DOPORUČENÍ o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Macao o některých aspektech leteckých služeb

31.3.2016 - (05255/2014 – C8-0040/2015 – 2012/0015(NLE)) - ***

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodaj: Dieter-Lebrecht Koch

Postup : 2012/0015(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0072/2016
Předložené texty :
A8-0072/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Macao o některých aspektech leteckých služeb

(05255/2014 – C8-0040/2015 – 2012/0015(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (05255/2014),

–  s ohledem na Dohodu mezi Evropskou unií a vládou Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao o některých aspektech leteckých služeb (08179/2012),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 100 odst. 2, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 8 prvním pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0040/2015),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0072/2016),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a vládě Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao.

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Úvod

Mezinárodní vztahy mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti letectví jsou obvykle upraveny dvoustrannými dohodami o leteckých službách. Podle rozhodnutí Soudního dvora EU z roku 2002 jsou tradiční doložky o určení ve dvoustranných dohodách členských států o leteckých službách v rozporu s právními předpisy EU. Tradiční doložky o určení umožňují třetí zemi zamítnout, zrušit nebo pozastavit povolení nebo oprávnění leteckého dopravce, který byl určen členským státem, není však významným dílem ve vlastnictví tohoto členského státu či jeho státních příslušníků a ani nepodléhá jejich faktické kontrole. Tato praxe je považována za diskriminační vůči dopravcům EU, kteří mají sídlo na území některého členského státu, přitom je však vlastní a kontrolují státní příslušníci jiných členských států. To odporuje článku 49 Smlouvy o fungování Evropské unie, jež státním příslušníkům členských států, kteří uplatnili svou svobodu usazování, zaručuje, že s nimi bude v jiném členském státě zacházeno stejným způsobem jako se státními příslušníky tohoto členského státu. Změny či doplnění stávajících ustanovení ve dvoustranných dohodách o leteckých službách mezi členskými státy a třetími zeměmi by měly zajistit soulad s právními předpisy EU také v dalších oblastech, jako je hospodářská soutěž.

To znamená, že Komise vyjednala dohodu, která nahrazuje některá ustanovení stávajících patnácti dvoustranných dohod o leteckých službách mezi členskými státy Unie a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Macao.

Hlavní aspekty dohody

Článek 2 (doložka o určení): Článek 2 dohody nahrazuje tradiční doložky o určení doložkou Evropské unie o určení, která všem dopravcům Evropské unie umožňuje užívat výhod plynoucích z práva usazování.

Článek 3 (bezpečnost): Toto ustanovení zajišťuje, aby bezpečnostní ustanovení dvoustranných dohod byla použitelná v případech, kdy regulativní kontrolu nad leteckým dopravcem vykonává jiný členský stát než ten, který tohoto leteckého dopravce určil.

Článek 4 (zdanění): Tento článek se zabývá zdaněním leteckých pohonných hmot, jež bylo harmonizováno směrnicí Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, zejména čl. 14 odst. 2 uvedené směrnice.

Článek 5 (Slučitelnost s pravidly hospodářské soutěže): Tento článek zakazuje postupy odporující pravidlům hospodářské soutěže.

Postup

Dohoda byla podepsána dne 23. listopadu 2013. K uzavření dohody Rada potřebuje souhlas Evropského parlamentu. Parlament přijme rozhodnutí v souladu s čl. 99 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu v jediném hlasování, přičemž k protokolu nelze předkládat pozměňovací návrhy. Pouze změny, jejichž cílem je doporučení zvrátit podle návrhu zpravodaj, jsou přípustné.

Na základě výše uvedených skutečností zpravodaj navrhuje, aby výbor TRAN zaujal k uzavření této dohody kladné stanovisko.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

15.3.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

42

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Francisco Assis, Rosa D’Amato, José Inácio Faria, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Mylène Troszczynski