Procedūra : 2016/0801(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0070/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0070/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 12/04/2016 - 5.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0098

ZIŅOJUMS     *
PDF 564kWORD 83k
30.3.2016
PE 578.557v02-00 A8-0070/2016

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs (Eiropols) noslēdz Nolīgumu par stratēģisko sadarbību starp Brazīlijas Federatīvo Republiku un Eiropolu

(13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Claude Moraes

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs (Eiropols) noslēdz Nolīgumu par stratēģisko sadarbību starp Brazīlijas Federatīvo Republiku un Eiropolu

(13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (13980/2015),

–  ņemot vērā ar Amsterdamas līgumu grozītā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 1. punktu un Protokola Nr. 36 par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0010/2016),

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu)(1), un jo īpaši tā 23. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Lēmumu 2009/934/TI, ar ko pieņem īstenošanas noteikumus, kuri reglamentē Eiropola attiecības ar partneriem, tostarp personas datu un klasificētas informācijas apmaiņu(2), un jo īpaši tā 5. un 6. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Lēmumu 2009/935/TI, ar kuru nosaka to trešo valstu un organizāciju sarakstu, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus(3),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu un 50. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0070/2016),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  aicina Komisiju pēc jaunās Eiropola regulas (2013/0091(COD)) stāšanās spēkā izvērtēt sadarbības nolīgumā iekļautos noteikumus; aicina Komisiju informēt Parlamentu un Padomi par šāda izvērtējuma rezultātiem un vajadzības gadījumā iesniegt ieteikumu atļaujas saņemšanai no jauna uzsākt starptautiskas sarunas par nolīgumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī Eiropolam.

PASKAIDROJUMS

Saskaņā ar 23. panta 2. punktu Padomes lēmumā par Eiropolu (Lēmums 2009/371/TI) tai pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu ir jāapstiprina starptautisku sadarbības nolīgumu noslēgšana ar trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām. Šādi nolīgumi var attiekties uz apmaiņu ar operatīvu, stratēģisku, tehnisku un klasificētu informāciju. Operatīvās sadarbības vienošanās ietver arī personas datu apmaiņu.

Šis projekts attiecas uz ierosinājumu apstiprināt Nolīgumu par stratēģisko sadarbību starp Eiropolu un Brazīliju. Šāds stratēģisks nolīgums neietver apmaiņu ar personas datiem, un tātad šajā gadījumā datu aizsardzības jautājumam nav nozīmes. Informācija, ar ko apmainās, var ietvert specializētas zināšanas, ziņojumus par vispārējo situāciju, stratēģiskas analīzes rezultātus, informāciju par krimināllietu izmeklēšanas procedūrām, informāciju par noziedzības novēršanas metodēm, apmācības pasākumiem, kā arī konsultāciju un atbalsta sniegšanu atsevišķu krimināllietu izmeklēšanā.

Ir acīmredzama operatīva nepieciešamība, lai Eiropols sadarbotos ar Brazīliju. Eiropola informācija liecina, ka arvien pieaug Brazīlijas nozīme cīņā pret organizēto noziedzību, piemēram, nelegālās imigrācijas sekmēšanu un cilvēku tirdzniecību, ar narkotikām saistītiem noziegumiem un kredītkaršu krāpšanu, kā arī citām ar kibernoziegumiem saistītām darbībām. Turklāt paredzams, ka ar 2016. gada Olimpiskajām spēlēm saistīsies noziedzīgo darbību pieaugums, kā tas ir ikviena liela sporta notikuma gadījumā. Visbeidzot, Brazīlijai ir arī īpašas intereses pretterorisma un līdzekļu atgūšanas jomā.

Referents atbalsta Nolīguma par stratēģisko sadarbību noslēgšanu ar Brazīliju, jo tas varētu palīdzēt un sekmēt cīņu pret organizēto noziedzību un palīdzētu uzlabot tiesībaizsardzības iestāžu starptautisko sadarbību.

Ziņojumā izmantots tieši tas teksts, kas tika apstiprināts 2015. gada 15. decembra plenārsēdē saistībā ar Nolīgumu starp Apvienotajiem Arābu Emirātiem un Eiropolu par stratēģisku sadarbību.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nolīgums par stratēģisko sadarbību starp Brazīlijas Federatīvo Republiku un Eiropolu

Atsauces

13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

18.1.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

21.1.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

AFET

1.2.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Claude Moraes

16.2.2016

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

2.2.2016

Pieņemšanas datums

16.3.2016

 

 

 

Iesniegšanas datums

30.3.2016

(1)

OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.

(2)

OV L 325, 11.12.2009., 6. lpp.

(3)

OV L 325, 11.12.2009., 12. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika