VERSLAG over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door de Europese Politiedienst (Europol) van de Overeenkomst inzake Strategische Samenwerking tussen de Federale Republiek Brazilië en Europol

30.3.2016 - (13980/2/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(COD)) - *

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Claude Moraes
(Vereenvoudigde procedure – artikel 50, lid 1, van het Reglement)

Procedure : 2016/0801(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0070/2016
Ingediende teksten :
A8-0070/2016
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door de Europese Politiedienst (Europol) van de Overeenkomst inzake Strategische Samenwerking tussen de Federale Republiek Brazilië en Europol

(13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (13980/2015),

–  gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol (Nr. 36) betreffende de overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0010/2016),

–  gezien Besluit 2009/371/JBZ van de Raad van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol)[1], en met name artikel 23, lid 2,

–  gezien Besluit 2009/934/JBZ van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van de uitvoeringsregels voor de betrekkingen van Europol met partners, inclusief de uitwisseling van persoonsgegevens en gerubriceerde informatie[2], en met name de artikelen 5 en 6,

–  gezien Besluit 2009/935/JBZ van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van de lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten[3],

–  gezien artikel 59 en artikel 50, lid 1, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0070/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt de Commissie om na de inwerkingtreding van de nieuwe Europolverordening (2013/0091 (COD)) de in de samenwerkingsovereenkomst vervatte bepalingen te beoordelen; verzoekt de Commissie het Parlement en de Raad in kennis te stellen van het resultaat van deze beoordeling en in voorkomend geval een aanbeveling te doen tot machtiging om opnieuw op internationaal niveau te onderhandelen over de overeenkomst;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en Europol.

TOELICHTING

Overeenkomstig artikel 23, lid 2, van het huidige Europolbesluit van de Raad (Besluit 2009/371/JBZ) is het aan de Raad om de sluiting van internationale samenwerkingsovereenkomsten met derde staten of internationale organisaties goed te keuren, na raadpleging van het Europees Parlement. Dergelijke overeenkomsten kunnen betrekking hebben op de uitwisseling van operationele, strategische, technische of gerubriceerde informatie. De overeenkomst voor operationele samenwerking omvat ook de uitwisseling van persoonsgegeven.

Dit voorstel betreft de voorgestelde goedkeuring van een strategische samenwerkingsovereenkomst tussen Europol en Brazilië. Een dergelijke strategische overeenkomst sluit de uitwisseling van persoonsgegevens uit, dus de kwestie inzake gegevensbescherming is in dit geval niet relevant. De uitgewisselde informatie kan bestaan uit specialistische kennis, algemene situatieverslagen, resultaten van strategische analyses, informatie over procedures voor strafrechtelijke onderzoeken, informatie over methoden van misdaadpreventie, opleidingsactiviteiten en advisering en ondersteuning bij individuele strafrechtelijke onderzoeken.

Europol lijkt duidelijk operationele behoefte te hebben aan samenwerking met Brazilië. Volgens Europol wordt Brazilië steeds belangrijker voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad, zoals hulp bij illegale immigratie, mensensmokkel, drugsmisdrijven en kredietkaartfraude en andere activiteiten rond cybercriminaliteit. Bovendien valt te verwachten dat de Olympische Spelen in 2016 zoals elk ander groot sportevenement meer criminele activiteit zullen aantrekken. Tenslotte is Brazilië ook van bijzonder belang op het gebied van terrorismebestrijding en ontneming van vermogensbestanddelen.

De rapporteur is voorstander van de sluiting van deze overeenkomst voor strategische samenwerking met Brazilië, omdat hierdoor de bestrijding van georganiseerde misdaad zou worden bevorderd en versterkt en een bijdrage zou worden geleverd aan de intensivering van de internationale samenwerking op gebied van wetshandhaving.

In dit verslag is de precieze tekst overgenomen zoals in de plenaire vergadering werd aangenomen op 15 december 2015 ten aanzien van de Strategische samenwerkingsovereenkomst met de Verenigde Arabische Emiraten.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Overeenkomst inzake strategische samenwerking tussen de Federale Republiek Brazilië en Europol

Document- en procedurenummers

13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS)

Datum raadpleging EP

18.1.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

21.1.2016

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

AFET

1.2.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Claude Moraes

16.2.2016

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

2.2.2016

Datum goedkeuring

16.3.2016

 

 

 

Datum indiening

30.3.2016

  • [1]  PB L 121 van 15.5.2009, blz. 37.
  • [2]  PB L 325 van 11.12.2009, blz. 6.
  • [3]  PB L 325 van 11.12.2009, blz. 12.