, în conformitate cu articolul 50 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului

Referințe

COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)

Data prezentării la PE

15.12.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

PECH

21.1.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

3.2.2016

LIBE

11.4.2016

 

 

Raportori

Data numirii

Alain Cadec

14.1.2016

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

14.1.2016

Examinare în comisie

17.2.2016

 

 

 

Data adoptării

22.3.2016

 

 

 

Data depunerii

29.3.2016

Notă juridică - Politica de confidențialitate