Betänkande - A8-0070/2016Betänkande
A8-0070/2016

  BETÄNKANDE om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av avtalet om strategiskt samarbete mellan Förbundsrepubliken Brasilien och Europol

  30.3.2016 - (13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS)) - *

  Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  Föredragande: Claude Moraes
  (Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

  Förfarande : 2016/0801(CNS)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0070/2016
  Ingivna texter :
  A8-0070/2016
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av avtalet om strategiskt samarbete mellan Förbundsrepubliken Brasilien och Europol

  (13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))

  (Samråd)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av rådets utkast (13980/2015),

  –  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0010/2016),

  –  med beaktande av rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)[1], särskilt artikel 23.2,

  –  med beaktande av rådets beslut 2009/934/RIF av den 30 november 2009 om antagande av tillämpningsföreskrifter för Europols förbindelser med partner, inbegripet för utbyte av personuppgifter och sekretessbelagd information[2], särskilt artiklarna 5 och 6,

  –  med beaktande av rådets beslut 2009/935/RIF av den 30 november 2009 om fastställande av förteckningen över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå överenskommelser[3],

  –  med beaktande av artiklarna 59 och 50.1 i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0070/2016).

  1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

  2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

  3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

  4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, efter ikraftträdandet av den nya Europolförordningen (2013/0091(COD)), göra en bedömning av bestämmelserna i samarbetsavtalet. Kommissionen uppmanas att informera parlamentet och rådet om resultatet av denna bedömning och, om så är lämpligt, lägga fram en rekommendation om tillstånd att inleda en internationell omförhandling av avtalet.

  5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och Europol.

  MOTIVERING

  Enligt artikel 23.2 i rådets nuvarande beslut om Europol (beslut 2009/371/RIF) ska rådet, efter att ha hört Europaparlamentet, godkänna internationella samarbetsavtal med tredjestater eller internationella organisationer. Sådana avtal kan avse utbyte av operativa, strategiska, tekniska eller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. I det operativa samarbetsavtalet ingår också utbyte av personuppgifter.

  Detta förslag avser det föreslagna godkännandet av ett avtal om strategiskt samarbete mellan Europol och Brasilien. Ett sådant strategiskt avtal omfattar inte utbyten av personuppgifter, så uppgiftsskyddsfrågan är inte relevant i detta fall. De uppgifter som utbyts skulle t.ex. kunna vara specialkunskap, allmänna lägesrapporter, resultat av strategiska analyser, information om förfaranden för brottsutredning, information om brottsförebyggande metoder, utbildningsverksamhet samt tillhandahållande av råd och stöd i enskilda brottsutredningar.

  Det tycks föreligga klara operativa behov för Europol att samarbeta med Brasilien. Enligt Europol blir Brasilien alltmer relevant i kampen mot organiserad brottslighet, i form av t.ex. medhjälp till olaglig invandring och handel med människor, narkotikarelaterade brott och kreditkortsbedrägerier samt annan verksamhet med anknytning till it-brottslighet. Dessutom förväntar man sig att de olympiska spelen 2016, likt andra större idrottsevenemang, kommer att bidra till ökad brottslighet. Slutligen är Brasilien också av särskilt intresse på områdena terrorismbekämpning och återvinning av tillgångar.

  Föredraganden stöder ingåendet av detta avtal om strategiskt samarbete med Brasilien, eftersom det skulle stödja och stärka kampen mot organiserad brottslighet och bidra till att förbättra det internationella brottsbekämpningssamarbetet.

  Betänkandet bygger på exakt den text som antogs vid plenarsammanträdet den 15 december 2015 gällande avtalet om strategiskt samarbete mellan Europol och Förenade Arabemiraten.

  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Avtal om strategiskt samarbete mellan Förbundsrepubliken Brasilien och Europol

  Referensnummer

  13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS)

  Begäran om samråd med parlamentet

  18.1.2016

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  LIBE

  21.1.2016

   

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  AFET

  21.1.2016

   

   

   

  Inget yttrande avges

         Beslut

  AFET

  1.2.2016

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Claude Moraes

  16.2.2016

   

   

   

  Förenklat förfarande - beslut

  2.2.2016

  Antagande

  16.3.2016

   

   

   

  Ingivande

  30.3.2016

  • [1]  EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.
  • [2]  EUT L 325, 11.12.2009, s. 6.
  • [3]  EUT L 325, 11.12.2009, s. 12.