RAKKOMANDAZZJONI GĦAT-TIENI QARI dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea (Tfassil mill-ġdid)

31.3.2016 - (10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD)) - ***II

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
Rapporteur: Izaskun Bilbao Barandica


Proċedura : 2013/0015(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A8-0071/2016
Testi mressqa :
A8-0071/2016
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea (Tfassil mill-ġdid)

(10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari (10579/1/2015 – C8-0416/2015),

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati ppreżentati mill-Parlament Litwan u l-Parlament Svediż, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità fejn huwa ddikjarat li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jikkonformax mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-11 ta' Lulju 2013[1],

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tas-7 ta' Ottubru 2013[2],

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari[3] dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2013)0030),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 76 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0071/2016),

1.  Japprova l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari;

2.  Jieħu nota tad-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni mehmuża ma' din ir-riżoluzzjoni;

3.  Jinnota li l-att qed jiġi adottat b'konformità mal-pożizzjoni tal-Kunsill;

4.  Jissuġġerixxi li l-att jiġi kkwotat bħala "id-direttiva Bilbao Barandica-Matīss dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea (tfassil mill-ġdid)"[4];

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jiffirma l-att, flimkien mal-President tal-Kunsill, skont l-Artikolu 297(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

6.  Jagħti istruzzjonijiet lis-Segretarju Ġenerali tiegħu biex jiffirma l-att, wara li jkun ġie vverifikat li l-proċeduri kollha ntemmu kif imiss, u biex, bi qbil mas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill, jipproċedi għall-pubblikazzjoni tal-att, flimkien mad-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni, f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

7.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

ANNESS GĦAR-RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Stqarrija tal-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni

Il-Kummissjoni tfakkar li l-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni rrikonoxxew fid-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tagħhom tas-27 ta' Ottubru 2011 dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni, li l-informazzjoni li l-Istati Membri jagħtu lill-Kummissjoni rigward it-traspożizzjoni tad-direttivi fil-liġi nazzjonali "għandha tkun ċara u preċiża" sabiex tiffaċilita l-kisba tal-inkarigu tal-Kummissjoni li tissorvelja l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni. Fil-każ preżenti, id-dokumenti ta' spjegazzjoni setgħu kienu utli għal dan il-għan. Il-Kummissjoni jiddispjaċiha li t-test finali ma jinkludix dispożizzjonijiet dwar dan.

NOTA SPJEGATTIVA

F'dawn l-aħħar għaxar snin, is-suq ferrovjarju tal-UE kien xhud ta' tibdiliet profondi li ddaħħlu gradwalment permezz ta' tliet 'pakketti ferrovjarji' leġiżlattivi maħsuba sabiex jiftħu s-swieq nazzjonali u jagħmlu l-ferroviji aktar kompetittivi u interoperabbli fil-livell tal-UE, filwaqt li jinżammu livelli għoljin ta' sikurezza.

Madankollu, minkejja l-iżvilupp konsiderevoli tal-'acquis tal-UE' li jistabbilixxi suq intern għas-servizzi tat-trasport ferrovjarju, is-sehem modali ferrovjarju fit-trasport intra-UE għadu wieħed modest. Fil-preżent, is-sehem totali tat-trasport ferrovjarju fis-suq tal-UE jinsab staġnat għal 6 fil-mija u, skont l-Ewrobarometru, 54 fil-mija tal-utenti m'humiex sodisfatti bis-servizzi ferrovjarji.

Din hija r-raġuni għaliex, f'Jannar 2013, il-Kummissjoni ddeċidiet li tressaq ir-Raba' Pakkett Ferrovjarju, bl-għan li jitjiebu l-kwalità u l-effiċjenza tas-servizzi ferrovjarji billi jitneħħew l-ostakoli li fadal fis-suq għall-ħolqien ta' żona ferrovjarja unika Ewropea.

Id-Direttiva dwar l-Interoperabilità hija komponent mir-raba' pakkett ferrovjarju, li tiffoka fuq it-tneħħija tal-ostakoli amministrattivi u tekniċi li għad fadal, b'mod partikolari billi:

•  tistabbilixxu approċċ komuni fir-rigward tar-regoli dwar is-sikurezza u l-interoperabilità biex jiżdiedu l-ekonomiji ta' skala għall-intrapriżi ferrovjarji attivi fl-UE kollha;

•  tnaqqas l-ispejjeż amministrattivi u taċċelera proċeduri amministrattivi armonizzati; u

•  u billi tevita d-diskriminazzjoni moħbija.

Wara l-adozzjoni mill-plenarja tal-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari fis-26 ta' Frar 2014, in-negozjati informali bdew mal-Presidenza Taljana u komplew mal-Presidenza Latvjana. Wara disa' ċikli ta' trilogi mal-Presidenza Latvjana, it-timijiet tan-negozjar tal-Parlament u tal-Kunsill laħqu ftehim dwar il-fajl fis-17 ta' Ġunju 2015.

It-test tal-ftehim tressaq quddiem il-Kumitat TRAN u ġie approvat b'maġġoranza kbira fl- 10 ta' Ottubru 2015. Abbażi tal-approvazzjoni tal-Kumitat, fl-ittra tiegħu lill-President tal-Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti, il-President tal-Kumitat intrabat li jirrakkomanda lill-plenarja biex tapprova l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari mingħajr emendi. Wara l-verifika ġuridika-lingwistika, il-Kunsill adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari li tikkonferma l-ftehim fl-10 ta' Diċembru 2015.

