Izvješće - A8-0070/2016Izvješće
A8-0070/2016

  IZVJEŠĆE o nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o strateškoj suradnji između Savezne Republike Brazila i Europola

  30.3.2016 - (13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS)) - *

  Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
  Izvjestitelj: Claude Moraes
  (Pojednostavljeni postupak – Članak 50. stavak 1. Poslovnika)

  Postupak : 2016/0801(CNS)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0070/2016
  Podneseni tekstovi :
  A8-0070/2016
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o strateškoj suradnji između Savezne Republike Brazila i Europola

  (13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))

  (Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir nacrt Vijeća (13980/2015),

  –  uzimajući u obzir članak 39. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji, kako je izmijenjen Ugovorom iz Amsterdama, i članak 9. Protokola br. 36 o prijelaznim odredbama na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0010/2016),

  –  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europol)[1], a posebno njezin članak 23. stavak 2.,

  –  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/934/PUP od 30. studenoga 2009. o donošenju provedbenih pravila kojima se uređuju odnosi Europola s partnerima, uključujući razmjenu osobnih podataka i klasificiranih informacija[2], a posebno njezine članke 5. i 6.,

  –  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/935/PUP od 30. studenoga 2009. o određivanju popisa trećih država i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume[3],

  –  uzimajući u obzir članak 59. i članak 50. stavak 1. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0070/2016),

  1.  prihvaća nacrt Vijeća;

  2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

  3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

  4.  poziva Komisiju da nakon stupanja na snagu nove uredbe o Europolu (2013/0091(COD)) ocijeni odredbe iz Sporazuma o suradnji; poziva Komisiju da obavijesti Parlament i Vijeće o rezultatima tog ocjenjivanja te da po potrebi podnese preporuku za odobrenje otvaranja ponovnih pregovora o sporazumu na međunarodnoj razini;

  5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i Europolu.

  OBRAZLOŽENJE

  U skladu s člankom 23. stavkom 2. važeće Odluke Vijeća o Europolu (Odluka 2009/371/PUP) Vijeće odobrava sklapanje sporazuma o međunarodnoj suradnji s trećim državama ili međunarodnim organizacijama nakon savjetovanja s Europskim parlamentom. Ti sporazumi mogu obuhvaćati razmjenu operativnih, strateških, tehničkih ili povjerljivih informacija. Sporazum o operativnoj suradnji uključuje i razmjenu osobnih podataka.

  Ovaj prijedlog odnosi se na predloženo odobrenje sporazuma o strateškoj suradnji između Europola i Brazila. Taj sporazum o strateškoj suradnji isključuje razmjenu osobnih podataka te stoga pitanje zaštite podataka u ovom slučaju nije relevantno. Informacije koje se razmjenjuju mogu uključivati specijalističko znanje, izvješća o općem stanju, rezultate strateške analize, informacije o postupcima kaznene istrage, informacije o metodama sprečavanja kriminala, aktivnosti osposobljavanja te pružanje savjeta i podrške u pojedinačnim kaznenim istragama.

  Postoji jasna operativna potreba za suradnjom Europola s Brazilom. Prema navodima Europola, Brazil je sve važniji u borbi protiv organiziranog kriminala poput potpomognute nezakonite imigracije i trgovine ljudima, kaznenih djela povezanih s drogom i prijevara povezanih s kreditnim karticama, kao i drugih aktivnosti povezanih s kiberkriminalitetom. Nadalje, očekuje se da će Olimpijske igre 2016. dovesti do povećanja kriminalnih aktivnosti, što vrijedi i za sva ostala velika sportska događanja. Naposljetku, Brazil je također zemlja od posebnog interesa u području borbe protiv terorizma i povrata imovine.

  Izvjestitelj podržava sklapanje ovog sporazuma o strateškoj suradnji s Brazilom jer bi se njime pomoglo u borbi protiv organiziranog kriminala i jačanju te borbe te bi se doprinijelo jačanju međunarodne suradnje u pogledu kaznenog progona.

  Izvješće doslovno slijedi tekst usvojen na plenarnoj sjednici od 15. prosinca 2015. u pogledu Sporazuma o strateškoj suradnji između Europola i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

  POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

  Naslov

  Sporazum o strateškoj suradnji između Savezne Republike Brazila i Europola

  Referentni dokumenti

  13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS)

  Datum savjetovanja s Parlamentom

  18.1.2016

   

   

   

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  LIBE

  21.1.2016

   

   

   

  Odbori čije se mišljenje traži

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  AFET

  21.1.2016

   

   

   

  Odbori koji nisu dali mišljenje

         Datum odluke

  AFET

  1.2.2016

   

   

   

  Izvjestitelji

         Datum imenovanja

  Claude Moraes

  16.2.2016

   

   

   

  Pojednostavljeni postupak - datum odluke

  2.2.2016

  Datum usvajanja

  16.3.2016

   

   

   

  Datum podnošenja

  30.3.2016

  • [1]  SL L 121, 15.5.2009, str. 37.
  • [2]  SL L 325, 11.12.2009, str. 6.
  • [3]  SL L 325, 11.12.2009, str. 12.