Процедура : 2012/0015(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0072/2016

Внесени текстове :

A8-0072/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/04/2016 - 5.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0096

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 725kWORD 81k
31.3.2016
PE 575.001v02-00 A8–0072/2016

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Специалния административен район на Китайската народна република Макао относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

(05255/2014 – C8–0040/2015 – 2012/0015(NLE))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Дитер-Лебрехт Кох

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Специалния административен район на Китайската народна република Макао относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

(05255/2014 – C80040/2015 – 2012/0015(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (05255/2014),

–  като взе предвид Споразумението между Европейския съюз и правителството на Специалния административен район на Китайската народна република Макао относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (08179/2012),

–  като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) и член 218, параграф 8, първа алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8–0040/2015),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A8–0072/2016),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Специалния административен район на Китайската народна република Макао.

КРАТКА ОБОСНОВКА

Увод

Международните въздухоплавателни връзки между държавите членки и трети държави традиционно се регулират от двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги. Съдът на ЕС постанови през 2002 г., че традиционните клаузи за определяне в двустранните споразумения за услуги за въздушен превоз между държавите членки нарушават правото на ЕС. Те позволяват на трета държава да отхвърли, оттегли или прекрати временно разрешенията или лицензите на даден въздушен превозвач, който е бил назначен от държава членка, но всъщност не е притежаван и фактически контролиран от тази държава членка или нейни граждани. Установено е, че това представлява дискриминация спрямо превозвачите от ЕС, установени на територията на дадена държава членка, но притежавани и контролирани от граждани на други държави членки. Това противоречи на член 49 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който гарантира на гражданите на държавите членки, които са упражнили свободата си на установяване, същото отношение в приемащата държава членка като това, което се дава на гражданите на тази държава членка. Също така има и други въпроси като конкуренцията, при които спазването на правото на ЕС следва да бъде гарантирано чрез изменяне или допълване на съществуващи разпоредби в двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги между държави членки и трети държави.

Затова Комисията проведе преговори по Споразумението, което заменя някои разпоредби в 15-те действащи двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги, сключени между държавите – членки на ЕС, и Специалния административен район на Китайската народна република Макао.

Основни аспекти на споразумението

Член 2 (клауза за назначаване): Член 2 от споразумението заменя традиционните клаузи за назначаване с клауза за назначаване на ЕС, позволяваща на всички превозвачи на Европейския съюз да се ползват от правото на установяване.

Член 3 (безопасност): Разпоредбата гарантира, че разпоредбите за безопасност в двустранните споразумения са приложими спрямо ситуации, при които регулаторният контрол по отношение на даден въздушен превозвач се упражнява от държава членка, различна от държавата членка, определила въздушния превозвач.

Член 4 (данъчно облагане): В този член се разглежда данъчното облагане на авиационното гориво — въпрос, който е хармонизиран с Директива 2003/96/ЕО на Съвета относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията, и по-специално член 14, параграф 2 от нея.

Член 5 (Съвместимост с правилата за защита на конкуренцията): Този член забранява антиконкурентните практики.

Процедура

Споразумението беше подписано на 23 ноември 2013 г. За да се сключи споразумението, Съветът се нуждае от одобрението на Европейския парламент. В съответствие с член 99 и член 108, параграф 7 от своя правилник Парламентът се произнася с едно гласуване, като не могат да се внасят никакви изменения към самото Споразумение. Допустими са само изменения, целящи отмяна на предложената от докладчика препоръка.

Въз основа на гореизложеното докладчикът предлага комисията по транспорт и туризъм (TRAN) да даде положително становище относно сключването на това Споразумение.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.3.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Francisco Assis, Rosa D’Amato, José Inácio Faria, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Mylène Troszczynski

Правна информация - Политика за поверителност