Procedura : 2013/0014(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0073/2016

Teksty złożone :

A8-0073/2016

Debaty :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0143

ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA     ***II
PDF 681kWORD 104k
31.3.2016
PE 575.347v02-00 A8-0073/2016

dotyczącego stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004

(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawca: Roberts Zīle

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004

(10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (10578/1/2015 – C8-0415/2015),

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez parlament Litwy, senat Rumunii i parlament Szwecji, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11 lipca 2013 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 8 października 2013 r.(2),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(3) w sprawie wniosku Komisji przedłożonego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0027),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art.76 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki (A8-0073/2016),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  stwierdza, że akt zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

4.  proponuje, by akt ten był cytowany jako „rozporządzenie Zīlego-Matīssa w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2004”(4);

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

6.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Komisji w sprawie zarządu Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA) oraz procedury wyboru i odwołania dyrektora wykonawczego

Komisja ubolewa nad faktem, że w porównaniu z pierwotnym wnioskiem przedstawionym przez Komisję uzgodniony tekst dotyczący nowego rozporządzenia w sprawie ERA odbiega od kluczowych przepisów uzgodnionych przez Parlament Europejski, Radę i Komisję w 2012 r. w ramach wspólnego podejścia do zdecentralizowanych agencji UE. Dotyczy to liczby przedstawicieli Komisji w zarządzie oraz procedury wyboru i odwołania dyrektora wykonawczego. Komisja podkreśla w szczególności, że wyznaczenie obserwatora spośród członków zarządu mającego za zadanie obserwowanie procedury wyboru stosowanej przez Komisję w celu mianowania dyrektora wykonawczego nie powinno prowadzić do powielania ról w ramach procedur wyboru i mianowania (art. 51 ust. 1).

Oświadczenie Komisji w sprawie niezbędnych środków budżetowych

Czwarty pakiet kolejowy daje Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA) nowe uprawnienia, w szczególności uprawnienia do wydawania zezwoleń dla pojazdów i certyfikatów bezpieczeństwa bezpośrednio dla przedsiębiorstw sektora kolejowego. Nie można wykluczyć, że w okresie przejściowym opłaty i należności nie będą jeszcze dostępne dla ERA, niemniej jednak należy dokonać naboru personelu i przeszkolić go. Aby uniknąć zakłóceń na rynku kolejowym, Komisja będzie dążyć do zarezerwowania niezbędnych środków budżetowych w celu pokrycia kosztów odpowiedniego personelu.

UZASADNIENIE

1. Filar techniczny czwartego pakietu kolejowego.

Trzy poprzednie „pakiety kolejowe” doprowadziły już do istotnych zmian mających na celu zwiększenie konkurencyjności i interoperacyjności kolei europejskich, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Sektor kolejowy nadal boryka się jednak z problemami, takimi jak przeszkody ograniczające konkurencyjność, dyskryminacja oraz brak zliberalizowanego, dynamicznego i sprzyjającego przedsiębiorczości środowiska. Obowiązuje zbyt wiele krajowych przepisów, procedur i standardów, którym brakuje przejrzystości.

Aby poprawić wyniki i konkurencyjność tej branży oraz podnieść jakość i efektywność usług kolejowych, Komisja zaproponowała czwarty pakiet kolejowy. Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA), wraz z proponowanym przekształceniem dyrektywy 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei oraz dyrektywy 2008/56/WE (interoperacyjność), składają się na filar techniczny tego pakietu.

Celem tego filara jest poprawa technicznej kompatybilności infrastruktury, taboru, sterowania oraz innych elementów systemu kolejowego, a także uproszczenie procedur dopuszczania taboru do eksploatacji w ramach europejskiej sieci kolejowej. Wszystkie trzy wnioski są ściśle wzajemnie powiązane, w szczególności dlatego, że w odnośnych dyrektywach określonych zostało wiele zadań ERA.

2. Priorytety Parlamentu

Parlament konsekwentnie popiera większą integrację europejskiego obszaru kolejowego, uznając, że ta forma transportu wniesie trwalszy wkład w zatrudnienie i wzrost. W pierwszym czytaniu Parlament starał się sprecyzować rolę ERA, poszukując rozwiązań, które ograniczyłyby koszty i biurokrację, jednocześnie oferując korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. Zmierzano do tego, by stworzyć lepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości konkurencyjne dla wszystkich uczestników rynku, zapewniając tym samym wyższą jakość i tańsze usługi dla użytkowników końcowych, w odniesieniu do transportu zarówno towarów, jak i osób.

Celem poprawek Parlamentu było zatem:

•  ustanowienie wspólnego podejścia do zasad bezpieczeństwa i interoperacyjności w celu zwiększenia korzyści skali dla przedsiębiorstw kolejowych w całej UE;

•  umożliwienie ERA oferowania efektywnych i przyjaznych dla użytkowników procedur dotyczących zezwoleń i certyfikacji, w tym punktu kompleksowej obsługi;

•  dopilnowanie, aby metoda wydawania zezwoleń dotyczących elementów europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) przyniosła w efekcie jednolity system na poziomie europejskim, zamiast wielu systemów krajowych;

•  rozwiązanie problemu potencjalnych konfliktów interesów; oraz

•  przyspieszenie procedur administracyjnych przy jednoczesnym zapobieganiu ukrytej dyskryminacji.

Starano się również, by pakiet uwzględniał szczególną sytuację sieci kolejowych o szerokości toru, która różni się od standardu unijnego wynoszącego 1435 mm, w szczególności w państwach bałtyckich oraz Finlandii. Sieci na obszarze, na którym szerokość toru wynosi 1520 mm, obejmującym Rosję oraz państwa WNP, są dobrze zintegrowane, jednak odizolowane od głównej sieci kolejowej UE.

Ponadto troje sprawozdawców dążyło do przyjęcia spójnego podejścia, zważywszy na liczne współzależności między trzema przedmiotowymi wnioskami.

3. Z trudem wywalczone porozumienie

Pod koniec trwających ponad 9 miesięcy nieformalnych negocjacji między Parlamentem a Radą osiągnięte porozumienie, które:

•  wyeliminuje konieczność wielokrotnego składania wniosków: wszystkie zezwolenia na pojazdy w ruchu transgranicznym i wszystkie certyfikaty bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw kolejowych działających transgranicznie będzie wydawać Europejska Agencja Kolejowa; w przypadku pojazdów i podmiotów uczestniczących wyłącznie w transporcie krajowym wnioskodawca będzie mógł wybrać do rozpatrzenia wniosku bądź agencję, bądź organ krajowy;

•  nada ERA większą rolę w rozwoju ERTMS; aby zapewnić interoperacyjność projektów, ERA będzie prowadzić ocenę przewidywanych rozwiązań technicznych przed każdym opublikowaniem zaproszenia do składania ofert dotyczących urządzeń przytorowych ERTMS;

•  umożliwi ERA utworzenie „punktu kompleksowej obsługi”, działającego jako pojedynczy punkt składania wszystkich wniosków; ten system informacji i komunikacji sprawi, że procedury staną się łatwiejsze i bardziej przejrzyste; w jego ramach zarówno agencja, jak i krajowe organy bezpieczeństwa będą mogły prowadzić poszczególne etapy swoich procedur rozpatrywania wniosku;

•  doprowadzi do zawierania umów o współpracy między ERA a krajowymi organami ds. bezpieczeństwa; w połączeniu z punktem kompleksowej obsługi umowy te zapewnią jasny rozdział zadań między organy europejskie i krajowe; zapewnią one również spójność w rozpatrywaniu wniosków dotyczących podobnych zezwoleń czy certyfikatów; oraz

•  wprowadzi wymóg, by zarząd ERA przyjął przepisy dotyczące zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi oraz procedury współpracy z krajowymi organami sądowymi.

4. Dalsze działania

Oczekuje się, że umowa przyniesie przedsiębiorstwom kolejowym i producentom w całej UE większe oszczędności skali. Pozwoli obniżyć koszty administracyjne i przyspieszyć procedury, a zarazem utrzymać obecny wysoki poziom bezpieczeństwa. Jednocześnie pomoże uniknąć ukrytej dyskryminacji, zwłaszcza wobec nowych firm pragnących wejść na rynek. Ponadto znacznie ograniczy liczbę krajowych przepisów w obszarach, w których wprowadzono przepisy zharmonizowane na szczeblu UE.

Aby zapewnić pełną efektywność, ERA i organy krajowe muszą jednak ściśle współpracować, dzieląc się wiedzą specjalistyczną i informacjami. Silna, dobrze wyposażona i skuteczna agencja kolejowa stanowi warunek wstępny rozwoju i funkcjonowania europejskiego rynku kolejowego, lecz sama ERA nie będzie w stanie wypełniać wszelkich możliwych zadań.

Jednocześnie organy krajowe muszą zdawać sobie sprawę, że współpraca z ERA i współpraca wzajemna ma istotne znaczenie dla utworzenia zintegrowanego, dynamicznego, transgranicznego systemu kolejowego. Ta potrzeba współpracy jest jeszcze większa w przypadku krajów, gdzie szerokość toru wynosi 1520 mm, gdyż muszą one zawrzeć z ERA umowy wielostronne określające, na jakich warunkach zezwolenia dotyczące pojazdów będą obowiązywać również w pozostałych zainteresowanych państwach członkowskich. Dopiero po wprowadzeniu takiej wielostronnej umowy region będzie mógł w pełni korzystać z dodatkowej elastyczności oferowanej przez filar techniczny w celu zmniejszenia obciążenia finansowego i administracyjnego spoczywającego na wnioskodawcy w takich przypadkach.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej i uchylenie rozporządzenia (WE) nr 881/2004

Odsyłacze

10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

26.2.2014                     T7-0151/2014

Wniosek Komisji

COM(2013)0027 - C7-0029/2013

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

4.2.2016

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

4.2.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Roberts Zīle

16.7.2014

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

16.2.2016

 

 

 

Data przyjęcia

15.3.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

2

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Francisco Assis, Rosa D’Amato, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Mylène Troszczynski

Data złożenia

31.3.2016

(1)

Dz.U. C 327 z 12.11.2013, s. 122.

(2)

Dz.U. C 356 z 5.12.2013, s. 92.

(3)

Teksty przyjęte w dniu 26.2.2014 r., P7_TA(2014)0151.

(4)

Roberts Zīle i Anrijs Matīss prowadzili negocjacje dotyczące aktu w imieniu, odpowiednio, Parlamentu i Rady.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności