AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (átdolgozás)

31.3.2016 - (10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD)) - ***II

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Izaskun Bilbao Barandica


Eljárás : 2013/0015(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0071/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0071/2016
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (átdolgozás)

(10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (10579/1/2015 – C8 0416/2015),

–  tekintettel a litván parlament és a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett, indokolással ellátott véleményekre, amelyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. július 11-i véleményére[1],

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2013. október 7-i véleményére[2],

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0030) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára[3],

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0071/2016),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

3.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

4.  javasolja, hogy az aktusra hivatkozzanak a következő címen: „a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló Bilbao Barandica–Matīss-irányelv (átdolgozás)”[4];

5.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

6.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogi aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában a Bizottság nyilatkozatával együtt;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Bizottság nyilatkozata a magyarázó dokumentumokról

A Bizottság emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2011. október 27-i együttes politikai nyilatkozatában a magyarázó dokumentumok kapcsán kijelentette, hogy a tagállamoknak egyértelmű és pontos információkat kell szolgáltatniuk a Bizottságnak az irányelvek tagállami átültetéséről, megkönnyítve ezáltal a Bizottság számára az uniós jog alkalmazásának felügyeletét. Jelen esetben e célból célszerű lett volna magyarázó dokumentumokat alkalmazni. A Bizottság sajnálatosnak tartja, hogy a végleges szöveg nem tartalmaz erre vonatkozó előírásokat.

INDOKOLÁS

Az elmúlt évtizedben az uniós vasúti piac mélyreható átalakuláson esett át: ezt három jogalkotási „vasúti csomag” vezette be azzal a céllal, hogy a nemzeti piacok megnyíljanak, és a vasút uniós szinten versenyképesebbé és kölcsönösen átjárhatóbbá váljon, ugyanakkor pedig a biztonsági színvonal magas maradjon.

A vasúti közlekedési szolgáltatások belső uniós piacát létrehozó „uniós vívmányok” jelentős fejlődése ellenére azonban a vasúti közlekedés még mindig szerény részt képez az Európai Unión belüli közlekedésen belül. Jelenleg a vasúti közlekedés aránya 6%-on stagnál az uniós piacon belül, és az Eurobarométer szerint a felhasználók 54%-a nem elégedett a vasúti szolgáltatásokkal.

A Bizottság ezért 2013 januárjában úgy határozott, hogy előterjeszti a negyedik vasúti csomagot, azzal a céllal, hogy az egységes európai vasúti térség létrehozása előtt megmaradt piaci akadályok felszámolása révén növelje a vasúti szolgáltatások minőségét és hatékonyságát.

A kölcsönös átjárhatóságról szóló irányelv a negyedik vasúti csomag része, és a fennmaradó igazgatási és technikai akadályok megszüntetésére összpontosít, különösen az alábbiak révén:

•  a biztonsági és kölcsönös átjárhatósági szabályok közös megközelítésének létrehozása az Unióban működő vasúttársaságok méretgazdaságosságának növelése céljából;

•  az igazgatási kiadások csökkentése és az összehangolt igazgatási eljárások felgyorsítása; továbbá

•  a burkolt hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölése.

A Parlament első olvasatbeli álláspontjának a 2014. február 26-i plenáris ülésen való elfogadását követően informális tárgyalások kezdődtek az olasz elnökséggel, amelyek a lett elnökséggel is folytatódtak. A lett elnökséggel folytatott háromoldalú egyeztetés kilenc fordulóját követően a Parlament és a Tanács tárgyalócsoportjai 2015. június 17-én megállapodásra jutottak a kérdésben.

A megállapodás szövegét a TRAN bizottság elé terjesztették, és 2015. október 10-én túlnyomó többséggel elfogadták. A bizottság jóváhagyása alapján a bizottság elnöke levélben kérte fel az Állandó Képviselők Bizottságának elnökét, hogy a plenáris ülésen javasolja módosítás nélküli elfogadásra a Tanács első olvasatbeli álláspontját. A jogász-nyelvészi ellenőrzést követően a Tanács elfogadta az első olvasatbeli álláspontját, 2015. december 10-én megerősítve a megállapodást.

