AJÁNLÁS az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság Makaói Különleges Közigazgatási Területének kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

31.3.2016 - (05255/2014 – C8-0040/2015 – 2012/0015(NLE)) - ***

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Dieter-Lebrecht Koch

Eljárás : 2012/0015(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0072/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0072/2016
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság Makaói Különleges Közigazgatási Területének kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(05255/2014 – C8-0040/2015 – 2012/0015(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (05255/2014),

–  tekintettel az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság Makaói Különleges Közigazgatási Területének kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásra (08179/2012),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 100. cikke (2) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával, és (8) bekezdése első albekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0040/2015),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére és (2) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ajánlására (A8-0000/2016),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének, illetve a Kínai Népköztársaság Makaói Különleges Közigazgatási Területe kormányának és parlamentjének.

RÖVID INDOKOLÁS

Bevezetés

A tagállamok és harmadik országok közötti nemzetközi légi közlekedési kapcsolatokat ezidáig kétoldalú légi közlekedési megállapodások szabályozták. Az Európai Unió Bírósága 2002-ben úgy rendelkezett, hogy a tagállamok kétoldalú légi közlekedési megállapodásainak a kijelölésre vonatkozó hagyományos záradékai sértik az uniós jogot. Lehetővé teszik ugyanis egy harmadik ország számára, hogy megtagadja, visszavonja vagy felfüggessze egy tagállam által kijelölt olyan légi fuvarozó jogosítványait vagy engedélyeit, amelynek többségi tulajdona és tényleges ellenőrzése nem az adott tagállam vagy annak állampolgárai kezében van. Ez az egy tagállamban alapított, de más tagállamok állampolgárai tulajdonában lévő és általuk ellenőrzött közösségi légi fuvarozókkal szembeni hátrányos megkülönböztetésnek minősül. Ez ellentétes az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. cikkével, amely kimondja, hogy az Európai Unió egy adott tagállamának állampolgárait a szabad letelepedés jogának gyakorlásakor ugyanolyan bánásmód illeti meg a fogadó tagállam területén, amilyenben az adott tagállam állampolgárai részesülnek. Felmerülnek további kérdések is, például a verseny tekintetében indokolt lenne biztosítani a tagállamok és a harmadik országok közötti kétoldalú légi közlekedési megállapodások meglévő rendelkezéseinek módosítása vagy kiegészítése révén az uniós jognak való megfelelést.

A Bizottság ezért tárgyalásokat folytatott az Unió tagállamai és a Kínai Népköztársaság Makaói Különleges Közigazgatási Területe között meglévő 15 kétoldalú légi közlekedési megállapodás néhány rendelkezését helyettesítő megállapodás megkötése érdekében.

A megállapodás főbb pontjai

2. cikk (kijelölési záradék) A megállapodás 2. cikke a kijelölésre vonatkozóan a hagyományos záradékok helyébe uniós záradékot léptet, amely az EU valamennyi légi fuvarozója számára lehetővé teszi, hogy éljen letelepedési jogával.

3. cikk (biztonság) Ez a rendelkezés biztosítja, hogy a kétoldalú megállapodásokban foglalt biztonsági rendelkezések olyan helyzetekben is alkalmazhatók, amikor a légi fuvarozónál elvégezendő szabályozott ellenőrzést nem az a tagállam hajtja végre, amely az illető légi fuvarozót kijelölte.

4. cikk (adózás) Ez a cikk a légi járművek tüzelőanyagára kivetett adók szabályozását érinti, melyet az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló 2003/96/EK tanácsi irányelv és különösen 14. cikkének (2) bekezdése harmonizált.

5. cikk (a versenyszabályokkal való összeférhetőség) Ez a cikk tiltja a versenyellenes magatartást.

Eljárás

A megállapodást 2013. november 23-án írták alá. E megállapodás megkötéséhez a Tanácsnak szüksége van az Európai Parlament egyetértésére. Eljárási szabályzata 99. cikkének és 108. cikke (7) bekezdésének értelmében a Parlament egyetlen szavazás keretében fog határozatot hozni, és a jegyzőkönyvhöz módosítás benyújtására nincs lehetőség. Csak azok a módosítások elfogadhatóak, amelyek az előadó ajánlásait elleneznék.

A fentiek alapján az előadó azt javasolja, hogy a TRAN bizottság adjon kedvező véleményt a megállapodás megkötéséhez.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

15.3.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

42

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Francisco Assis, Rosa D’Amato, José Inácio Faria, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Mylène Troszczynski