Διαδικασία : 2016/0801(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0070/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0070/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/04/2016 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0098

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 641kWORD 87k
30.3.2016
PE 578.557v02-00 A8-0070/2016

σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) της συμφωνίας για τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας και της Ευρωπόλ

(13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Claude Moraes

(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) της συμφωνίας για τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας και της Ευρωπόλ

(13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (13980/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0010/2016),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)(1), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/934/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής που διέπουν τις σχέσεις της Ευρωπόλ με τους εταίρους της, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διαβαθμισμένων πληροφοριών(2), και ιδίως τα άρθρα 5 και 6,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/935/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τον καθορισμό του καταλόγου τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 50, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0070/2016),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να παρεκκλίνει από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, μετά την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού για την Ευρωπόλ (2013/0091(COD)), τις διατάξεις που εμπεριέχονται στη συμφωνία συνεργασίας· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης και, αν κριθεί αναγκαίο, να υποβάλει σύσταση εξουσιοδότησης για την έναρξη διεθνούς επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπόλ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 της ισχύουσας απόφασης του Συμβουλίου για την Ευρωπόλ (απόφαση 2009/371/ΔΕΥ), η σύναψη συμφωνιών διεθνούς συνεργασίας με τρίτα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς εγκρίνεται από το Συμβούλιο, κατόπιν διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέτοιες συμφωνίες μπορεί να αφορούν την ανταλλαγή επιχειρησιακών, στρατηγικών, τεχνικών ή διαβαθμισμένων πληροφοριών. Η συμφωνία επιχειρησιακής συνεργασίας περιλαμβάνει επίσης την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα πρόταση αφορά την προτεινόμενη έγκριση μιας συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ και της Βραζιλίας. Μια τέτοια στρατηγική συμφωνία αποκλείει την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επομένως το ζήτημα της προστασίας δεδομένων δεν είναι σχετικό με την προκείμενη περίπτωση. Η ανταλλαγή πληροφοριών θα μπορούσε να περιλαμβάνει εξειδικευμένη γνώση, εκθέσεις για τη γενική κατάσταση, αποτελέσματα στρατηγικών αναλύσεων, πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες διερεύνησης εγκλημάτων και με μεθόδους πρόληψης της εγκληματικότητας, δραστηριότητες κατάρτισης, καθώς και παροχή συμβουλών και υποστήριξης σε συγκεκριμένες εγκληματολογικές έρευνες.

Φαίνεται ότι υπάρχει σαφής επιχειρησιακή ανάγκη να συνεργαστεί η Ευρωπόλ με τη Βραζιλία. Κατά την Ευρωπόλ, η Βραζιλία αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος, όπως είναι η διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης και η εμπορία ανθρώπων, εγκλήματα που έχουν σχέση με ναρκωτικά και απάτες με πιστωτικές κάρτες, καθώς και σε άλλες δραστηριότητες σε σχέση με το ηλεκτρονικό έγκλημα. Επιπλέον, λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων του 2016, όπως συνέβη και σε άλλες σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις, αναμένεται ότι θα υπάρξει αύξηση της εγκληματικής δράσης. Τέλος, η Βραζιλία παρουσιάζει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τομέα της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και της ανάκτησης κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων.

Ο εισηγητής υποστηρίζει τη σύναψη της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας με τη Βραζιλία, διότι θα βοηθήσει και θα ενισχύσει τον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος και θα συμβάλει στη βελτίωση της συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του διεθνούς δικαίου.

Η έκθεση ακολουθεί πλήρως το κείμενο που εγκρίθηκε στην Ολομέλεια στις 15 Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία για τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας και της Ευρωπόλ

Έγγραφα αναφοράς

13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

18.1.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

21.1.2016

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AFET

1.2.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Claude Moraes

16.2.2016

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

2.2.2016

Ημερομηνία έγκρισης

16.3.2016

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

30.3.2016

(1)

ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37.

(2)

ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 6.

(3)

ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 12.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου