RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Makaw tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina

31.3.2016 - (05255/2014 – C8-0040/2015 – 2012/0015(NLE)) - ***

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
Rapporteur: Dieter-Lebrecht Koch

Proċedura : 2012/0015(NLE)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A8-0072/2016
Testi mressqa :
A8-0072/2016
Dibattiti :
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Makaw tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina

(05255/2014 – C8-0040/2015 – 2012/0015(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (05255/2014),

–  wara li kkunsidra l-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Makaw tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru (08179/2012),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 100(2), l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a), u l-Artikolu 218(8), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta l-Unjoni Ewropea (C8-0040/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1), l-ewwel u t-tielet subparagrafi, l-Artikolu 99(2) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0072/2016),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tal-Gvern tar-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Makaw tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina.

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Introduzzjoni

Tradizzjonalment, ir-relazzjonijiet internazzjonali dwar l-avjazzjoni bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi kienu jiġu rregolati permezz ta' ftehimiet bilaterali dwar is-servizzi tal-ajru. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE ddeċidiet fl-2002 li l-klawsoli ta' deżinjazzjoni tradizzjonali fil-ftehimiet bilaterali tas-servizzi tal-ajru tal-Istati Membri jmorru kontra d-dritt tal-UE. Dawn jippermettu lil pajjiż terz li jirrifjuta, jirtira jew jissospendi l-permessi jew l-awtorizzazzjonijiet ta' trasportatur tal-ajru li jkun ġie nnominat minn Stat Membru iżda li mhuwiex sostanzjalment il-proprjetà ta' dak l-Istat Membru jew iċ-ċittadini tiegħu u li mhuwiex effettivament ikkontrollat minnhom. Instab li dan kien jikkostitwixxi diskriminazzjoni kontra t-trasportaturi tal-ajru tal-UE stabbiliti fit-territorju ta' Stat Membru iżda li jkunu l-proprjetà ta' ċittadini ta' Stati Membri oħra u kkontrollati minnhom. Dan imur kontra l-Artikolu 49 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li jiggarantixxi liċ-ċittadini ta' Stati Membri li jkunu eżerċitaw il-libertà tagħhom tal-istabbiliment l-istess trattament fl-Istat Membru ospitanti bħal dak mogħti liċ-ċittadini ta' dak l-Istat Membru. Hemm ukoll kwistjonijiet oħra, bħalma huma l-kompetizzjoni, fejn il-konformità mad-dritt tal-UE għandha tkun żgurata billi jiġu emendati jew ikkomplementati d-dispożizzjonijiet eżistenti fil-ftehimiet bilaterali dwar is-servizzi tal-ajru bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi.

Għalhekk, il-Kummissjoni nnegozjat il-Ftehim li jieħu post ċerti dispożizzjonijiet fil-15-il ftehim bilaterali eżistenti dwar is-servizzi tal-ajru konklużi bejn l-Istati Membri tal-UE u r-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Makaw tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina.

L-aspetti ewlenin tal-Ftehim

Artikolu 2 (klawsola ta' deżinjazzjoni): L-Artikolu 2 tal-Ftehim jieħu post il-klawsoli ta' deżinjazzjoni tradizzjonali bi klawsola ta' deżinjazzjoni tal-UE, li tippermetti lit-trasportaturi tal-ajru kollha tal-UE li jibbenefikaw mid-dritt tal-istabbiliment.

Artikolu 3 (is-sikurezza): Din id-dispożizzjoni tiżgura li d-dispożizzjonijiet dwar is-sikurezza fil-ftehimiet bilaterali jkunu applikabbli għal sitwazzjonijiet fejn il-kontroll regolatorju fuq trasportatur tal-ajru jkun eżerċitat minn Stat Membru li ma jkunx l-Istat Membru li ddeżinja dak it-trasportatur tal-ajru.

Artikolu 4 (tassazzjoni) Dan l-Artikolu jikkonċerna t-tassazzjoni fuq il-fjuwil tal-avjazzjoni, kwistjoni li ġiet armonizzata mid-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE li tirriforma l-istruttura tal-Komunità dwar tassazzjoni fuq prodotti ta' enerġija u elettriku, u partikolarment l-Artikolu 14(2) tagħha.

Artikolu 5 (kompatibbiltà mar-regoli tal-kompetizzjoni): Dan l-Artikolu jipprojbixxi prattiki antikompetittivi.

Proċedura

Il-Ftehim ġie iffimat fit-23 ta' Novembru 2013. Sabiex jikkonkludi l-Ftehim, il-Kunsill għandu bżonn l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew. Skont it-termini tal-Artikoli 99 u 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu l-Parlament għandu jieħu deċiżjoni permezz ta' votazzjoni waħda, u ma tista' titressaq l-ebda emenda għall-ftehim innifsu. Huma ammissibbli biss emendi li jkollhom il-għan li jmorru kontra r-rakkomandazzjoni kif proposta mir-rapporteur.

Abbażi ta' dan kollu li ssemma hawn fuq, ir-Rapporteur tissuġġerrixxi li l-Kumitat TRAN għandu jagħti opinjoni favorevoli dwar il-konklużjoni ta' dan il-Ftehim.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

15.3.2016

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

42

2

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Francisco Assis, Rosa D’Amato, José Inácio Faria, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

TROSZCZYNSKI Mylène