SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi Macau erihalduspiirkonna valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta

31.3.2016 - (05255/2014 – C8‑0040/2015 – 2012/0015(NLE)) - ***

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Dieter-Lebrecht Koch

Menetlus : 2012/0015(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0072/2016
Esitatud tekstid :
A8-0072/2016
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi Macau erihalduspiirkonna valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta

(05255/2014 – C8‑0040/2015 – 2012/0015(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (05255/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi Macau erihalduspiirkonna valitsuse vahelist teatavaid lennundusküsimusi käsitlevat lepingut (08179/2012),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 100 lõikele 2, artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a ja artikli 218 lõike 8 esimese lõigule (C8-0040/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust (A8-0072/2016),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Hiina Rahvavabariigi Macau erihalduspiirkonna valitsusele ja parlamendile.

LÜHISELGITUS

Sissejuhatus

Rahvusvahelisi lennundussuhteid liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel on tavapäraselt reguleeritud kahepoolsete lennunduslepingutega. Euroopa Liidu Kohus tegi 2002. aastal otsuse, et liikmesriikide kahepoolsete lennunduslepingute tavapärased määramissätted on vastuolus ELi õigusega. Need võimaldavad kolmandal riigil keelduda tegevus- või muude lubade andmisest liikmesriigi määratud lennuettevõtjale, kes ei kuulu olulisel määral kõnealuse liikmesriigi või selle kodanike omandusse ega tegeliku kontrolli alla, samuti sellised load või tegevusload tühistada või peatada. On leitud, et sellega diskrimineeritakse ELi lennuettevõtjaid, kes on asutatud liikmesriigi territooriumil, kuid kuuluvad teiste liikmesriikide kodanikele ning on nende kontrolli all. See on vastuolus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 49, millega tagatakse asutamisvabadust kasutanud liikmesriikide kodanikele vastuvõtvas liikmesriigis selle liikmesriigi kodanikega samaväärne kohtlemine. On veel muid valdkondi, nagu konkurents, mille puhul tuleks tagada liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste kahepoolsete lennunduslepingute vastavus liidu õigusele, muutes või täiendades nende kehtivaid sätteid.

Seega on komisjon pidanud läbirääkimisi lepingu üle, millega asendatakse Euroopa Liidu liikmesriikide ja Hiina Rahvavabariigi Macau erihalduspiirkonna vahel sõlmitud 15 kahepoolse lennunduslepingu teatavad sätted.

Lepingu peamised aspektid

Artikkel 2 (määramissäte): lepingu artikliga 2 asendatakse tavapärased määramissätted ELi määramissättega, mis võimaldab kõigil Euroopa Liidu lennuettevõtjatel asutamisõigust kasutada.

Artikkel 3 (ohutus): selle sättega tagatakse, et kahepoolsete lepingute ohutussätteid kohaldatakse ka olukorras, kus lennuettevõtja on sellise liikmesriigi reguleeriva kontrolli all, kes ei ole lennuettevõtja määranud liikmesriik.

Artikkel 4 (maksustamine): selles artiklis käsitletakse lennukikütuse maksustamise küsimust, mis on ühtlustatud nõukogu direktiiviga 2003/96/EÜ (millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik), eriti selle artikli 14 lõikega 2.

Artikkel 5 (vastavus konkurentsieeskirjadele): selle artikliga keelatakse konkurentsivastane tegevus.

Menetlus

Leping allkirjastati 23. novembril 2013. aastal. Lepingu sõlmimiseks on nõukogul vaja Euroopa Parlamendi nõusolekut. Vastavalt kodukorra artiklile 99 ja artikli 108 lõikele 7 teeb parlament otsuse ühe hääletusega ja lepingu kohta muudatusettepanekuid esitada ei saa. Muudatusettepanekud on vastuvõetavad üksnes juhul, kui nendes esitatakse raportööri soovitusele vastupidine seisukoht.

Ülaltoodut arvesse võttes soovitab raportöör transpordi- ja turismikomisjonil esitada lepingu sõlmimist pooldav arvamus.

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

15.3.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

42

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Francisco Assis, Rosa D’Amato, José Inácio Faria, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Mylène Troszczynski