Postopek : 2015/0308(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0068/2016

Predložena besedila :

A8-0068/2016

Razprave :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Glasovanja :

PV 06/07/2016 - 6.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0307

POROČILO     ***I
PDF 578kWORD 87k
29.3.2016
PE 575.272v04-00 A8-0068/2016

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 768/2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva

(COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))

Odbor za ribištvo

Poročevalec: Alain Cadec

(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 768/2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva

(COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0669),

–  ob upoštevanju členov 294(2) in 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0406/2015),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju členov 59 in 50(1) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A8-0068/2016),

1.  sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

OBRAZLOŽITEV

Nacionalni organi, ki izvajajo naloge obalne straže, so odgovorni za veliko število nalog na zelo različnih področjih, kot so varnost, zaščita, reševanje na morju, nadzor meje, carinski nadzor, varstvo okolja in splošno izvajanje zakonodaje. Danes je število teh organov v Evropski uniji že 316, med seboj pa sodelujejo prek 70 različnih struktur. Zato sedanji sistem sodelovanja poteka počasi in s pomanjkljivostmi, zlasti ker je premalo informacij o pristojnostih, pooblastilih in zmogljivostih drugih organov, ker so operativna sredstva omejena, ker je interoperabilnost sistemov in sredstev slaba ter ker so skupno načrtovanje in operacije omejeni.

Predlog na evropski ravni usklajuje operacije nadzora, preprečevanja in pomorskega nadzora, s čimer bo pomagal okrepiti poznavanje situacije v pomorstvu, hkrati pa bo podprl usklajene in učinkovite ukrepe z dobrim razmerjem med stroški in koristmi.

V okviru tega cilja Komisija predlaga, da se v mandat Evropske agencije za nadzor ribištva doda člen o sodelovanju na področju funkcij obalne straže. Enako besedilo se predlaga tudi za mandat Evropske agencije za pomorsko varnost (predlog uredbe 2015/0313(COD)) in Evropske agencije za mejno in obalno stražo (člen 52 predloga uredbe 2015/0310(COD)). Sprememba mandata za tri agencije je potreben pravni instrument za okrepitev sodelovanja med njimi in sodelovanje z nacionalnimi organi, ki opravljajo naloge obalne straže.

Vsebina predloga

Namen predloga je omogočiti trem evropskim agencijam, ki se soočajo tudi z nesrečami na morju, usklajevanje operacij na morju in izmenjavo informacij, koristnih za njihovo delovanje. Evropski agenciji za nadzor ribištva, Evropski agenciji za pomorsko varnost in Evropski agenciji za mejno in obalno stražo je treba omogočiti sodelovanje in delitev zmogljivosti ter izmenjavo informacij o nadzoru za boljšo varnost in zaščito na morju.

Evropska agencija za nadzor ribištva prispeva k nadzoru operacij v zvezi z ribolovom, vendar pa danes ne more ukrepati na drugih pomorskih področjih. Cilj tega predloga je okrepiti zmogljivosti za odzivanje na nevarnosti in tveganja na področju pomorstva v Evropski uniji, zlasti z boljšim sodelovanjem med evropskimi agencijami, pa tudi z vsemi ustreznimi civilnimi in vojaškimi akterji. S sodelovanjem se bo mogoče izogniti podvajanju prizadevanj, saj bo zagotovilo usklajeno in učinkovito delovanje akterjev, zlasti evropskih agencij, in razvoj sinergij.

Predlog jasno formalizira prihodnje naloge Evropske agencije za nadzor ribištva, ki so:

• izmenjava informacij in vzpostavitev sistemov za izmenjavo informacij med agencijami;

• zagotavljanje nadzornih in komunikacijskih storitev na podlagi najsodobnejše tehnologije;

• krepitev zmogljivosti na evropski in nacionalni ravni, zlasti ozaveščanje o vprašanjih varnosti, zaščite in reševanja na morju, nadzora ribištva in meja;

• souporaba zmogljivosti, zlasti sredstev, med sektorji in mejami, da se omogoči načrtovanje in izvajanje večdimenzionalnih operacij.

Pomembno je poudariti, da je predlog skladen s pilotnim projektom Evropskega parlamenta o usklajevanju funkcij evropske obalne straže, sprejetim v okviru proračuna Evropske unije za leto 2016. S pilotnim projektom je mogoče preizkusiti konkretne ukrepe na področju skupnih operacij treh agencij.

Stališče poročevalca

Na podlagi tega predloga bodo tri agencije podpirale nacionalne organe, z njimi skupaj in učinkovito delovale in zlasti prevzele nadzorne dejavnosti ter varnostne in nadzorne operacije, saj jim bodo nudile informacije, opremo in usposabljanje ter zagotavljale potrebno usklajevanje večdimenzionalnih operacij. To sodelovanje je v sedanji migracijski situaciji izjemnega pomena. Množični migracijski tokovi od Evropske unije zahtevajo večjo materialno in človeško solidarnost.

Poročevalec pozdravlja ta predlog, ki mora omogočiti uskladitev nalog Evropske agencije za nadzor ribištva z nalogami Evropske agencije za pomorsko varnost in Evropske agencije za mejno in obalno stražo pri sodelovanju na področju funkcij obalne straže.

Meni, da mora biti funkcija obalne straže zgolj na ravni EU, čeprav so zmogljivosti na nacionalni ravni. Zaradi vseh naštetih razlogov poročevalec predlaga, da se predlog Komisije sprejme po poenostavljenem postopku v skladu s členom 50 Poslovnika Evropskega parlamenta.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Evropska agencija za nadzor ribištva

Referenčni dokumenti

COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)

Datum predložitve EP

15.12.2015

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

PECH

21.1.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

BUDG

3.2.2016

LIBE

11.4.2016

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Alain Cadec

14.1.2016

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

14.1.2016

Obravnava v odboru

17.2.2016

 

 

 

Datum sprejetja

22.3.2016

 

 

 

Datum predložitve

29.3.2016

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov