JELENTÉS a Brazil Szövetségi Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozattervezetről

30.3.2016 - (13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS)) - *

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Claude Moraes
(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

Eljárás : 2016/0801(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0070/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0070/2016
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Brazil Szövetségi Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozattervezetről

(13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (13980/2015),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0010/2016),

–  tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatra[1] és különösen annak 23. cikke (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Europolnak a partnerekkel való kapcsolataira, többek között a személyes adatok és minősített információk cseréjére irányadó végrehajtási szabályok elfogadásáról szóló, 2009. november 30-i 2009/934/IB tanácsi határozatra[2] és különösen annak 5. és 6. cikkére,

–  tekintettel az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek jegyzékének megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 2009/935/IB tanácsi határozatra[3],

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére és 50. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0070/2016),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  felszólítja a Bizottságot, hogy az új Europol-rendelet (2013/0091(COD)) hatálybalépését követően értékelje az együttműködési megállapodás rendelkezéseit; felszólítja a Bizottságot, hogy tájékoztassa a Parlamentet és a Tanácsot az értékelés eredményeiről, és adott esetben nyújtson be ajánlást a megállapodás nemzetközi újratárgyalásának megindítására vonatkozó engedélyről;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Europolnak.

INDOKOLÁS

Az Europolra vonatkozó jelenlegi tanácsi határozat (2009/934/IB határozat) 23. cikkének (2) bekezdése értelmében az Európai Parlamenttel való konzultációt követően a Tanácsnak kell jóváhagynia a nemzetközi együttműködési megállapodások harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel történő megkötését. Egy ilyen megállapodás operatív, stratégiai, technikai vagy minősített adatok cseréjére vonatkozhat. Az operatív együttműködési megállapodás a személyes adatok cseréjét is magában foglalja.

Ez a javaslat a Brazília és az Europol közötti stratégiai együttműködésről szóló megállapodás javasolt jóváhagyására vonatkozik. Egy ilyen stratégiai megállapodás kizárja a személyes adatok cseréjét, ebből következően az adatvédelem kérdése ebben az esetben nem játszik szerepet. A kicserélt információk magukban foglalhatják a szakértelemnek, az általános helyzetjelentéseknek, a stratégiai elemzés eredményeinek, valamint a bűnügyi nyomozási eljárásokra és bűnmegelőzési módszerekre vonatkozó információknak a területét, valamint képzési tevékenységeket, illetve tanácsadás és támogatás nyújtását az egyes konkrét bűnügyi nyomozásokhoz.

Láthatólag az Europolnak egyértelmű operatív igénye van arra, hogy együttműködjön Brazíliával. Az Europol szerint Brazília növekvő szerepet játszik a szervezett bűnözés – mint támogatott illegális bevándorlás és emberkereskedelem, kábítószer-bűnözés és hitelkártyacsalás, illetve a számítástechnikai bűnözéssel kapcsolatos más tevékenységek – elleni küzdelemben. Továbbá a 2016-os olimpiai játékok során – mint más jelentős sportesemények esetében is – a bűncselekmények előreláthatóan növekedni fognak. Végezetül Brazília a terrorizmus elleni küzdelem és a vagyonvisszaszerzés területén is különleges figyelmet érdemel.

Az előadó támogatja a Brazília és az Europol közötti stratégiai együttműködési megállapodás megkötését, mivel ez segítené és megerősítené a szervezett bűnözés elleni küzdelmet, valamint hozzájárulna a nemzetközi bűnüldözési együttműködés megerősítéséhez.

A jelentés pontosan követi a 2015. december 15-i plenáris ülésen elfogadott, az Egyesült Arab Emírségek és az Europol közötti stratégiai együttműködési megállapodásra vonatkozó szöveget.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Brazília és az Europol közötti stratégiai együttműködésről szóló megállapodás

Hivatkozások

13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

18.1.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

21.1.2016

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

1.2.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Claude Moraes

16.2.2016

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

2.2.2016

Az elfogadás dátuma

16.3.2016

 

 

 

Benyújtás dátuma

30.3.2016

  • [1]  HL L 121., 2009.5.15., 37. o.
  • [2]  HL L 325., 2009.12.11., 6. o.
  • [3]  HL L 325., 2009.12.11., 12. o.