Izvješće - A8-0072/2016Izvješće
A8-0072/2016

PREPORUKA o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o određenim aspektima usluga u zračnom prometu između Europske unije i Vlade Posebnog upravnog područja Macaa Narodne Republike Kine

31.3.2016 - (05255/2014 – C8-0040/2015 – 2012/0015(NLE)) - ***

Odbor za promet i turizam
Izvjestitelj: Dieter-Lebrecht Koch

Postupak : 2012/0015(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0072/2016
Podneseni tekstovi :
A8-0072/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o određenim aspektima usluga u zračnom prometu između Europske unije i Vlade Posebnog upravnog područja Macaa Narodne Republike Kine

(05255/2014 – C8-0040/2015 – 2012/0015(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (05255/2014),

–  uzimajući u obzir Sporazum između Europske unije i Vlade Posebnog upravnog područja Macaa Narodne Republike Kine o određenim aspektima usluga u zračnom prometu (08179/2012),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 100. stavkom 2. i člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) i člankom 218. stavkom 8. podstavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0040/2015),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. prvi i treći podstavak, članak 99. stavak 2. i članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za promet i turizam (A8-0072/2016),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica te vladi i parlamentu Posebnog upravnog područja Macaa Narodne Republike Kine.

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Uvod

Međunarodni odnosi u području zrakoplovstva između država članica i trećih zemalja tradicionalno su uređeni bilateralnim sporazumima o uslugama zračnog prometa. Sud Europske unije donio je 2002. odluku da se uobičajenim klauzulama o imenovanju u bilateralnim sporazumima država članica o uslugama zračnog prometa krši pravo EU-a. Tim se klauzulama trećim zemljama dopušta da odbiju, povuku ili obustave dozvole ili ovlaštenja zračnog prijevoznika kojeg je imenovala država članica, ali u kojem ta država članica ili njezini državljani nemaju znatan vlasnički udio ili nad kojim nemaju stvarnu kontrolu. Utvrđeno je da se time diskriminiraju zračni prijevoznici EU-a s poslovnim nastanom na državnom području države članice, ali koji su u vlasništvu ili pod kontrolom državljana drugih država članica. To je protivno članku 49. Ugovora o funkcioniranju Europske unije kojim se državljanima država članica koji su ostvarili svoju slobodu poslovnog nastana jamči da će se u državi članici domaćinu s njima postupati jednako kao s državljanima te države članice. Postoje i neka druga pitanja, kao što je tržišno natjecanje, u kojima bi se izmjenama ili dopunama postojećih odredbi u bilateralnim sporazumima o uslugama zračnog prometa između država članica i trećih zemalja trebala osigurati usklađenost s pravom EU-a.

Komisija je stoga sklopila Sporazum koji zamjenjuje određene odredbe u 15 postojećih bilateralnih sporazuma o uslugama zračnog prometa zaključenih između država članica EU-a i Vlade Posebnog upravnog područja Macaa Narodne Republike Kine.

Glavni aspekti Sporazuma

Članak 2. (klauzula o imenovanju): Člankom 2. Sporazuma uobičajene klauzule o imenovanju zamjenjuju se klauzulom EU-a o imenovanju, čime se svim prijevoznicima u EU-u omogućuje ostvarivanje koristi od prava poslovnog nastana.

Članak 3. (sigurnost): Tom odredbom jamči se da se odredbe o sigurnosti u bilateralnim sporazumima primjenjuju u slučajevima kada regulatornu kontrolu nad zračnim prijevoznikom provodi država članica koja nije imenovala tog zračnog prijevoznika.

Članak 4. (oporezivanje): Taj članak odnosi se na oporezivanje goriva za zrakoplove, a to je pitanje usklađeno s Direktivom Vijeća 2003/96/EZ o restrukturiranju sustava Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije, posebno s njezinim člankom 14. stavkom 2.

Članak 5. (sukladnost s pravilima tržišnog natjecanja): Tim se člankom zabranjuju postupci narušavanja tržišnog natjecanja.

Postupak

Sporazum je potpisan 23. studenog 2013. Kako bi zaključilo Sporazum, Vijeću je potrebna suglasnost Europskog parlamenta. U skladu s člankom 99. i člankom 108. stavkom 7. Poslovnika Parlament donosi odluku jedinstvenim glasovanjem, a u Sporazum nije moguće unositi nikakve izmjene. Dopuštene su samo izmjene čiji je cilj promjena preporuke koju je predložio izvjestitelj.

Na temelju navedenog izvjestitelj predlaže da bi Odbor TRAN trebao dati pozitivno mišljenje o sklapanju tog Sporazuma.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

15.3.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

42

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Francisco Assis, Rosa D’Amato, José Inácio Faria, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Mylène Troszczynski