Procedura : 2013/0015(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0071/2016

Teksty złożone :

A8-0071/2016

Debaty :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0144

ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA     ***II
PDF 676kWORD 97k
31.3.2016
PE 575.344v02-00 A8-0071/2016

w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (wersja przekształcona)

(10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawczyni: Izaskun Bilbao Barandica

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (wersja przekształcona)

(10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (10579/1/2015 – C8-0416/2015),

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności przez parlament Litwy i parlament Szwecji, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11 lipca 2013 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 7 października 2013 r.(2),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(3) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0030),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 76 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki (A8–0071/2016),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

4.  proponuje, by akt ten był cytowany jako „dyrektywa Bilbao Barandica-Matīss w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (wersja przekształcona)”(4);

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

6.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji, wraz z odnoszącym się do tego aktu oświadczeniem Komisji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Komisji w sprawie dokumentów wyjaśniających

Komisja przypomina, że Parlament Europejski, Rada i Komisja potwierdziły we wspólnej deklaracji politycznej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie dokumentów wyjaśniających, że informacje, które państwa członkowskie przedstawiają Komisji w odniesieniu do transpozycji dyrektyw do prawa krajowego, „powinny być jasne i precyzyjne”, by ułatwić Komisji realizację powierzonego jej zadania polegającego na monitorowaniu stosowania prawa Unii. W niniejszym przypadku takie dokumenty mogły być przydatne do tego celu. Komisja ubolewa, że ostateczny tekst nie zawiera przepisów w tym zakresie.

UZASADNIENIE

W ostatnim dziesięcioleciu na unijnym rynku kolejowym zaszły głębokie przemiany, które wprowadzano stopniowo w oparciu o trzy ustawodawcze „pakiety kolejowe” mające na celu otwarcie rynków krajowych i zwiększenie konkurencyjności i interoperacyjności kolei na poziomie UE, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Pomimo tej znacznej ewolucji dorobku UE ustanawiającego wewnętrzny rynek usług transportu kolejowego, przewozy kolejowe mają nadal niewielki udział w transporcie wewnątrzunijnym. Obecnie całkowity udział transportu kolejowego w rynku UE utrzymuje się na wysokości 6% i, zgodnie z Eurobarometrem, 54% użytkowników jest niezadowolonych z jego usług.

Dlatego też w styczniu 2013 r. Komisja postanowiła przedstawić czwarty pakiet kolejowy w celu podniesienia jakości i wydajności usług transportu kolejowego poprzez usunięcie utrzymujących się barier rynkowych uniemożliwiających utworzenie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.

Dyrektywa w sprawie interoperacyjności stanowi element czwartego pakietu kolejowego i koncentruje się na wyeliminowaniu istniejących barier administracyjnych i technicznych w szczególności poprzez:

•  wprowadzenie wspólnego podejścia do zasad bezpieczeństwa i interoperacyjności w celu zwiększenia korzyści skali dla przedsiębiorstw kolejowych w całej UE,

•  obniżenie kosztów administracyjnych i przyśpieszenie zharmonizowanych procedur administracyjnych, oraz

•  zapobieganie ukrytej dyskryminacji.

Po przyjęciu stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu na posiedzeniu plenarnym w dniu 26 lutego 2014 r. rozpoczęto nieformalne negocjacje z prezydencją włoską, kontynuowane następnie z prezydencją łotewską. Po trzech rundach rozmów trójstronnych z prezydencją łotewską zespoły negocjacyjne Parlamentu i Rady osiągnęły w dniu 17 czerwca 2015 r. porozumienie w sprawie przedmiotowej procedury.

Tekst porozumienia został przedstawiony komisji TRAN i zatwierdzony zdecydowaną większością głosów w dniu 10 października 2015 r. W związku z zatwierdzeniem przez komisję jej przewodniczący w piśmie wystosowanym do przewodniczącego Komitetu Stałych Przedstawicieli zobowiązał się zalecić zgromadzeniu plenarnemu zatwierdzenie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu bez poprawek. Po weryfikacji dokonanej przez prawników lingwistów, w dniu 10 grudnia 2015 r. Rada przyjęła w pierwszym czytaniu swoje stanowisko potwierdzające porozumienie.

