DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění)

31.3.2016 - (10579/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD)) - ***II

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodajka: Izaskun Bilbao Barandica


Postup : 2013/0015(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0071/2016
Předložené texty :
A8-0071/2016
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění)

(10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (10579/1/2015 – C8-0416/2015),

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená litevským a švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. července 2013[1],

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 7. října 2013[2],

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení[3] k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0030),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro dopravu a cestovní ruch (A8-0071/2016),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

4.  navrhuje, aby se tento akt označoval jako „směrnice Bilbaové Barandicové a Matīsse o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění)“[4];

5.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt v souladu s čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

6.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění společně s prohlášením Komise v Úředním věstníku Evropské unie;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Komise týkající se informativních dokumentů

Komise připomíná, že Evropský parlament, Rada a Komise stanovily ve svém Společném politickém prohlášení o informativních dokumentech ze dne 27. října 2011, že informace o provedení směrnic ve vnitrostátním právu, které členské státy předkládají Komisi, „musí být jasné a přesné“​, aby Komisi usnadnily dohled nad uplatňováním práva Unie. V tomto případě by informativní dokumenty zřejmě bývaly pro tento účel užitečné. Komise vyslovuje politování nad tím, že konečné znění neobsahuje ustanovení týkající se této skutečnosti.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Za posledních deset let se na železničním trhu EU udály zásadní změny, které byly postupně zavedeny třemi legislativními „železničními balíčky“. Cílem těchto balíčků bylo otevřít vnitrostátní trhy a učinit železnici konkurenceschopnější a interoperabilnější na úrovni EU, zároveň však zachovat vysokou úroveň bezpečnosti.

Navzdory značným změnám v acquis EU, na jejichž základě vznikl vnitřní trh se službami železniční dopravy, podíl železniční dopravy na celkové dopravě uvnitř EU zůstává nadále nízký. Celkový podíl železniční dopravy na trhu EU v současné době stagnuje na 6 % a podle zjištění Eurobarometru není 54 % uživatelů této dopravy se službami na železnicích spokojeno.

Z tohoto důvodu se Komise v lednu 2013 rozhodla předložit čtvrtý železniční balíček, aby odstraněním zbývajících překážek na trhu, které brání vzniku jednotného evropského železničního prostoru, zlepšila kvalitu a účinnost železničních služeb.

Směrnice o interoperabilitě je součástí čtvrtého železničního balíčku, jehož cílem je především odstranit zbývající administrativní a technické překážky, a to zejména:

•  zvolením společného přístupu k předpisům o bezpečnosti a interoperabilitě, aby se železničním podnikům činným po celé EU zvýšily úspory z rozsahu;

•  snížením administrativních nákladů a zrychlením harmonizovaných administrativních postupů a

•  předcházením skryté diskriminaci.

Poté, co byl dne 26. února 2014 v plénu přijat postoj Parlamentu v prvním čtení, byla zahájena neformální jednání s italským a poté s lotyšským předsednictvím. Vyjednávací týmy Parlamentu a Rady dosáhly dohody dne 17. června 2015 po devíti kolech třístranných jednání s lotyšským předsednictvím.

Znění této dohody bylo dne 10. října 2015 předloženo výboru TRAN a bylo velkou většinou jeho členů schváleno. Na základě přijetí dohody ve výboru se jeho předseda v dopise, který zaslal předsedovi Výboru stálých zástupců, zavázal doporučit plénu přijetí postoje Rady v prvním čtení bez pozměňovacích návrhů. Po provedení právně-jazykové revize textu přijala Rada svůj postoj v prvním čtení, a potvrdila tak dohodu ze dne 10. prosince 2015.

Vzhledem k tomu, že postoj Rady v prvním čtení je v souladu s dohodou, jíž bylo dosaženo při třístranných jednáních, zpravodajka doporučuje přijmout text bez dalších pozměňovacích návrhů.

Výsledek jednání

Systém zaváděný touto novou směrnicí přiblíží Evropu k jednotnému evropskému železničnímu prostoru. Sníží správní náklady a urychlí postupy, avšak zachová stávající vysokou úroveň bezpečnosti. Současně pomůže zamezit veškeré skryté diskriminaci namířené zejména proti novým podnikům usilujícím o vstup na trh železniční dopravy. Očekává se proto, že směrnice umožní železničním podnikům a výrobcům v celé EU zvýšit úspory z rozsahu a podnikům v EU zvýšit jejich konkurenceschopnost.

Přínosy dohody budou zejména následující:

•  Podniky již nebudou muset předkládat více žádostí. Povolení pro vozidla určená pro přeshraniční provoz bude vydávat Evropská agentura pro železnice (ERA), zatímco u vozidel provozovaných pouze ve vnitrostátní dopravě si bude žadatel moci zvolit, zda jeho žádost zpracuje ERA nebo vnitrostátní orgán. Pokud chce v současnosti výrobce kolejových vozidel uvést nové vozidlo na trh v různých zemích EU, musí předložit samostatné žádosti vnitrostátním orgánům těch členských států, v nichž bude vozidlo provozováno. Podle nových pravidel nebude nutné několikanásobné předkládání žádostí.

•  Vznikne jednotné kontaktní místo pro předkládání všech žádostí. Díky tomuto informačnímu a komunikačnímu systému budou postupy snadné a transparentní. Systém umožní jak agentuře, tak i vnitrostátním bezpečnostním orgánům sledovat každou žádost ve všech jednotlivých fázích celého postupu. Zajistí rovněž soudržnost v případě různých žádostí o podobná povolení.

•  Pro jednotlivé fáze postupů budou stanoveny jasné časové lhůty.

•  Bude zajištěna interoperabilita projektů evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS). Za tímto účelem bude ERA před každou výzvou k podávání nabídek souvisejících s traťovým zařízením ERTMS posuzovat navrhovaná technická řešení.

•  Značně poklesne počet vnitrostátních předpisů v oblastech, v nichž se zavádí harmonizovaná regulace na úrovni EU.

ERA začne vydávat povolení do tří let po vstupu této směrnice v platnost. Budou-li to členské státy považovat za nezbytné, budou moci pokračovat ve stávajícím systému další rok. V takovém případě budou muset o svém rozhodnutí informovat agenturu a Komisi a své rozhodnutí odůvodnit.

ERA a vnitrostátní bezpečnostní orgány uzavřou rovněž dohody o spolupráci. Jednotné kontaktní místo a dohody o spolupráci zaručí jasné rozdělení úkolů mezi ERA a vnitrostátními bezpečnostními orgány. Zajistí rovněž soudržnost v případě více žádostí o podobná povolení. Systém jednotného kontaktního místa má být zaveden do tří let po vstupu ERA nařízení v platnost.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Interoperabilita železničního systému v Evropské unii (přepracované znění)

Referenční údaje

10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

26.2.2014                     T7-0149/2014

Návrh Komise

COM(2013)0030 - C7-0027/2013

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

4.2.2016

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

4.2.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Izaskun Bilbao Barandica

16.7.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

16.2.2016

 

 

 

Datum přijetí

15.3.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

2

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Francisco Assis, Rosa D’Amato, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Mylène Troszczynski

Datum předložení

31.3.2016

  • [1]  Úř. věst. C 327, 12.11.2013, s. 122.
  • [2]  Úř. věst. C 356, 5.12.2013, s. 92.
  • [3]  Přijaté texty ze dne 26.2.2014, P7_TA(2014)0149.
  • [4]  Izaskun Bilbaová Barandicová vedla jednání jménem Parlamentu a Anrijs Matīss jménem Rady.