Menetlus : 2016/0801(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0070/2016

Esitatud tekstid :

A8-0070/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/04/2016 - 5.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0098

RAPORT     *
PDF 339kWORD 77k
30.3.2016
PE 578.557v02-00 A8-0070/2016

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Brasiilia Liitvabariigi ja Europoli vahelise strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine

(13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Claude Moraes

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Brasiilia Liitvabariigi ja Europoli vahelise strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine

(13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (13980/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõiget 1 (muudetud Amsterdami lepinguga) ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0010/2016),

–  võttes arvesse nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol)(1), eriti selle artikli 23 lõiget 2,

–  võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta otsust 2009/934/JSK, millega võetakse vastu rakenduseeskirjad, millega reguleeritakse Europoli suhteid partneritega, sealhulgas isikuandmete ja salastatud teabe vahetamist(2), eriti selle artikleid 5 ja 6,

–  võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta otsust 2009/935/JSK, millega määratakse kindlaks nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loetelu, kellega Europol sõlmib kokkulepped(3),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59 ja artikli 50 lõiget 1,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0070/2016),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  palub komisjonil hinnata pärast uue Europoli määruse jõustumist (2013/0091(COD)) koostöökokkuleppes sisalduvaid sätteid; kutsub komisjoni üles teavitama parlamenti ja nõukogu sellise hindamise tulemustest ning kohasel juhul esitama soovituse loa andmise kohta, et taasalustada rahvusvaheliste läbirääkimistega kokkuleppe üle;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja Europolile.

SELETUSKIRI

Kehtiva Europoli käsitleva nõukogu otsuse (otsus 2009/371/JSK) artikli 23 lõike 2 kohaselt kiidab nõukogu rahvusvahelised koostöökokkulepped kolmandate riikide või rahvusvaheliste organisatsioonidega heaks pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist. Kõnealused kokkulepped võivad käsitleda operatiiv-, strateegilise, tehnilise või salastatud teabe vahetamist. Operatiivkoostöö kokkulepe sisaldab ka isikuandmete vahetamist.

Käesoleva ettepanekuga on kavas sõlmida Europoli ja Brasiilia vaheline strateegilise koostöö kokkulepe. Selline strateegiline kokkulepe ei hõlma isikuandmete vahetamist, seega ei ole andmekaitse küsimus käesoleval juhul oluline. Teabevahetus võib hõlmata eriteadmisi, üldolukorda käsitlevaid aruandeid, strateegiliste analüüside tulemusi, kriminaaluurimismenetlusi käsitlevat teavet, kuritegude ennetamise meetodeid käsitlevat teavet, koolitustegevust, samuti nõustamist ja toetust konkreetsete kriminaaluurimismenetluste puhul.

Näib, et on olemas selge operatiivne vajadus Europoli ja Brasiilia vahelise koostöö järele. Europoli andmetel on Brasiilia muutunud üha olulisemaks organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses, nagu võitlus ebaseaduslikule sisserändele kaasaaitamise ja inimkaubanduse, uimastitega seotud kuritegude, krediitkaardipettuse ning küberkuritegevusega seotud muu tegevuse vastu. Lisaks on seoses 2016. aasta olümpiamängudega, nagu teiste suurte spordisündmuste puhul, oodata kuritegevuse suurenemist. Brasiilia pakub ka erilist huvi terrorismivastase võitluse ja vara tagasivõitmise valdkonnas.

Raportöör toetab strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimist Brasiiliaga, kuna see aitaks tugevdada organiseeritud kuritegevuse vastast võitlust ja tõhustada rahvusvahelise õiguskaitse vallas tehtavat koostööd.

Käesolev raport sisaldab täpselt sama teksti, mis võeti 15. detsembri 2015. aasta täiskogul vastu seoses Europoli ja Araabia Ühendemiraatide vahelise strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimisega.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Brasiilia Liitvabariigi ja Europoli vaheline strateegilise koostöö kokkulepe

Viited

13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

18.1.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

AFET

21.1.2016

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

AFET

1.2.2016

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Claude Moraes

16.2.2016

 

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

2.2.2016

Vastuvõtmise kuupäev

16.3.2016

 

 

 

Esitamise kuupäev

30.3.2016

(1)

ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.

(2)

ELT L 325, 11.12.2009, lk 6.

(3)

ELT L 325, 11.12.2009, lk 12.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika