DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro železnice a zrušení nařízení (ES) č. 881/2004

31.3.2016 - (10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)) - ***II

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodaj: Roberts Zīle


Postup : 2013/0014(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0073/2016
Předložené texty :
A8-0073/2016
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro železnice a zrušení nařízení (ES) č. 881/2004

(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (10578/1/2015 – C8-0415/2015),

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená litevským parlamentem, rumunským senátem a švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. července 2013[1],

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 8. října 2013[2],

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení[3] k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0027),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro dopravu a cestovní ruch (A8-0073/2016),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, která jsou přílohou tohoto usnesení;

3.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s příslušným postojem Rady;

4.  navrhuje, aby se tento akt označoval jako „Zīleho a Matīsseho nařízení o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004“[4];

5.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt v souladu s čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

6.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Komise o správní radě Evropské agentury pro železnice (ERA) a o výběru a odvolání výkonného ředitele

Komise vyjadřuje politování nad tím, že v porovnání s jejím původním návrhem se dohodnuté znění nového nařízení o ERA odchyluje od klíčových ustanovení schválených v roce 2012 Evropským parlamentem, Radou a Komisí v rámci společného přístupu k decentralizovaným agenturám EU. To se týká několika zástupců Komise ve správní radě a postupu výběru a odvolání výkonného ředitele. Komise zejména zdůrazňuje, že jmenování pozorovatele z řad členů správní rady, který má sledovat postup výběru uplatňovaný Komisí pro jmenování výkonného ředitele, by nemělo vést ke zdvojování rolí při výběrových a jmenovacích řízeních (čl. 51 odst. 1).

Prohlášení Komise o nutných rozpočtových prostředcích

Čtvrtý železniční balíček uděluje Evropské agentuře pro železnice (ERA) nové kompetence, zejména kompetence k vydávání povolení a osvědčení o bezpečnosti vozidel přímo subjektům tohoto odvětví. Nelze vyloučit, že ERA zatím nemá v přechodném období poplatky a platby k dispozici, ačkoli potřebuje přijmout a školit zaměstnance. Komise se vynasnaží vyhradit potřebný rozpočet k pokrytí nákladů na příslušné zaměstnance, aby se zabránilo narušení železničního trhu.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Technický pilíř čtvrtého železničního balíčku.

Předchozí tři železniční balíčky již přinesly podstatné změny, které měly zvýšit konkurenceschopnost a interoperabilitu evropských železnic a zároveň udržet vysokou úroveň bezpečnosti. Toto odvětví ovšem nadále čelí překážkám hospodářské soutěže, diskriminaci a nedostatečně liberalizovanému, dynamickému a podnikání nakloněnému prostředí. Existuje příliš mnoho vnitrostátních předpisů uplatňujících postupy a normy, které nejsou dostatečně transparentní.

Komise předložila tento čtvrtý železniční balíček, aby zlepšila výkonnost a konkurenceschopnost tohoto odvětví, a zlepšila tak kvalitu a účinnost železničních služeb. Návrh nařízení o Evropské agentuře pro železnice (ERA) tvoří společně s návrhem přepracovaného znění směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic a směrnice 2008/57/ES (o interoperabilitě) technický pilíř tohoto balíčku.

Účelem tohoto pilíře je zlepšit technickou slučitelnost infrastruktury, kolejových vozidel, signalizačních soustav a dalších součástí železničního systému a zjednodušit postupy při schvalování kolejových vozidel pro používání na celé evropské železniční síti. Všechny tři návrhy spolu úzce souvisejí, zejména proto, že je v těchto směrnicích pro agenturu ERA stanoveno mnoho úkolů.

2. Priority Parlamentu

Parlament soustavně podporuje větší integraci evropského železničního prostoru, neboť se domnívá, že tento druh dopravy udržitelnějším způsobem přispívá k tvorbě pracovních míst a růstu. Ve svém prvním čtení usiloval Parlament o vyjasnění úlohy agentury ERA a hledal řešení, která by snížila náklady a byrokracii a současně přinesla prospěch všem zúčastněným stranám. Cílem bylo zajistit lepší podnikatelské podmínky a konkurenční příležitosti všem subjektům na trhu a zabezpečit tak vyšší kvalitu, levnější služby pro koncové uživatele bez ohledu na to, zda jde o náklad nebo cestující.

Účelem pozměňovacích návrhů Parlamentu tedy bylo:

•stanovit společný přístup k předpisům o bezpečnosti a interoperabilitě, aby se železničním podnikům činným po celé EU zvýšily úspory z rozsahu;

•umožnit agentuře ERA poskytovat efektivní a zákaznicky přívětivé postupy vydávání povolení a osvědčení, včetně jediného kontaktního místa;

•zajistit způsob povolování jednotlivých prvků Evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS), aby byl vytvořen jednotný evropský systém, nikoli řada vnitrostátních systémů;

•řešit možné střety zájmů; a dále

•urychlit administrativní postupy a předcházet skryté diskriminaci.

Parlament měl rovněž zájem na tom, aby čtvrtý železniční balíček zohledňoval zvláštní situaci železničních sítí s rozchodem kolejnic, který se liší od standardního rozchodu Unie 1 435 mm, zejména v pobaltských státech a ve Finsku. Tyto sítě jsou velmi dobře integrovány do sítě s rozchodem 1 520 mm, která pokrývá Rusko a země SNS, ale jsou izolovány od hlavní železniční sítě EU.

Všichni tři zpravodajové navíc vzhledem k mnoha vzájemným interakcím mezi všemi třemi návrhy usilovali o přijetí jednotného přístupu.

3. Těžce vydobytá dohoda

Na konci neformálních jednání mezi Parlamentem a Radou, která probíhala více než devět měsíců, bylo dosaženo dohody, která má tyto přínosy:

•Nebude nutné několikanásobné předkládání žádostí: ERA vydá železničním podnikům provozujícím přeshraniční služby všechna povolení pro vozidla, jež mají být používána v rámci přeshraničních služeb, a všechna osvědčení o bezpečnosti. U vozidel provozovaných pouze ve vnitrostátní dopravě si bude žadatel moci zvolit, zda jeho žádost zpracuje ERA nebo vnitrostátní orgán.

•ERA získá významnější úlohu v rámci vývoje ERTMS. Za účelem zajištění interoperability těchto projektů bude ERA před každou výzvou k podávání nabídek souvisejících s traťovým zařízením ERTMS posuzovat navrhovaná technická řešení.

•Agentuře ERA bude umožněno vytvořit jednotné kontaktní místo pro předkládání všech žádostí. Díky tomuto informačnímu a komunikačnímu systému budou postupy snadné a transparentní. Systém umožní jak agentuře, tak i vnitrostátním bezpečnostním orgánům sledovat každou žádost ve všech jednotlivých fázích celého postupu.

•Bude možné dosáhnout dohod o spolupráci mezi agenturou ERA a vnitrostátními bezpečnostními orgány. Tyto dohody spolu s jednotným kontaktním místem zaručí jasné rozdělení úkolů mezi evropskými a vnitrostátními orgány. Zajistí rovněž soudržnost v případě různých žádostí o podobná povolení nebo osvědčení.

•Na správní radu ERA bude kladen požadavek, aby přijala pravidla pro prevenci a řešení střetů zájmů a postupy pro spolupráci s vnitrostátními soudními orgány.

4. Další postup

Očekává se, že tato dohoda zvýší úspory z rozsahu pro železniční podniky a výrobce v celé EU. Sníží správní náklady a urychlí příslušné postupy při zachování stávající vysoké úrovně bezpečnosti. Současně pomůže zamezit veškeré skryté diskriminaci namířené zejména proti novým podnikům usilujícím o vstup na trh. Rovněž značně sníží počet vnitrostátních předpisů v oblastech, v nichž se zavádí harmonizovaná regulace na úrovni EU.

Aby však byla zcela účinná, ERA a vnitrostátní orgány budou muset úzce spolupracovat, sdílet odborné znalosti a informace. Ačkoli je silná, dobře vybavená a účinná železniční agentura podmínkou rozvoje a fungování evropského železničního trhu, ERA nebude moci ani muset dělat všechno.

Současně bude nezbytné, aby vnitrostátní orgány uznaly, že vzájemná spolupráce s agenturou ERA je pro vytvoření integrovaného, dynamického a přeshraničního železničního systému důležitá. Tato nezbytnost spolupráce je ještě důležitější v případě zemí, které využívají sítě s rozchodem kolejnic 1 520 mm, neboť musí s agenturou ERA uzavřít vícestrannou dohodu, která stanoví podmínky, za nichž je povolování vozidel platné rovněž pro další dotčené členské státy. Příslušný region bude moci plně využívat větší flexibility technického pilíře, jehož cílem je snížit finanční a administrativní zátěž dotčených žadatelů, teprve po ustavení vícestranné dohody.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Evropská agentura pro železnice a zrušení nařízení (ES) č. 881/2004

Referenční údaje

10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

26.2.2014                     T7-0151/2014

Návrh Komise

COM(2013)0027 - C7-0029/2013

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

4.2.2016

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

4.2.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Roberts Zīle

16.7.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

16.2.2016

 

 

 

Datum přijetí

15.3.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

2

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Francisco Assis, Rosa D’Amato, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Mylène Troszczynski

Datum předložení

31.3.2016

  • [1]  Úř. věst. C 327, 12.11.2013, s. 122.
  • [2]  Úř. věst. C 356, 5.12.2013, s. 92.
  • [3]  Přijaté texty ze dne 26.2.2014, P7_TA(2014)0151.
  • [4]  Roberts Zīle vedl jednání jménem Parlamentu a Anrijs Matīss jménem Rady.