Billi l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari hija konformi mal-ftehim milħuq fit-trilogi, ir-Rapporteur jirrakkomanda li din tiġi aċċettata mingħajr iktar emendi.

Ir-riżultat tan-negozjati

Is-sistema stabbilita mid-direttiva l-ġdida se tressaq l-Ewropa eqreb lejn żona ferrovjarja unika Ewropea. Din se tnaqqas l-ispejjeż amministrattivi u se tħaffef il-proċeduri, filwaqt li jinżamm il-livell għoli attwali ta' sikurezza. Fl-istess ħin din ser tgħin biex tiġi evitata kwalunkwe diskriminazzjoni moħbija, b'mod partikolari kontra kumpaniji ġodda li jixtiequ jidħlu f'suq ferrovjarju. Għalhekk, huwa mistenni li din se tgħin biex jiżdiedu l-ekonomiji ta' skala għall-intraprizi u l-manifatturi ferrovjarji fl-UE kollha, filwaqt li ttejjeb il-kompetittività tal-intrapriżi fl-UE.

B'mod partikolari, il-ftehim:

•  se jevita li l-intrapriżi jkollhom jagħmlu ħafna applikazzjonijiet. L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea se tawtorizza l-vetturi intiżi għall-operazzjonijiet transfruntiera filwaqt li għal dawk l-operazzjonijiet li jinvolvu biss it-trasport nazzjonali l-applikant se jkun jista' jagħżel jekk tkunx l-Aġenzija jew l-awtorità nazzjonali li tipproċessa l-applikazzjoni tiegħu; Fil-preżent, meta manifattur tal-vetturi ferrovjarji jkun jixtieq iqiegħed vettura ġdida fis-suq f'diversi pajjiżi tal-UE, dan irid jissottometti applikazzjonijiet separati lill-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri fejn il-vettura se topera. Ir-regoli l-ġodda se teliminaw il-ħtieġa ta' applikazzjonijiet multipli;

•  se joħloq 'punt uniku ta' kuntatt' li se jaġixxi ta' punt uniku ta' dħul għall-applikazzjonijiet kollha. Din is-sistema ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni se tagħmel il-proċeduri aktar faċli u trasparenti. Din se tippermetti kemm lill-Aġenzija kif ukoll lill-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza jsegwu l-istadji differenti tal-applikazzjoni matul il-proċedura. Se tiżgura wkoll il-konsistenza f'każ ta' applikazzjonijiet differenti għal awtorizzazzjonijiet simili;

•  se jdaħħal limiti ta' żmien ċari għall-istadji differenti fil-proċeduri;

•  se jiżgura li l-proġetti tas-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju jkunu interoperabbli. Sabiex tikseb dan, l-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea se tevalwa s-soluzzjonijiet tekniċi previsti qabel kull sejħa għal offerti li tinħareġ dwar tagħmir maġenb il-binarji tas-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju;

•  se jnaqqas b'mod sinifikanti l-għadd ta' regoli nazzjonali f'oqsma fejn qed jiġi introdott regolament armonizzat fil-livell tal-UE.

L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea se twettaq il-kompiti tagħha ta' awtorizzazzjoni fi żmien tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-direttiva. L-Istati Membri se jkollhom sena addizzjonali biex ikomplu bis-sistema attwali jekk iqisu li dan ikun meħtieġ. F'dak il-każ, huma se jkollhom jinfurmaw lill-Aġenzija u lill-Kummissjoni bid-deċiżjoni tagħhom u jipprovdu ġustifikazzjoni.

L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea u l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza ser jikkonkludu wkoll ftehimiet ta' kooperazzjoni. Il-punt uniku ta' kuntatt u l-ftehimiet ta' kooperazzjoni se jiggarantixxu distribuzzjoni ċara tal-kompiti bejn l-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea u l-awtoritajiet nazzjonali. Dawn se jiżguraw ukoll il-konsistenza f'każ ta' applikazzjonijiet differenti għal awtorizzazzjonijiet simili; Is-sistema ta' punt uniku ta' kuntatt għandha tkun stabbilita fi żmien tliet snin mid-dħul fis-seħħ tar-Regolament li jistabbilixxi l-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea.

PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

L-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea (Tfassil mill-ġdid)

Referenzi

10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD)

Data tal-1 qari tal-PE - Numru P

26.2.2014                     T7-0149/2014

Proposta tal-Kummissjoni

COM(2013)0030 - C7-0027/2013

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja ta’ meta l-Parlament irċieva l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari

4.2.2016

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

TRAN

4.2.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Izaskun Bilbao Barandica

16.7.2014

 

 

 

Eżami fil-kumitat

16.2.2016

 

 

 

Data tal-adozzjoni

15.3.2016

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

39

2

2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Francisco Assis, Rosa D’Amato, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Mylène Troszczynski

Data tat-tressiq

31.3.2016

  • [1]  ĠU C 327, 12.11.2013, p. 122.
  • [2]  ĠU C 356, 5.12.2013, p. 92.
  • [3]  Testi adottati tas-26.2.2014, P7_TA(2014)0149.
  • [4]  Izaskun Bilbao Barandica u Anrijs Matīss wettqu n-negozjati dwar l-att għall-Parlament u l-Kunsill rispettivament.