Menettely : 2016/0801(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0070/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0070/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/04/2016 - 5.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0098

MIETINTÖ     *
PDF 342kWORD 77k
30.3.2016
PE 578.557v02-00 A8-0070/2016

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan poliisivirastolle (Europol) Brasilian liittotasavallan ja Europolin välistä strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen

(13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Claude Moraes

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan poliisivirastolle (Europol) Brasilian liittotasavallan ja Europolin välistä strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen

(13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (13980/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan N:o 36 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0010/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6. huhtikuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/371/YOS(1) ja erityisesti sen 23 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon täytäntöönpanosäännöistä, jotka koskevat Europolin suhteita kumppaneihin, henkilötietojen ja turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihto mukaan lukien, 30. marraskuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/934/YOS(2) ja erityisesti sen 5 ja 6 artiklan,

–  ottaa huomioon luettelon määrittämiseksi kolmansista valtioista ja organisaatioista, joiden kanssa Europol tekee sopimuksia, 30. marraskuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/935/YOS(3),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan ja 50 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0070/2016),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa komissiota arvioimaan yhteistyösopimuksen säännöksiä uuden Europol-asetuksen (2013/0091(COD)) voimaantulon jälkeen; kehottaa komissiota tiedottamaan arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja antamaan tarvittaessa suosituksen sopimusta koskevien kansainvälisten neuvotteluiden uudelleenkäynnistämisen hyväksymiseksi;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle ja Europolille.

PERUSTELUT

Voimassa olevan Europolia koskevan neuvoston päätöksen (päätös 2009/371/YOS) 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti kansainvälistä yhteistyötä kolmansien maiden ja organisaatioiden kanssa koskevien sopimusten tekemisen hyväksyy neuvosto Euroopan parlamenttia kuultuaan. Tällaiset sopimukset voivat koskea operatiivisten, strategisten, teknisten tai turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoa. Operatiiviset yhteistyösopimukset koskevat myös henkilötietojen vaihtoa.

Kyse on esityksestä hyväksynnän antamiseksi Europolin ja Brasilian välistä strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen. Henkilötietojen vaihto on jätetty tämän strategiasopimuksen ulkopuolelle, joten tietosuojaa koskevaa kysymystä ei ole tarpeen tarkastella tässä tapauksessa. Vaihdettavat tiedot voivat koskea erikoisosaamista, yleisiä tilannekatsauksia, strategisten analyysien tuloksia, rikostutkintamenettelyjä, rikoksentorjuntamenetelmiä, koulutustoimia sekä neuvojen ja tuen antamista yksittäisissä rikostutkinnoissa.

Europolilla näyttää olevan selvä toiminnallinen tarve tehdä yhteistyötä Brasilian kanssa. Europolin mukaan Brasilialla on yhä suurempi merkitys järjestäytyneen rikollisuuden, kuten laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan, huumeisiin liittyvien rikosten ja luottokorttipetosten sekä muun verkkorikollisuuteen liittyvän toiminnan, torjunnassa. Lisäksi vuoden 2016 olympialaisten, samoin kuin kaikkien muiden merkittävien urheilutapahtumien, odotetaan lisäävän rikollista toimintaa. Lopuksi Brasilia on myös erityisen tärkeä terrorismin torjunnan ja varojen takaisinperinnän alalla.

Esittelijä kannattaa tämän strategisen yhteistyösopimuksen tekemistä Brasilian kanssa, koska se auttaisi vahvistamaan järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa ja edistäisi kansainvälisen lainvalvontayhteistyön tehostamista.

Mietinnön teksti on täsmälleen sama kuin täysistunnossa 15. joulukuuta 2015 hyväksytyn Europolin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välistä strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen teksti.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Brasilian liittotasavallan ja Europolin välistä strategista yhteistyötä koskeva sopimus

Viiteasiakirjat

13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

18.1.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

21.1.2016

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

1.2.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Claude Moraes

16.2.2016

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

2.2.2016

Hyväksytty (pvä)

16.3.2016

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

30.3.2016

(1)

EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.

(2)

EUVL L 325, 11.12.2009, s. 6.

(3)

EUVL L 325, 11.12.2009, s. 12.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö