Förfarande : 2015/0308(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0068/2016

Ingivna texter :

A8-0068/2016

Debatter :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Omröstningar :

PV 06/07/2016 - 6.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0307

BETÄNKANDE     ***I
PDF 366kWORD 79k
29.3.2016
PE 575.272v04-00 A8-0068/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 768/2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske

(COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))

Fiskeriutskottet

Föredragande: Alain Cadec

(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 768/2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske

(COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0669),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0406/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 50.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A8-0068/2016).

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

MOTIVERING

De nationella myndigheter som utför kustbevakningstjänster ansvarar för en rad viktiga uppgifter inom så vitt skilda områden som sjöfartsskydd, sjöfartssäkerhet, sjöräddning, gränskontroll, tullkontroll, miljöskydd och allmän tillsyn över att lagen följs. I dagsläget finns det 316 sådana nationella myndigheter på EU-nivå. Detta stora antal myndigheter samarbetar via 70 olika strukturer. Det nuvarande systemet för samarbete är därför långsamt och präglas av svagheter, framför allt bristen på information om ansvarsområden, befogenheter och resurser hos andra myndigheter, det begränsade antalet operativa tillgångar, bristen på interoperabilitet hos system och tillgångar samt de begränsade möjligheterna till gemensam planering och gemensamma insatser.

Genom detta förslag kommer de förebyggande insatserna och övervaknings- och kontrollinsatserna till havs att samordnas på europeisk nivå för att skapa en tydligare bild av situationen på det maritima området och stödja enhetliga och kostnadseffektiva åtgärder.

Som en del av detta mål föreslår kommissionen att man i Europeiska fiskerikontrollbyråns mandat ska lägga till en artikel om samarbetet mellan kustbevakningstjänsterna. Exakt samma text har lagts till i mandaten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (förslag till förordning (2015/0313(COD)) och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (artikel 52 i förslaget till förordning (2015/0310(COD)). Denna anpassning av mandaten för de tre byråerna är det rättsliga instrument som behövs för att stärka samarbetet mellan byråerna och samarbetet med de nationella myndigheter som utför kustbevakningstjänster.

Förslagets innehåll

Förslaget syftar till att göra det möjligt för de tre europeiska byråer som hanterar bland annat katastrofer till havs att samordna sina insatser till havs och utbyta information som är relevant för insatserna. Europeiska fiskerikontrollbyrån, Europeiska sjösäkerhetsbyrån och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån måste kunna samarbeta genom att agera gemensamt och dela med sig av övervakningsinformation till tjänster inom sjöfartsskydd och sjöfartssäkerhet.

Europeiska fiskerikontrollbyrån bidrar till kontrollen av de insatser som är kopplade till fiske men kan för närvarande inte agera inom andra maritima områden. Syftet med detta förslag är att stärka kapaciteten att reagera på hot och risker på det maritima området inom EU, särskilt genom att förbättra samarbetet inte enbart mellan EU:s byråer utan även mellan alla civila och militära aktörer. Samarbetet ska göra det möjligt att undvika dubbelarbete genom att man ser till att aktörerna, särskilt de europeiska byråerna, agerar på ett enhetligt och effektivt sätt för att skapa synergier.

Förslaget formaliserar tydligt Europeiska fiskerikontrollbyråns uppgifter, nämligen

•  att utbyta information och inrätta system för utbyte av information mellan byråerna,

•  att tillhandahålla övervaknings- och kommunikationstjänster med hjälp av spjutspetsteknik,

•  att stärka kapaciteten på europeisk och nationell nivå framför allt för att öka medvetenheten om frågor som rör sjöfartssäkerhet, sjöfartsskydd, sjöräddning, fiskerikontroll och gränskontroll,

•  att dela kapaciteten, framför allt resurser och tillgångar, över sektors- och nationsgränserna så att multifunktionella insatser ska kunna planeras och genomföras.

Det är viktigt att notera att detta förslag knyter an till Europaparlamentets pilotprojekt om samordningen av de europeiska kustbevakningarnas verksamhet, som antogs inom ramen för Europeiska unionens budget för budgetåret 2016. Detta pilotprojekt ska göra det möjligt att testa konkreta operativa insatser som genomförs gemensamt av de tre byråer som nämns ovan.

Föredragandens ståndpunkt

I och med detta förslag kommer de tre byråerna att stödja de nationella myndigheterna och kunna agera gemensamt och effektivt, framför allt vid kontroll-, säkerhets- och övervakningsinsatser genom att tillhandahålla myndigheterna information, utrustning och utbildning och se till att de multifunktionella insatserna samordnas. En sådan samordning är absolut nödvändig i den aktuella migrationssituationen. De stora migrationsströmmarna kräver ökad materiell och mänsklig solidaritet från Europeiska unionens sida.

Föredraganden stöder detta förslag som syftar till att anpassa Europeiska fiskerikontrollbyråns uppgifter till de uppgifter som åligger Europeiska sjösäkerhetsbyrån och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i fråga om samarbetet mellan kustbevakningstjänsterna.

Föredraganden anser att även om insatserna är nationella så måste samordningen av kustbevakningstjänsterna ske på EU-nivå. Mot bakgrund av ovannämnda skäl bör Europaparlamentet anta kommissionens förslag genom ett förenklat förfarande i enlighet med artikel 50 i arbetsordningen.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Europeiska fiskerikontrollbyrån

Referensnummer

COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)

Framläggande för parlamentet

15.12.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

21.1.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

3.2.2016

LIBE

11.4.2016

 

 

Föredragande

       Utnämning

Alain Cadec

14.1.2016

 

 

 

Förenklat förfarande - beslut

14.1.2016

Behandling i utskott

17.2.2016

 

 

 

Antagande

22.3.2016

 

 

 

Ingivande

29.3.2016

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy