INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (omarbejdning)

31.3.2016 - (10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD)) - ***II

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Izaskun Bilbao Barandica


Procedure : 2013/0015(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0071/2016
Indgivne tekster :
A8-0071/2016
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (omarbejdning)

(10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (10579/1/2015 – C8-0416/2015),

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det litauiske parlament og det svenske parlament, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 11. juli 2013[1],

–  der henviser til udtalelse af 7. oktober 2013 fra Regionsudvalget[2],

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling[3] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0030),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0071/2016),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  tager Rådets erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

4.  foreslår, at der henvises til retsakten som følger: "Bilbao Barandica-Matīss-direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (omarbejdet)"[4];

5.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

6.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres sammen med Kommissionens erklæring herom i Den Europæiske Unions Tidende;

7.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

BILAG

Erklæring fra Kommissionen om forklarende dokumenter

Kommissionen minder om, at Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i deres fælles politiske erklæring af 27. oktober 2011 om forklarende dokumenter anerkendte, at de oplysninger, medlemsstaterne giver Kommissionen med hensyn til gennemførelsen af direktiver i national ret "skal være klare og præcise" for at lette Kommissionens hverv med at føre tilsyn med gennemførelsen af EU-retten. I den foreliggende sag kunne det have været nyttigt at råde over forklarende dokumenter. Kommission beklager, at den endelige tekst ikke indeholder bestemmelser herom.

BEGRUNDELSE

I de sidste ti år er der sket kolossale forandringer på EU's jernbanemarked. De er blevet indført gradvist ved hjælp af tre "jernbanepakker", hvis hensigt har været at åbne de nationale markeder og gøre jernbanerne mere konkurrencedygtige og interoperable på EU-plan uden at forringe sikkerheden.

Men trods den omfattende udbygning af EU's regelværk om et indre marked for jernbanetransportydelser er banernes andel af transporten inden for EU stadig ganske beskeden i forhold til de andre transportformer. Jernbanens aktuelle del af EU-markedet stagnerer på 6 %, og ifølge Eurobarometer er 54 % af brugerne utilfredse med jernbanetjenesterne.

Derfor besluttede Kommissionen i januar 2013, at den ville fremlægge en fjerde jernbanepakke for at højne jernbanetrafikkens kvalitet og effektivitet ved at fjerne de tilbageværende markedshindringer for et fælles europæisk jernbaneområde.

Den fjerde jernbanepakke indeholder bl.a. dette interoperabilitetsdirektiv, som sigter mod at fjerne de resterende administrative og tekniske hindringer ved at:

•  etablere fælles principper for sikkerheds- og interoperabilitetsregler med det formål at øge stordriftsfordelene for jernbanevirksomheder, der arbejder på tværs af grænserne i EU

•  mindske de administrative omkostninger og fremskynde de harmoniserede administrative procedurer og

•  undgå skjult forskelsbehandling.

Efter vedtagelsen af Parlamentets førstebehandlingsholdning på plenarmødet den 26. februar 2014 blev der indledt uformelle forhandlinger med det italienske formandskab. Forhandlingerne videreførtes under det lettiske formandskab. Efter ni runder med trepartsmøder med det lettiske formandskab nåede Parlamentets og Rådets forhandlingsdelegationer frem til en aftale om dette dossier den 17. juni 2015.

Aftalens tekst blev forelagt TRAN-udvalget til godkendelse den 10. oktober 2015 og blev godkendt med et overvældende flertal. På grundlag af udvalgets godkendelse anbefalede formanden for udvalget i sin skrivelse til formanden for Coreper plenarforsamlingen at godkende Rådets holdning ved førstebehandling uden ændringer. Efter juristlingvisternes gennemgang vedtog Rådet sin førstebehandlingsholdning og bekræftede aftalen den 10. december 2015.

Eftersom Rådets førstebehandlingsholdning er i overensstemmelse med den aftale, der blev opnået enighed om under trilogmøderne, anbefaler ordføreren, at udvalget godkender den uden yderligere ændringer.

Forhandlingsresultater

Det system, som vil blive indført med det nye direktiv, vil bringe EU tættere på et fælles europæisk jernbaneområde. Det vil reducere de administrative omkostninger og fremskynde de forskellige procedurer og samtidig opretholde det nuværende høje sikkerhedsniveau. Samtidig vil det bidrage til at undgå enhver skjult forskelsbehandling, især af nye virksomheder, der ønsker at komme ind på et jernbanemarked. Det forventes derfor, at det vil være med til at skabe flere stordriftsfordele for jernbanevirksomheder og fabrikanter i hele EU og forbedre EU-virksomhedernes konkurrenceevne.

Aftalen vil navnlig:

•  spare virksomhederne for at lave flere ansøgninger. Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) vil udstede tilladelser for jernbanedrift over grænserne, mens det for udelukkende national drift gælder, at ansøgeren kan vælge, om ansøgningen skal behandles af agenturet eller de nationale myndigheder. I dag gælder det, at når en fabrikant af rullende materiel ønsker at bringe et nyt køretøj på markedet i flere EU-lande, skal fabrikanten indgive flere særskilte ansøgninger til de nationale myndigheder i de lande, hvor køretøjet skal køre. De nye regler vil fjerne behovet for flere ansøgninger.

•  oprette en "one-stop-shop", der vil udgøre et fælles kontaktpunkt for alle ansøgninger. Dette oplysnings- og kommunikationssystem vil gøre procedurerne nemmere og mere gennemsigtige. Det vil gøre det muligt for både agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder at følge ansøgningens forskellige etaper under hele proceduren. Det vil også sikre sammenhæng i tilfælde af forskellige ansøgninger om lignende tilladelser.

•  indføre klare tidsfrister for de forskellige trin i proceduren.

•  sikre, at projekterne i det europæiske jernbanestyringssystem (ERTMS) er interoperable. For at opnå dette resultat vil Det Europæiske Jernbaneagentur vurdere de mulige tekniske løsninger, inden udbud omkring ERTMS-materiale lanceres.

•  reducere antallet af nationale bestemmelser betydeligt på områder, hvor der indføres harmoniserede regler på EU-niveau.

Det Europæiske Jernbaneagentur vil begynde sin opgave med at udstede tilladelser tre år efter ikrafttrædelsen af dette direktiv. EU-landene får yderligere ét år til at fortsætte med det nuværende system, hvis de finder det nødvendigt. I så fald skal de underrette agenturet og Kommissionen om deres beslutning og angive en begrundelse.

ERA og de nationale sikkerhedsmyndigheder vil også indgå samarbejdsaftaler. One-stop-shoppen og samarbejdsaftalerne vil sikre en klar fordeling af opgaverne mellem ERA og de nationale myndigheder. De vil også sikre sammenhæng i tilfælde af forskellige ansøgninger om lignende tilladelser. One-stop-shoppen skal være på plads senest tre år efter forordningens ikrafttræden.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Interoperabilitet i Den Europæiske Unions jernbanesystem (omarbejdning)

Referencer

10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

26.2.2014                     T7-0149/2014

Kommissionens forslag

COM(2013)0030 - C7-0027/2013

Dato, hvor plenarmødet fik meddelelse om modtagelse af Rådets holdning ved førstebehandling

4.2.2016

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

4.2.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Izaskun Bilbao Barandica

16.7.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

16.2.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

15.3.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

2

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Francisco Assis, Rosa D’Amato, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Mylène Troszczynski

Dato for indgivelse

31.3.2016

  • [1]  EUT L 327 af 12.11.2013, s. 122.
  • [2]  EUT L 356 af 5.12.2013, s. 92.
  • [3]  Vedtagne tekster af 26.2.2014, P7_TA-PROV(2014)0149.
  • [4]  Izaskun Bilbao Barandica og Anrijs Matīss ledede forhandlingerne om retsakten for henholdsvis Parlamentet og Rådet.