ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody o určitých aspektoch leteckých služieb medzi Európskou úniou a vládou osobitnej administratívnej oblasti Čínskej ľudovej republiky Macao

31.3.2016 - (05255/2014 – C8-0040/2015 – 2012/0015(NLE)) - ***

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Dieter-Lebrecht Koch

Postup : 2012/0015(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0072/2016
Predkladané texty :
A8-0072/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody o určitých aspektoch leteckých služieb medzi Európskou úniou a vládou osobitnej administratívnej oblasti Čínskej ľudovej republiky Macao

(05255/2014 – C8-0040/2015 – 2012/0015(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05255/2014),

–  so zreteľom na Dohodu o určitých aspektoch leteckých služieb medzi Európskou úniou a vládou osobitnej administratívnej oblasti Čínskej ľudovej republiky Macao (08179/2012),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 100 ods. 2, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 8 prvým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-‑0040/2015),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek a na článok 99 ods. 2, ako i článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0072/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a vláde osobitnej administratívnej časti Čínskej ľudovej republiky Macao.

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Úvod

Medzinárodné vzťahy v oblasti leteckej dopravy medzi členskými štátmi a tretími krajinami sa zvyčajne riadia dvojstrannými dohodami o leteckých službách. Súdny dvor EÚ v roku 2002 rozhodol, že zvyčajné ustanovenia o určení uvedené v dvojstranných dohodách členských štátov o leteckých službách sú v rozpore s právom EÚ. Umožňujú tretej krajine zamietnuť, odňať alebo pozastaviť povolenia alebo oprávnenia leteckého dopravcu, ktorý bol určený členským štátom, ale ktorý nie je z väčšej časti vo vlastníctve tohto členského štátu alebo jeho štátnych príslušníkov a nepodlieha účinnej kontrole tohto členského štátu alebo jeho štátnych príslušníkov. To sa považuje za diskrimináciu voči dopravcom EÚ, ktorí majú sídlo na území členského štátu, ale sú vo vlastníctve a pod kontrolou štátnych príslušníkov iných členských štátov. Je to v rozpore s článkom 49 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorom sa štátnym príslušníkom členských štátov využívajúcim slobodu usadiť sa zaručuje rovnaké zaobchádzanie v hostiteľskom členskom štáte, aké sa poskytuje štátnym príslušníkom tohto členského štátu. Zmeny alebo doplnenia súčasných ustanovení v dvojstranných dohodách o leteckých službách uzavretých medzi členskými štátmi a tretími krajinami by mali zabezpečiť súlad s právom EÚ aj v iných oblastiach, ako je napríklad hospodárska súťaž.

Komisia preto dojednala dohodu, ktorá nahrádza určité ustanovenia platných 15 dvojstranných dohôd o leteckých službách uzatvorených medzi členskými štátmi EÚ a osobitnou administratívnou oblasťou Čínskej ľudovej republiky Macao.

Hlavné aspekty dohody

Článok 2 (ustanovenie o určení): Článkom 2 dohody sa nahrádzajú zvyčajné ustanovenia o určení ustanovením EÚ o určení, ktorým sa všetkým dopravcom EÚ povoľuje využívať právo usadiť sa.

Článok 3 (bezpečnosť): Týmto ustanovením sa zabezpečuje, aby sa ustanovenia o bezpečnosti v dvojstranných dohodách vzťahovali na prípady, keď regulačnú kontrolu nad leteckým dopravcom vykonáva iný členský štát než ten, ktorého označenie nesie.

Článok 4 (dane): Tento článok sa vzťahuje na zdaňovanie leteckého paliva, ktoré bolo harmonizované smernicou Rady 2003/96/ES o reštrukturalizácii rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny, a najmä jej článkom 14 ods. 2.

Článok 5 (zlučiteľnosť s pravidlami hospodárskej súťaže): Týmto článkom sa zakazujú postupy narúšajúce hospodársku súťaž.

Postup

Dohoda bola podpísaná 23. novembra 2013. Na uzatvorenie dohody potrebuje Rada súhlas Európskeho parlamentu. V súlade s článkom 99 a článkom 108 ods. 7 rokovacieho poriadku Parlament rozhodne prostredníctvom jediného hlasovania, pričom k samotnej dohode nemožno predkladať žiadne pozmeňujúce návrhy. Pozmeňujúce návrhy sú prípustné iba vtedy, keď ich cieľom je zmena odporúčania navrhovaného spravodajcom.

Na základe uvedených skutočností spravodajca navrhuje, aby výbor TRAN vydal pozitívne stanovisko k uzatvoreniu tejto dohody.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

15.3.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Francisco Assis, Rosa D’Amato, José Inácio Faria, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Mylène Troszczynski