Procedūra : 2016/0801(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0070/2016

Pateikti tekstai :

A8-0070/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/04/2016 - 5.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0098

PRANEŠIMAS     *
PDF 568kWORD 83k
30.3.2016
PE 578.557v02-00 A8-0070/2016

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Brazilijos Federacinės Respublikos ir Europolo strateginio bendradarbiavimo susitarimą, projekto

(13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Claude Moraes

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Brazilijos Federacinės Respublikos ir Europolo strateginio bendradarbiavimo susitarimą, projekto

(13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (13980/2015),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kurį Taryba konsultavosi su Parlamentu (C8-0010/2016),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo(1), ypač į jo 23 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimą 2009/934/TVR dėl įgyvendinimo taisyklių, reglamentuojančių Europolo santykius su partneriais, įskaitant keitimąsi asmens duomenimis ir įslaptinta informacija, priėmimo(2), visų pirma į jo 5 ir 6 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimą 2009/935/TVR, kuriuo nustatomas trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašas(3),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį ir 50 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0070/2016),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  ragina Komisiją, įsigaliojus naujam reglamentui dėl Europolo (2013/0091(COD)), įvertinti susitarimo dėl bendradarbiavimo nuostatas; ragina Komisiją pranešti Parlamentui ir Tarybai šio vertinimo rezultatus ir prireikus pateikti rekomendaciją dėl leidimo pradėti tarptautines naujas derybas dėl šio susitarimo;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir Europolui.

AIŠKINAMOJI DALIS

Remiantis dabartinio Tarybos sprendimo dėl Europolo (2009/371/TVR) 23 straipsnio 2 dalimi, tarptautinių bendradarbiavimo su trečiosiomis valstybėmis ir organizacijomis susitarimų sudarymą tvirtina Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu. Tokie susitarimai gali būti susiję su keitimusi operatyvine, strategine, technine arba įslaptinta informacija. Operatyvinio bendradarbiavimo susitarimas apima ir mainus asmens duomenimis.

Šis pasiūlymas susijęs su siūlomu pritarimu strateginiam Europolo ir Brazilijos bendradarbiavimui. Į šį strateginį susitarimą mainai asmens duomenimis neįtraukti, taigi duomenų apsaugos klausimas šiuo atveju neaktualus. Galėtų būti keičiamasi informacija specialiųjų žinių, bendrosios padėties ataskaitų, strateginių analizių rezultatų srityse, informacija apie nusikalstamų veikų tyrimo procedūras, nusikalstamumo prevencijos metodus, mokymų veiklą, taip pat galėtų būti teikiamos konsultacijos ir pagalba atliekant konkrečius nusikalstamų veikų tyrimus.

Atrodo, kad Europolas turi aiškų operatyvinį poreikį bendradarbiauti su Brazilija. Europolo teigimu, Brazilija tampa vis svarbesne valstybe kovojant su organizuotu nusikalstamumu, pavyzdžiui, pagalba nelegaliai imigracijai vykdyti ir prekyba žmonėmis, su narkotikais susijusiais nusikaltimais ir sukčiavimu kreditinėmis kortelėmis, taip pat su kibernetiniais nusikaltimais. Be to, manoma, kad 2016 m. vyksiančios Olimpinės žaidynės, kaip ir visi dideli sporto renginiai, paskatins nusikalstamą veiklą. Pagaliau, Brazilija taip pat itin įdomi kovos su terorizmu ir turto susigrąžinimo klausimais.

Pranešėjas remia tai, kad su Brazilija būtų sudarytas susitarimas dėl strateginio bendradarbiavimo, nes jis padės kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir prisidės didinant bendradarbiavimą tarptautinės teisėsaugos srityje.

Pranešime tiksliai laikomasi 2015 m. gruodžio 15 d. plenarinėje sesijoje patvirtinto pranešimo dėl Europolo ir Jungtinių Arabų Emyratų strateginio bendradarbiavimo susitarimo redakcijos.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Brazilijos Federacinės Respublikos ir Europolo strateginio bendradarbiavimo susitarimas

Nuorodos

13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS)

Konsultacijos su EP data

18.1.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

21.1.2016

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

1.2.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Claude Moraes

16.2.2016

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

2.2.2016

Priėmimo data

16.3.2016

 

 

 

Pateikimo data

30.3.2016

(1)

OL L 121, 2009 5 15, p. 37.

(2)

OL L 325, 2009 12 11, p. 6.

(3)

OL L 325, 2009 12 11, p. 12.

Teisinė informacija - Privatumo politika