Mivel a Tanács első olvasatbeli álláspontja megegyezik a háromoldalú egyeztetés során elért megállapodással, az előadó ajánlja annak további módosítások nélküli elfogadását.

A tárgyalások eredménye

Az új irányelv által elindított rendszer közelebb hozza Európát az egységes európai vasúti térség eléréséhez. Csökkenti az adminisztratív költségeket és felgyorsítja az eljárásokat, miközben fenntartja a biztonság jelenlegi magas szintjét. Ezenfelül segít elkerülni a hátrányos megkülönböztetés burkolt formáit, különösen a vasúti piacra belépni kívánó új vállalkozások esetében. Ezért várható, hogy segíteni fogja az Európai Unióban tevékenykedő vasúttársaságok és gyártók méretgazdaságossági megtakarításainak növelését, javítva az uniós vállalkozások versenyképességét.

A megállapodás különösen

•  megkíméli a vállalkozásokat a többszörös engedélyeztetéstől. Az ERA állítja ki az engedélyt a határokon átnyúló forgalomba szánt vasúti járműveknek, csak nemzeti szállítmányozásban alkalmazott járművek esetében pedig a kérelmező választhat, hogy az Ügynökség vagy a nemzeti hatóság dolgozza fel kérelmét. Jelenleg, ha egy vasútijármű-gyártó több uniós tagállamban kíván piacra dobni egy új járművet, külön kérelmeket kell benyújtania azon tagállamok hatóságaihoz, ahol a jármű közlekedni fog. Az új szabályozás nyomán nem lesz szükség többszörös kérelmezésre;

•  egyablakos ügyintézést vezet be minden kérelem esetében. Ez a tájékoztatási és kommunikációs rendszer egyszerűvé és átláthatóvá teszi majd az eljárásokat. Az egyablakos rendszer segítségével mind az Ügynökség, mind a nemzeti biztonsági hatóságok követni tudják az engedélyezési eljárások minden szakaszát. Hasonló engedélyeztetés iránt benyújtott különböző kérelmek esetében biztosítja a következetességet;

•  egyértelmű határidőket állapít meg az eljárások különböző szakaszaira;

•  biztosítja, hogy az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) projektjei kölcsönösen átjárhatóak legyenek. Ennek érdekében az ERA az ERTMS pálya menti berendezéseihez kapcsolódó ajánlattételi felhívások közzétételét megelőzően értékeli a tervezett műszaki megoldásokat;

•  jelentősen csökkenti a nemzeti szabályozások számát azokon a területeken, ahol összehangolt uniós szintű szabályozást vezetnek be.

Az ERA az irányelv hatálybalépésétől számított három éven belül kezdi meg engedélyeztetési feladatainak ellátását. A tagállamok további egy évig fenntarthatják a jelenlegi rendszert, amennyiben szükségesnek tartják. Ehhez tájékoztatniuk kell döntésükről és annak indokairól az Ügynökséget és a Bizottságot.

Az ERA és a nemzeti ügynökségek ezenfelül együttműködési megállapodásokat is kötnek majd. Az egyablakos rendszer és az együttműködési megállapodások biztosítják a feladatok világos felosztását az ERA és a nemzeti hatóságok között. Hasonló engedélyeztetés iránt benyújtott különböző kérelmek esetében pedig biztosítják a következetességet. A rendszer az ERA-rendelet hatálybalépésétől számított három éven belül kezdi meg működését.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatósága (átdolgozott szöveg)

Hivatkozások

10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

26.2.2014                     T7-0149/2014

A Bizottság javaslata

COM(2013)0030 - C7-0027/2013

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

4.2.2016

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

4.2.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Izaskun Bilbao Barandica

16.7.2014

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

16.2.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

15.3.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

2

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Francisco Assis, Rosa D’Amato, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Mylène Troszczynski

Benyújtás dátuma

31.3.2016

  • [1]  HL C 327., 2013.11.12., 122. o.
  • [2]  HL C 356., 2013.12.5., 92. o.
  • [3]  Elfogadott szövegek 2014.2.26., P7_TA(2014)0149.
  • [4]  A Parlament, illetve a Tanács részéről Izaskun Bilbao Barandica és Anrijs Matīss vezette a jogalkotási aktusról szóló tárgyalásokat.