Процедура : 2013/0015(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0071/2016

Внесени текстове :

A8-0071/2016

Разисквания :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0144

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ     ***II
PDF 694kWORD 102k
31.3.2016
PE 575.344v02-00 A8-0071/2016

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (преработен текст)

(10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Исаскун Билбао Барандика

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (преработен текст)

(10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (10579/1/2015 – C8-0416/2015),

–  като взе предвид мотивираните становища, внесени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от литовския парламент и шведския парламент, в които се посочва, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2013 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 7 октомври 2013 г.(2),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2013)0030),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 76 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A8-0071/2016),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  приема за сведение декларацията на Комисията, приложена към настоящата резолюция;

3.  отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

4.  предлага актът да бъде посочван като „Директивата на Билбао Барандика и Матис относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (преработена версия)“(4);

5.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

6.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта след проверка на надлежното изпълнение на всички процедури и да пристъпи заедно с генералния секретар на Съвета към публикуването му, заедно с изявлението на Комисията във връзка с него, в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията относно обяснителните документи

Комисията припомня, че Европейският парламент, Съветът и Комисията потвърдиха в своята съвместна политическа декларация от 27 октомври 2011 г. относно обяснителните документи, че информацията, която държавите членки предоставят на Комисията по отношение на транспонирането на директивите в националното право „трябва да бъде ясна и точна“ с цел да се улесни Комисията при изпълнението на нейната задача да следи за прилагането на правото на Съюза. В настоящия случай обяснителни документи биха могли да бъдат полезни за тази цел. Комисията съжалява, че окончателният текст не съдържа разпоредби в този смисъл.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

През последното десетилетие европейският железопътен пазар претърпя дълбоки промени, които бяха въведени постепенно чрез три „пакета от законодателни актове в областта на железопътния транспорт“, чието предназначение е отварянето на националните пазари и увеличаването на конкурентоспособността и оперативната съвместимост на равнището на ЕС, като в същото време се поддържат високи нива на безопасност.

Въпреки значителното развитие на достиженията на правото на Европейския съюз, с което се създава вътрешен пазар на железопътни услуги, делът на железопътния транспорт във вътрешния транспорт в ЕС остава скромен. Понастоящем при общия дял на железопътния транспорт на пазара на ЕС се наблюдава застой на равнището на 6 процента и според „Евробарометър“ 54 процента от потребителите са недоволни от железопътните услуги.

Поради тази причина през януари 2013 г. Комисията реши да представи четвъртия пакет в областта на железопътния транспорт с цел да се подобрят качеството и ефективността на железопътните услуги чрез премахване на оставащите пазарни пречки пред създаването на единно европейско железопътно пространство.

Директивата относно оперативната съвместимост е компонент на четвъртия железопътен пакет, насочен към премахване на оставащите административни и технически пречки, по-специално чрез:

•  създаване на общ подход към безопасността и правилата за оперативна съвместимост за увеличаване на икономиите от мащаба за железопътните предприятия, осъществяващи дейност в рамките на ЕС;

•  намаляване на административните разходи и ускоряване на хармонизираните административни процедури; и

•  избягване на скритата дискриминация.

След приемането на позицията на Парламента на първо четене по време на пленарното заседание на 26 февруари 2014 г. започнаха неформални преговори с италианското председателство и продължиха с латвийското председателство. След девет кръга от тристранни срещи с латвийското председателство преговарящите екипи на Парламента и Съвета постигнаха споразумение по досието на 17 юни 2015 г.

Текстът на споразумението беше представен на комисията по транспорт и туризъм и беше одобрен с преобладаващо мнозинство на 10 октомври 2015 г. Въз основа на одобрението на комисията в своето писмо до председателя на Комитета на постоянните представители (Корепер) председателят на комисията отправи препоръка до участниците в пленарното заседание за одобряване на позицията на Съвета на първо четене без изменения. След извършването на правна и езикова проверка Съветът прие своята позиция на първо четене, с която потвърди споразумението на 10 декември 2015 г.

Тъй като позицията на Съвета на първо четене съответства на споразумението, постигнато на тристранните срещи, докладчикът препоръчва приемане на позицията без допълнителни изменения.

Резултатът от преговорите

Системата, въведена с новата директива, ще доближи Европа до постигането на единно европейско железопътно пространство. Тя ще доведе до намаляване на административните разходи и ускоряване на процедурите, като същевременно се запази настоящото високо ниво на безопасност. Същевременно системата ще спомогне за избягване на скритата дискриминация, особено спрямо нови дружества, желаещи да излязат на железопътния пазар. Поради това се очаква, че тя ще спомогне за увеличаване на икономиите от мащаба за железопътните предприятия и за производителите в ЕС, като подобри конкурентоспособността на предприятията в ЕС.

По-специално, споразумението:

•  ще освободи предприятията от необходимостта да подават множество заявления. ERA ще разрешава превозни средства, предназначени за трансгранични операции, докато за лицата, участващи единствено в националния транспорт, заявителят ще бъде в състояние да избира дали Агенцията или националният орган ще обработват заявлението му. В настоящия момент, когато производител на подвижен състав иска да пусне нови превозни средства на пазара в няколко държави–членки на ЕС, той трябва да представи отделни заявления до националните органи на държавите членки, в които превозното средство ще функционира. С новите правила ще отпадне необходимостта от множество заявления;

•  ще се създаде „обслужване на едно гише“, което ще функционира като единна входна точка за всички заявления. Тази система за информация и комуникация ще направи процедурите лесни и прозрачни. Тя ще даде възможност на Агенцията и на националните органи по безопасността да следват различните етапи, през които преминава заявлението по време на процедурата. Тя ще гарантира също така и съгласуваност при различни заявления за сходни разрешения;

•  ще въведе ясни срокове за различните етапи от процедурите;

•  ще гарантира, че проектите в рамките на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) са оперативно съвместими. За да се постигне това, ERA ще оценява предвидените технически решения, преди да бъде публикувана покана за представяне на оферти във връзка с релсово оборудване за ERTMS;

•  значително ще намали броя на националните правила в области, в които се въвежда хармонизиран регламент на равнището на ЕС.

ERA ще поеме задачите по издаване на разрешения в рамките на три години след влизането в сила на директивата. Държавите членки ще могат да продължат да прилагат сегашната система още една година, ако смятат това за необходимо. В такъв случай те ще трябва да информират Агенцията и Комисията за своето решение и да представят съответните аргументи.

Освен това ERA и националните органи по безопасността ще сключват споразумения за сътрудничество. Обслужването на едно гише и споразуменията за сътрудничество ще гарантират ясно разпределение на задачите между ERA и националните органи. Те ще гарантират и съгласуваност при различни заявления за сходни разрешения. Системата за обслужване на едно гише ще бъде въведена в рамките на три години след влизането в сила на регламента за ERA.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (преработен текст)

Позовавания

10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

26.2.2014 T7-0149/2014

Предложение на Комисията

COM(2013)0030 - C7-0027/2013

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

4.2.2016

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

TRAN

4.2.2016

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Izaskun Bilbao Barandica

16.7.2014

 

 

 

Разглеждане в комисия

16.2.2016

 

 

 

Дата на приемане

15.3.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Francisco Assis, Rosa D’Amato, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Mylène Troszczynski

Дата на внасяне

31.3.2016

(1)

OВ C 327, 12.11.2013 г., стр. 122.

(2)

OВ C 356, 5.12.2013 г., стр. 92.

(3)

Приети текстове, 26.2.2014 г., P7_TA(2014)0149.

(4)

Исаскун Билбао Барандика и Анрийс Матис водиха преговорите относно акта съответно от името на Парламента и на Съвета.

Правна информация - Политика за поверителност