ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (prepracované znenie)

31.3.2016 - (10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD)) - ***II

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajkyňa: Izaskun Bilbao Barandica


Postup : 2013/0015(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0071/2016
Predkladané texty :
A8-0071/2016
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (prepracované znenie)

(10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (10579/1/2015 – C8-0416/2015),

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality litovským parlamentom a švédskym parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2013[1],

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 7. októbra 2013[2],

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[3] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0030),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0071/2016),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

4.  navrhuje, aby sa akt uvádzal ako „smernica Bilbaovej Barandicovej a Matīssa o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (prepracované znenie)“[4];

5.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

6.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie spolu s vyhlásením Komisie týkajúcim sa aktu v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie k vysvetľujúcim dokumentom

Komisia pripomína, že Európsky parlament, Rada a Komisia uznali vo svojom spoločnom politickom vyhlásení k vysvetľujúcim dokumentom z 27. októbra 2011, že informácie, ktoré členské štáty poskytujú Komisii v súvislosti s transpozíciou smerníc do vnútroštátneho práva, „musia byť jasné a presné“, aby sa Komisii uľahčilo plnenie jej úlohy vykonávať dozor nad uplatňovaním práva Únie. V tomto prípade mohli byť na tento účel použité vysvetľujúce dokumenty. Komisia vyjadruje poľutovanie nad tým, že konečné znenie neobsahuje ustanovenia v tomto zmysle.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V uplynulom desaťročí železničný trh EÚ zaznamenal obrovské zmeny a postupne sa zaviedli tri legislatívne „železničné balíky“ s cieľom otvoriť vnútroštátne trhy, zvýšiť konkurencieschopnosť a interoperabilitu železníc na úrovni EÚ a zároveň zachovať vysokú úroveň bezpečnosti.

Napriek značnému rozvoju v oblasti acquis EÚ, na základe ktorého sa vytváral vnútorný trh pre služby železničnej dopravy, však podiel železničnej dopravy v porovnaní s inými druhmi dopravy vnútri EÚ ostáva nízky. V súčasnosti celkový podiel železničnej dopravy na trhu EU stagnuje na 6 % a podľa Eurobarometra je 54 % používateľov nespokojných so železničnými službami.

S cieľom zvýšiť kvalitu a efektívnosť železničných služieb odstránením prekážok na trhu, ktoré bránia vytvoreniu jednotného európskeho železničného priestoru, sa preto v januári 2013 Komisia rozhodla predložiť štvrtý železničný balík.

Smernica o interoperabilite je súčasťou štvrtého železničného balíka a zameriava sa na odstránenie zostávajúcich administratívnych a technických prekážok, najmä:

•  zavedením spoločného prístupu k pravidlám bezpečnosti a interoperability s cieľom zvýšiť úspory z rozsahu pre železničné podniky pôsobiace v rámci EÚ,

•  znížením administratívnych nákladov a zrýchlením harmonizovaných administratívnych postupov a

•  zabránením skrytej diskriminácii.

Po prijatí pozície Parlamentu v prvom čítaní v pléne 26. februára 2014 sa začali neformálne rokovania s talianskym predsedníctvom a pokračovali s lotyšským predsedníctvom. Po deviatich kolách trialógov s lotyšským predsedníctvom rokovacie skupiny Parlamentu a Rady 17. júna 2015 dospeli k dohode o tomto spise.

Text dohody bol 10. októbra 2015 predložený výboru TRAN a schválený prevažnou väčšinou hlasov. Na základe súhlasu výboru sa predseda výboru vo svojom liste, ktorý zaslal predsedovi Výboru stálych predstaviteľov, zaviazal, že plénu odporučí schváliť pozíciu Rady v prvom čítaní bez zmeny. Po právnom a lingvistickom overení textu Rada prijala svoju pozíciu v prvom čítaní, ktorou 10. decembra 2015 dohodu potvrdila.

Keďže pozícia Rady v prvom čítaní je v súlade s dohodou dosiahnutou počas trialógov, spravodajkyňa odporúča, aby výbor túto pozíciu prijal bez ďalších pozmeňujúcich návrhov.

Výsledok rokovaní

Systém zavedený touto novou smernicou priblíži Európu k vybudovaniu jednotného európskeho železničného priestoru. Zníži administratívne náklady a zrýchli postupy pri zachovaní súčasnej vysokej úrovne bezpečnosti. Zároveň pomôže zamedziť akejkoľvek skrytej diskriminácii, najmä nových podnikov, ktoré chcú vstúpiť na trh železničnej dopravy. Preto sa očakáva, že to napomôže zvýšenie úspor z rozsahu pre železničné podniky a výrobcov EÚ a zlepší konkurencieschopnosť podnikov v EÚ.

Dohoda najmä:

•  ochráni podniky pred podávaním množstva žiadostí. Európska železničná agentúra (ERA) bude vydávať povolenia pre vozidlá určené na cezhraničnú prevádzku, pričom v prípade vozidiel používaných vo vnútroštátnej doprave si žiadateľ bude môcť zvoliť, či to bude agentúra alebo vnútroštátny orgán, kto bude spracúvať jeho žiadosť. V súčasnosti, ak chce výrobca železničných koľajových vozidiel uviesť nové vozidlo na trh vo viacerých krajinách EÚ, musí predložiť samostatné žiadosti vnútroštátnym orgánom členských krajín, kde sa bude vozidlo prevádzkovať. Novými pravidlami sa odstráni potreba viacnásobných žiadostí;

•  zriadi sa jednotné kontaktné miesto, ktoré bude slúžiť ako spoločné miesto na podávanie všetkých žiadostí. Tento informačný a komunikačný systém zabezpečí jednoduché a transparentné postupy; Umožní to agentúre a vnútroštátnym orgánom pre bezpečnosť sledovať jednotlivé etapy žiadosti počas celého postupu. Zaistí sa tiež konzistentnosť v prípade rozličných žiadostí o podobné povolenia;

•  zavedú sa jasné lehoty pre rôzne kroky v rámci postupov;

•  zaistí sa, aby projekty Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) boli interoperabilné. Na dosiahnutie tohto cieľa ERA posúdi predpokladané technické riešenia pred zverejnením akejkoľvek výzvy na predkladanie ponúk v súvislosti s traťovým zariadením ERTMS;

•  výrazne sa zníži počet vnútroštátnych pravidiel v oblastiach, v ktorých bolo zavedená regulácia harmonizovaná na úrovni EÚ.

Funkciu povoľovacieho orgánu začne ERA vykonávať do troch rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Ak to členské štáty budú považovať za potrebné, budú môcť jeden rok pokračovať v súčasnom systéme. V takom prípade budú musieť o svojom rozhodnutí informovať agentúru a Komisiu a poskytnúť odôvodnenie.

Agentúra ERA a vnútroštátne orgány pre bezpečnosť budú taktiež uzatvárať dohody o spolupráci. Jednotné kontaktné miesto a dohody o spolupráci zaručia jasné rozdelenie úloh medzi agentúrou ERA a vnútroštátnymi orgánmi. Zabezpečia tiež konzistentnosť v prípade rozličných žiadostí o podobné povolenia. Systém jednotného kontaktného miesta sa má zaviesť do troch rokov od nadobudnutia účinnosti nariadenia o ERA.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Interoperabilita železničného systému v Európskej únii (prepracované znenie)

Referenčné čísla

10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

26.2.2014                     T7-0149/2014

Návrh Komisie

COM(2013)0030 - C7-0027/2013

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

4.2.2016

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

4.2.2016

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Izaskun Bilbao Barandica

16.7.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

16.2.2016

 

 

 

Dátum prijatia

15.3.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

2

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Francisco Assis, Rosa D’Amato, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Mylène Troszczynski

Dátum predloženia

31.3.2016

  • [1]  Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 122.
  • [2]  Ú. v. EÚ C 356, 5.12.2013, s. 92.
  • [3]  Prijaté texty z 26.2.2014, P7_TA(2014)0149.
  • [4]  Izaskun Bilbao Barandica viedla rokovania o akte za Parlament a Anrijs Matīss za Radu.