SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva

29.3.2016 - (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)) - ***I

Výbor pre rybárstvo
Spravodajca: Alain Cadec
(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)


Postup : 2015/0308(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0068/2016
Predkladané texty :
A8-0068/2016
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva

(COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0669),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0406/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 a článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A8-0068/2016),

1.  prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Vnútroštátne orgány vykonávajúce funkcie pobrežnej stráže sú zodpovedné za veľký počet úloh v rôznych oblastiach vrátane ochrany, bezpečnosti, záchranných operácií na mori, kontroly hraníc, colnej kontroly, ochrany životného prostredia a presadzovania právnych predpisov vo všeobecnosti. Na úrovni Európskej únie v súčasnosti existuje 316 takýchto vnútroštátnych orgánov, ktoré spolupracujú prostredníctvom 70 rozličných štruktúr. Súčasný systém spolupráce je preto pomalý a vyskytujú sa v ňom nedostatky, a to najmä z dôvodu chýbajúcich informácií o kompetenciách, právomociach a kapacitách ostatných orgánov, obmedzeného množstva prevádzkových aktív, nedostatočnej interoperability systémov a aktív a obmedzení súvisiacich s plánovaním a so spoločnými operáciami.

Vďaka tomuto návrhu sa budú na európskej úrovni koordinovať operácie dohľadu, preventívne operácie a operácie námornej kontroly s cieľom zlepšovať informovanosť o námornej situácii a podporovať zosúladené a účinné opatrenia z hľadiska nákladovej efektívnosti.

V rámci tohto cieľa Komisia navrhuje doplniť článok o spolupráci týkajúcej sa funkcií pobrežnej stráže v rámci mandátu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva. Rovnaký text sa zaviedol do mandátov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (návrh nariadenia (2015/0313(COD)) a Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (článok 52 návrhu nariadenia (2015/0310(COD)). Táto úprava mandátov troch agentúr je nevyhnutným právnym nástrojom na posilnenie spolupráce medzi agentúrami, ako aj spolupráce s vnútroštátnymi orgánmi, ktoré vykonávajú funkcie pobrežnej stráže.

Obsah návrhu

Cieľom tohto návrhu je umožniť trom európskym agentúram, ktoré okrem iného riešia katastrofy na mori, koordinovať svoje operácie na mori a vymieňať si informácie užitočné pri výkone svojich činností. Európska agentúra pre kontrolu rybárstva, Európska námorná bezpečnostná agentúra a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž musia mať možnosť spolupracovať prostredníctvom združovania svojich kapacít na výkon činností a výmeny informácií o dohľade v záujme zaistenia ochrany námornej dopravy a námornej bezpečnosti.

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva prispieva ku kontrole operácií týkajúcich sa rybolovu, ale v súčasnosti nemôže konať v rámci iných námorných oblastí. Cieľom tohto návrhu je posilniť spôsobilosť reagovať na námorné hrozby a riziká v rámci Európskej únie, a to najmä zlepšovaním spolupráce medzi európskymi agentúrami, ale aj medzi všetkými civilnými a vojenskými aktérmi. Vďaka tejto spolupráci bude možné zabrániť zdvojeniu úsilia, keďže sa zabezpečí, aby aktéri, a to najmä európske agentúry, konali zosúladeným a účinným spôsobom v záujme rozvoja synergií.

V tomto návrhu sa jasne formalizujú úlohy Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva:

•  výmena informácií a zavádzanie systémov výmeny informácií medzi agentúrami,

•  poskytovanie služieb dohľadu a komunikačných služieb pomocou najmodernejších technológií,

•  posilňovanie kapacít na európskej a vnútroštátnej úrovni, najmä s cieľom zvyšovať povedomie o otázkach námornej bezpečnosti a ochrany námornej dopravy, záchranných operáciách na mori, kontrole rybárstva a hraníc,

•  spoločné využívanie kapacít, a to najmä aktív v rozličných sektoroch a cezhranične s cieľom umožniť plánovanie a vykonávanie viacrozmerných operácií.

Je dôležité poznamenať, že tento návrh je odozvou na pilotný projekt Európskeho parlamentu v oblasti koordinácie činností európskej pobrežnej stráže, ktorý bol prijatý v rámci rozpočtu Európskej únie na rok 2016. Tento pilotný projekt umožňuje testovať konkrétne činnosti v rámci spoločných operácií týchto troch uvedených agentúr.

Stanovisko spravodajcu

Vďaka tomuto návrhu budú tieto tri agentúry podporovať vnútroštátne orgány a budú môcť spoločne a účinne konať s cieľom zabezpečiť najmä operácie kontroly, bezpečnosti a dohľadu tým, že im budú poskytovať informácie, vybavenie a odbornú prípravu, ako aj tým, že zabezpečia potrebnú koordináciu viacrozmerných operácií. Takáto spolupráca je vzhľadom na súčasnú migračnú situáciu prvoradá. Veľké migračné toky si od Európskej únie vyžadujú väčšiu materiálnu a ľudskú solidaritu.

Spravodajca víta tento návrh, ktorý musí umožniť zosúladenie právomocí Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva s právomocami Európskej námornej bezpečnostnej agentúry a Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, pokiaľ ide o spoluprácu týkajúcu sa funkcií pobrežnej stráže.

Spravodajca sa domnieva, že ak sú na uskutočňovanie opatrení využívané vnútroštátne nástroje, koordinácia funkcií pobrežnej stráže musí prebiehať na európskej úrovni. Všetky uvedené dôvody viedli k návrhu prijať návrh Komisie v rámci zjednodušeného postupu v súlade s článkom 50 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva

Referenčné čísla

COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)

Dátum predloženia v EP

15.12.2015

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

21.1.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

3.2.2016

LIBE

11.4.2016

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Alain Cadec

14.1.2016

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

14.1.2016

Prerokovanie vo výbore

17.2.2016

 

 

 

Dátum prijatia

22.3.2016

 

 

 

Dátum predloženia

29.3.2016