Postup : 2016/0801(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0070/2016

Predkladané texty :

A8-0070/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/04/2016 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0098

SPRÁVA     *
PDF 430kWORD 84k
30.3.2016
PE 578.557v02-00 A8-0070/2016

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o strategickej spolupráci medzi Brazílskou federatívnou republikou a Európskym policajným úradom (Europol) zo strany Europolu

(13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Claude Moraes

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o strategickej spolupráci medzi Brazílskou federatívnou republikou a Európskym policajným úradom (Europol) zo strany Europolu

(13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (13980/2015),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0010/2016),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)(1), a najmä na jeho článok 23 ods. 2,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/934/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa prijímajú vykonávacie predpisy upravujúce vzťahy Europolu s jeho partnermi vrátane výmeny osobných údajov a utajovaných skutočností(2), a najmä na jeho články 5 a 6,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/935/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa určuje zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody(3),

–  so zreteľom na článok 59 a článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0070/2016),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  vyzýva Komisiu, aby po nadobudnutí účinnosti nového nariadenia o Europole (2013/0091(COD)) posúdila ustanovenia obsiahnuté v dohode o spolupráci; vyzýva Komisiu, aby Parlament a Radu informovala o výsledkoch tohto posúdenia a v prípade potreby predložila odporúčanie na poverenie začať opätovné medzinárodné rokovania o dohode;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a Europolu.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Podľa článku 23 ods. 2 súčasného rozhodnutia Rady o Europole (rozhodnutie 2009/371/JHA) je na Rade, aby schválila uzavretie medzinárodných dohôd o spolupráci s tretími štátmi alebo medzinárodnými organizáciami, a to po konzultácii s Európskym parlamentom. Takéto dohody sa môžu týkať výmeny operatívnych, strategických a odborných informácií alebo utajovaných skutočností. Dohoda o operatívnej spolupráci zahŕňa aj výmenu osobných údajov.

Tento návrh sa týka navrhovaného schválenia strategickej dohody o spolupráci medzi Europolom a Brazíliou. Takáto strategická dohoda vylučuje výmenu osobných údajov, takže otázka ochrany údajov nie je v tomto prípade relevantná. Informácie, ktorú budú predmetom výmeny, by mohli zahŕňať odborné znalosti, všeobecné situačné správy, výsledky strategických analýz, informácie o postupoch vyšetrovania trestnej činnosti, informácie o metódach predchádzania trestnej činnosti, výcvikové aktivity a poskytovanie poradenstva a podpory v jednotlivých prípadoch vyšetrovania trestných činov.

Zdá sa, že existujú jasné operačné potreby Europolu spolupracovať s Brazíliou. Podľa Europolu má Brazília čoraz dôležitejšie postavenie v boji proti organizovanej trestnej činnosti, napríklad nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi, drogovej trestnej činnosti a podvodom s kreditnými kartami, ako aj ďalšej počítačovej kriminalite. Okrem toho sa očakáva, že olympijské hry v roku 2016, ako je to v prípade každého veľkého športového podujatia, povedú k zvýšeniu trestnej činnosti. Brazília má tiež osobitný význam z hľadiska boja proti terorizmu a vymáhania majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti.

Spravodajca podporuje uzavretie tejto strategickej dohody o spolupráci s Brazíliou, pretože by napomohla v boji proti organizovanej trestnej činnosti a posilnila ho a prispela by k zlepšeniu spolupráce v oblasti presadzovania medzinárodného práva.

Správa nadväzuje na presné znenie, ktoré bolo prijaté v pléne 15. decembra 2015 o strategickej spolupráci medzi Europolom a Spojenými arabskými emirátmi.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda o strategickej spolupráci medzi Brazílskou federatívnou republikou a Európskym policajným úradom (Europol)

Referenčné čísla

13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS)

Dátum konzultácie s EP

18.1.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

21.1.2016

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       Dátum rozhodnutia

AFET

1.2.2016

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Claude Moraes

16.2.2016

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

2.2.2016

Dátum prijatia

16.3.2016

 

 

 

Dátum predloženia

30.3.2016

(1)

Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.

(2)

Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 6.

(3)

Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 12.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia