Procedūra : 2012/0015(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0072/2016

Pateikti tekstai :

A8-0072/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/04/2016 - 5.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0096

REKOMENDACIJA     ***
PDF 563kWORD 78k
31.3.2016
PE 575.001v02-00 A8-0072/2016

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos ypatingojo administracinio regiono Makao Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo projekto

(05255/2014 – C8-0040/2015 – 2012/0015(NLE))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėjas: Dieter-Lebrecht Koch

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos ypatingojo administracinio regiono Makao Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo projekto

(05255/2014 – C8-0040/2015 – 2012/0015(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (05255/2014),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos ypatingojo administracinio regiono Makao Vyriausybės susitarimą dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų (08179/2012),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 100 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą ir 218 straipsnio 8 dalies pirmą pastraipą (C8-0040/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją (A8-0072/2016),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms bei Kinijos Liaudies Respublikos ypatingojo administracinio regiono Makao Vyriausybei.

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Įžanga

Valstybių narių ir trečiųjų šalių tarptautiniai aviacijos ryšiai tradiciškai būdavo nustatomi dvišaliais oro susisiekimo paslaugų susitarimais. 2002 m. ES Teisingumo Teismas nusprendė, kad tradiciniai valstybių narių dvišalių susitarimų dėl oro susisiekimo paslaugų paskyrimų straipsniai pažeidžia ES teisę. Remdamasi tais straipsniais trečioji valstybė gali atsisakyti valstybės narės paskirtam, tačiau tai valstybei narei ar jos piliečiams nuosavybės teise nepriklausančiam ir jų faktiškai nekontroliuojamam oro vežėjui išduoti leidimus ar suteikti įgaliojimus, juos atšaukti arba sustabdyti jų galiojimą. Tai buvo įvertinta kaip ES oro vežėjų, kurie yra įsisteigę vienoje valstybėje narėje, bet priklauso ir yra kontroliuojami kitos valstybės narės, diskriminavimas. Tai prieštarauja Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49 straipsniui, kuriuo garantuojama, kad valstybių narių piliečiai, pasinaudoję įsisteigimo teise, valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigę, gali naudotis tokiomis pačiomis teisėmis, kaip ir tos valstybės narės piliečiai. Taip pat yra kitų klausimų, pavyzdžiui, konkurencija, kai atitiktis ES teisės reikalavimams turėtų būti užtikrinama pakeičiant ar papildant šiuo metu galiojančias dvišalių valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimų dėl oro susisiekimo paslaugų nuostatas.

Taip Komisija susitarė dėl susitarimo, kuriuo pakeičiamos kai kurios galiojančių ES valstybių narių ir Kinijos Liaudies Respublikos ypatingojo administracinio regiono Makao 15 dvišalių susitarimų dėl oro susisiekimo paslaugų nuostatos.

Pagrindiniai susitarimo aspektai

2 straipsnis („Paskyrimo straipsnis“). Susitarimo 2 straipsniu įprastiniai paskyrimo straipsniai pakeičiami straipsniu dėl ES teikiamo paskyrimo – taip visiems ES vežėjams sudaromos sąlygos naudotis įsisteigimo teise.

3 straipsnis („Sauga“). Šia nuostata užtikrinama, kad dvišalių susitarimų saugos nuostatos būtų taikomos tais atvejais, kai oro vežėjo reguliavimo kontrolę vykdo kita valstybė narė nei ta, kuri tą oro vežėją paskyrė.

4 straipsnis („Apmokestinimas“). Šiuo straipsniu reglamentuojamas aviacinių degalų apmokestinimas, suderintas Tarybos direktyvoje 2003/96/EB, pakeičiančioje Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą, visų pirma jos 14 straipsnio 2 dalyje.

5 straipsnis („Konkurencijos taisyklių atitikimas“). Pagal šį straipsnį draudžiama antikonkurencinė veikla.

Procedūra

Susitarimas buvo pasirašytas 2013 m. lapkričio 23 d. Kad galėtų sudaryti Susitarimą, Taryba turi gauti Europos Parlamento pritarimą. Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsniu ir 108 straipsnio 7 dalimi, Parlamentas priima sprendimą vienu balsavimu; negali būti teikiami jokie paties susitarimo pakeitimai. Leidžiami tik tokie pakeitimai, kuriais siekiama pakeisti rekomendaciją, kaip siūlė antrasis pranešėjas.

Remdamasis šia informacija, pranešėjas siūlo Transporto ir turizmo komitetui pateikti teigiamą nuomonę dėl šio susitarimo sudarymo.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

15.3.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Francisco Assis, Rosa D’Amato, José Inácio Faria, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Mylène Troszczynski

Teisinis pranešimas - Privatumo politika