Ponieważ stanowisko Rady w pierwszym czytaniu jest zgodne z porozumieniem osiągniętym w trakcie rozmów trójstronnych, sprawozdawczyni zaleca komisji przyjęcie go bez dalszych zmian.

Wynik negocjacji

System ustanowiony na mocy nowej dyrektywy przybliży Europę do stworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportowego. Pozwoli obniżyć koszty administracyjne i przyspieszyć procedury, a zarazem utrzymać obecny wysoki poziom bezpieczeństwa. Jednocześnie pomoże uniknąć ukrytej dyskryminacji, zwłaszcza wobec nowych firm pragnących wejść na rynek kolejowy. Oczekuje się zatem, że system ten przyczyni się do zwiększenia ekonomii skali dla przedsiębiorstw kolejowych i producentów w całej UE, poprawiając konkurencyjność przedsiębiorstw w UE.

W szczególności porozumienie:

•  pozwoli uniknąć firmom wielokrotnego składania wniosków; ERA będzie wydawała zezwolenia dla pojazdów przeznaczonych do operacji transgranicznych, natomiast w przypadku pojazdów służących wyłącznie do transportu krajowego wnioskodawca będzie mógł wybrać bądź agencję, bądź organ krajowy do rozpatrzenia wniosku. Obecnie, gdy producent taboru kolejowego pragnie wprowadzić nowy pojazd na rynek w kilku państwach członkowskich UE, musi przedstawić osobne wnioski każdemu z organów krajowych państw członkowskich, w których dany pojazd będzie stosowany. Nowe przepisy wyeliminują konieczność każdorazowego składania wniosków;

•  tworzy „jednolity punkt obsługi”, który działa jako jeden punkt składania wszystkich wniosków; Ten system informacji i komunikacji sprawi, że procedury staną się łatwiejsze i bardziej przejrzyste. W jego ramach zarówno agencja, jak i krajowe organy bezpieczeństwa będą mogły realizować poszczególne etapy swoich procedur rozpatrywania wniosku. Spójne będzie też rozpatrywanie różnych wniosków dotyczących podobnych zezwoleń;

•  wprowadza jasne terminy dla poszczególnych etapów procedury;

•  zapewnia interoperacyjność projektów w ramach europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS); Aby to osiągnąć, ERA będzie prowadzić ocenę przewidywanych rozwiązań technicznych przed każdym opublikowaniem zaproszenia do składania ofert dotyczących urządzeń przytorowych ERTMS;

•  znacznie ogranicza liczbę krajowych przepisów w obszarach, w których wprowadzono przepisy zharmonizowane na szczeblu UE;

ERA rozpocznie swoją działalność związaną z udzielaniem zezwoleń trzy lata po wejściu w życie dyrektywy. Państwa członkowskie będą mogły jeszcze przez kolejny rok stosować obecny system, jeśli uznają to za konieczne. W takim przypadku o swojej decyzji i jej motywach będą musiały poinformować agencję oraz Komisję.

ERA i krajowe organy bezpieczeństwa będą też zawierać umowy o współpracy. Dzięki jednolitemu punktowi obsługi i umowom o współpracy podział zadań między ERA a organami krajowymi będzie jasno zdefiniowany. Zapewnią one również spójność w rozpatrywaniu wniosków dotyczących podobnych zezwoleń. System jednolitej obsługi ma powstać w terminie 3 lat od wejścia w życie rozporządzenia w sprawie ERA.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Interoperacyjność systemu kolei w Unii Europejskiej (wersja przekształcona)

Odsyłacze

10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

26.2.2014                     T7-0149/2014

Wniosek Komisji

COM(2013)0030 - C7-0027/2013

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

4.2.2016

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

4.2.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Izaskun Bilbao Barandica

16.7.2014

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

16.2.2016

 

 

 

Data przyjęcia

15.3.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

2

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Francisco Assis, Rosa D’Amato, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Mylène Troszczynski

Data złożenia

31.3.2016

(1)

Dz.U. C 327 z 12.11.2013, s. 122.

(2)

Dz.U. C 356 z 5.12.2013, s. 92.

(3)

Teksty przyjęte w dniu 26.2.2014 r., P7_TA(2014)0149.

(4)

Izaskun Bilbao Barandica i Anrijs Matīss prowadzili negocjacje dotyczące aktu w imieniu, odpowiednio, Parlamentu i Rady.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności