Postup : 2016/0801(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0070/2016

Předložené texty :

A8-0070/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/04/2016 - 5.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0098

ZPRÁVA     *
PDF 508kWORD 82k
30.3.2016
PE 578.557v02-00 A8-0070/2016

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody Evropským policejním úřadem (Europol) o strategické spolupráci mezi Brazilskou federativní republikou a Europolem

(13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Claude Moraes

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody Evropským policejním úřadem (Europol) o strategické spolupráci mezi Brazilskou federativní republikou a Europolem

(13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (13980/2015),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0010/2016),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol)(1), a zejména na čl. 23 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/934/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se přijímají prováděcí pravidla upravující vztahy Europolu s partnery, včetně výměny osobních údajů a utajovaných informací(2), a zejména na články 5 a 6 uvedeného rozhodnutí,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/935/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví seznam třetích zemí a organizací, se kterými Europol uzavře dohody(3),

–  s ohledem na článek 59 a čl. 50 odst. 1 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0070/2016),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  vyzývá Komisi, aby po vstupu nového nařízení o Europolu (2013/0091(COD)) v platnost přezkoumala ustanovení obsažená v dohodě o spolupráci; vyzývá Komisi, aby informovala Parlament a Radu o výsledku tohoto přezkumu a v případě potřeby předložila doporučení ohledně oprávnění zahájit nové mezinárodní vyjednávání této dohody;

5.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a Europolu.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Podle čl. 23 odst. 2 stávajícího rozhodnutí Rady o Europolu (rozhodnutí 2009/371/SVV) uděluje souhlas s uzavřením mezinárodních dohod o spolupráci se třetími státy či mezinárodními organizacemi Rada, a to po konzultaci s Evropským parlamentem. Tyto dohody se mohou týkat výměny operativních, strategických, technických nebo utajovaných informací. Dohoda o operativní spolupráci rovněž zahrnuje výměnu osobních údajů.

Tento návrh se týká navrhovaného schválení strategické dohody o spolupráci mezi Europolem a Brazílií. Takováto strategická dohoda vylučuje výměnu osobních údajů, a otázka ochrany osobních údajů je tedy v tomto případě irelevantní. Mezi informace, které budou předmětem výměny, by mohly patřit odborné znalosti, všeobecné situační zprávy, výsledky strategických analýz, informace o postupech vyšetřování trestných činů, informace o metodách předcházení trestné činnosti, výcvikové aktivity a poskytování poradenství a podpory u konkrétních případů vyšetřování trestné činnosti.

Zdá se, že existuje jednoznačná operativní potřeba navázat spolupráci mezi Europolem a Brazílií. Podle Europolu se stává Brazílie stále důležitější v boji proti organizované trestné činnosti, jako jsou napomáhání nedovolenému přistěhovalectví a obchod s lidmi, trestné činy související s drogami a podvody s kreditními kartami, jakož i další činnosti spojené s kyberkriminalitou. V roce 2016 se navíc konají olympijské hry a očekává se, že stejně jako v případě jiných velkých sportovních akcí bude docházet ve zvýšené míře k trestné činnosti. V neposlední řadě je Brazílie předmětem zvláštního zájmu také v oblasti boje proti terorismu a vyhledávání majetku z trestné činnosti.

Zpravodaj podporuje uzavření této strategické dohody o spolupráci s Brazílií, neboť by pomáhala v boji proti organizované trestné činnosti a tento boj by posílila a podpořila by posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vymáhání práva.

Tato zpráva navazuje přesně na text, který byl přijat na plenárním zasedání dne 15. prosince 2015 ohledně dohody o strategické spolupráci mezi Europolem a Spojenými arabskými emiráty.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda o strategické spolupráci mezi Brazilskou federativní republikou a Evropským policejním úřadem Europolem

Referenční údaje

13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS)

Datum konzultace s EP

18.1.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

21.1.2016

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

1.2.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Claude Moraes

16.2.2016

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

2.2.2016

Datum přijetí

16.3.2016

 

 

 

Datum předložení

30.3.2016

(1)

Úř. věst. L 121,15.5.2009, s. 37.

(2)

Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 6.

(3)

Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 12.

Právní upozornění - Ochrana soukromí